Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Służba zdrowia: reformę przetestujš na pacjentach

123RF
Resort zdrowia najpierw sprawdzi reformę na małej grupie pacjentów, a dopiero potem jš wdroży.

Koniec z wprowadzaniem zmian w przepisach przed ich sprawdzeniem. Pilotaże będš obowišzkowe. Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych wprowadza definicję programu pilotażowego. Ma to być testowe wdrożenie nowych rozwišzań w organizacji i sposobie finansowania œwiadczeń. Czas, zakres i rodzaj œwiadczeń, warunki finansowania i tryb wyboru realizatora minister zdrowia ma okreœlić w rozporzšdzeniu.

Eksperci twierdzš, że wprowadzenie pilotażu pozwoli uniknšć błędów, jakie dotychczas dotykały całej populacji. Jako przykład podajš pakiet onkologiczny. Już po jego wdrożeniu okazało się, że do szybkiej œcieżki onkologicznej nie kwalifikowało się wielu pacjentów z rozpoznaniami onkologicznymi, bo brakowało kodów ICD. Dopiero w tym roku ustawowo z siedmiu do dwóch stron skrócono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), którš lekarze nazywali biurokratycznym bublem.

By uniknšć kolejnych błędów i pomyłek, Jarosław Gowin, krytyk reformy ministra Radziwiłła, proponuje program pilotażowy sieci szpitali.

– Ustawa pilotażowa upraszcza i doprecyzowuje również programy polityki zdrowotnej, prowadzone głównie przez samorzšdy. Ocenia je Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Projekty programów sporzšdzane sš dziœ wyłšcznie na podstawie map potrzeb zdrowotnych i brakuje wytycznych, jak majš być napisane. Po zmianach ich autorzy majš się opierać także na danych epidemiologicznych i rekomendacji prezesa AOTMiT dla danego problemu zdrowotnego – mówi dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego. Dodaje, że aktualizowane co pięć lat rekomendacje będš publikowane w BIP. To uproœci pracę samorzšdom i zniweluje opóŸnienia. – Zapobiegnie też absurdom. Kilka lat temu w Mršgowie zgłoszono program „Moje dziecko nie chrapie", a wiadomo, że nie jest to powszechny problem u dzieci – podkreœla Gryglewicz.

Programu nie będzie można wdrożyć, jeœli Agencja oceni go negatywnie. Dotychczas przepisy tego nie precyzowały i zdarzały się gminy, które mimo negatywnej oceny chciały program wdrożyć.

Nowelizacja dopuszcza pominięcie konkursu, jeżeli program ma prowadzić konkretny podmiot.

Wojciech Matusewicz - prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji bierze na siebie dodatkowe zadania, żeby ułatwić pracę samorzšdom i ministerstwu. Do tej pory każdy program oceniany był osobno, a ich jakoœć bardzo różna, podobnie jak poziom wiedzy o zdrowiu publicznym. Samorzšdy skarżyły się, że nie znajš wymagań stawianych dobremu programowi. Teraz drogowskazem będš nasze rekomendacje dla konkretnego programu zdrowotnego. Dzięki nowelizacji samorzšdy będš sprawozdawać do Agencji wyniki programu, co da nam realnš wiedzę, jak sš one prowadzone w samorzšdach, za jakie pienišdze i jakie dajš efekty.

etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL