Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Spółdzielnie pracy: lecznica może działać w spółce

AdobeStock
Spółdzielnie pracy najpierw trzeba będzie zlikwidować. Dopiero potem da się założyć nowš firmę.

Senatorowie chcš zmienić zasady przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. Na œrodę zaplanowano w Senacie pierwsze czytanie projektu w tej sprawie.

Spółdzielnie pracy nie sš bynajmniej reliktem PRL. W 1988 r. było ich jeszcze 2340. Dziœ na rynku działa ich wprawdzie tylko 749, ale œwietnie sobie radzš w branży spożywczej, lekarskiej, obuwniczej, odzieżowej czy kosmetycznej.

Niekonstytucyjne prawo

Senatorowie chcš wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed dwóch lat. W 2015 r. TK uznał za niekonstytucyjnš częœć przepisów prawa spółdzielczego dotyczšcš przekształceń spółdzielni pracy w spółki.

W uzasadnieniu wyroku TK wyjaœniał, że nie ma nic przeciwko przekształceniom, jeżeli dokonywane sš na podstawie trzech zasad: dobrowolnoœci, pełnej ochrony praw wszystkich członków oraz zachowania cišgłoœci działania przekształconego podmiotu. Tymczasem zakwestionowane przepisy naruszały te zasady. Trybunałowi nie podobało się również, że okreœlono górnš granicę wypłat dla spółdzielców, którzy nie zamierzajš przejœć do spółki, bo to uszczupla prawa majštkowe członków, a leży w interesie przekształcanej spółki. Przed tym orzeczeniem TK udało się przekształcić w spółkę prawa handlowego spółdzielnię pracy wydajšcš znany tygodnik „Polityka".

Częœć przepisów przestała obowišzywać z dniem publikacji wyroku. Trybunał zobowišzał także parlament do poprawienia reguły przekształcania spółdzielni w spółki.

Senacka Komisja Ustawodawcza zajęła się tym dopiero teraz.

Najpierw likwidacja

Senatorowie doszli do wniosku, że nie będš poprawiać prawa spółdzielczego, tylko uchylš przepisy tej ustawy dotyczšce przekształceń. Oznacza to powrót do zasad sprzed 2011 r., kiedy najpierw trzeba było spółdzielnię pracy zlikwidować, by następnie powołać do życia spółkę na podstawie kodeksu spółek prawa handlowego.

Ich zdaniem dzięki temu prawa majštkowe oraz pracownicze członków spółdzielni będš zdecydowanie lepiej zabezpieczone. Członkowie spółdzielni muszš być przez niš zatrudnieni na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.

Senatorowie proponujš, by nowe przepisy zastosować także do toczšcych się procesów przekształceniowych.

Za i przeciw

Senacka propozycja podoba się Jerzemu Jankowskiemu, szefowi prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

– Popieramy ten projekt. Faktycznie to bardzo korzystne rozwišzania dla spółdzielców. W grę wchodzi często duży majštek. Procedura likwidacji spółdzielni pozwoli na prawidłowy jego podział. Spółdzielcy na pewno na tym nie stracš, czego nie gwarantowały przepisy prawa spółdzielczego dotyczšce przekształceń – mówi Jerzy Jankowski.

I dodaje, że spółdzielnie pracy to specyficzna forma prowadzenia działalnoœci.

– Podstawowym celem nie jest, jak przy klasycznej działalnoœci gospodarczej, osišgnięcie zysku, ale zapewnienie pracy jej członkom. Może prowadzić działalnoœć gospodarczš i zarabiać pienišdze, jak zwyczajne przedsiębiorstwo. Nadwyżki sš rozdysponowywane pomiędzy członków spółdzielni i sš dodatkiem do wynagrodzenia za pracę – tłumaczy Jankowski.

Innego zdania jest adwokat Stefan Jacyno, wspólnik w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Nowe rozwišzania mu się nie podobajš.

– Po likwidacji spółdzielni jej członkowie dostanš tylko zwrot wkładu, a nie zwrot całego majštku. Następnie trzeba będzie przeprowadzić żmudnš procedurę zakładania spółki, tylko po co? – zastanawia się mec. Jacyno.

– Nie trzeba zmieniać przepisów. Wystarczy skorzystać z istniejšcych już i sprawdzonych rozwišzań. Spółdzielnia powinna więc założyć spółkę kapitałowš, wnieœć do niej aportem swoje przedsiębiorstwo, a następnie zlikwidować się. Spółdzielcy, którzy chcš zostać w spółce, otrzymajš udziały odpowiadajšce wysokoœci ich wkładów. Pozostali dostanš zwrot wkładów.

etap legislacyjny: pierwsze czytanie w Senacie

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Zasady działania spółdzielni

Na rynku działa wiele znanych spółdzielni, takich jak: spożywcze spółdzielnie prowadzšce sklepy pod szyldem „Społem", Studencka Spółdzielnia Pracy Universitas, Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów, Lekarska Spółdzielnia Profesorsko-Ordynatorska itd. Zasady tych i innych spółdzielni pracy zawiera prawo spółdzielcze oraz ich statuty. Ze wspomnianych przepisów wynikajš jednak podstawowe, następujšce zasady:

- sš to dobrowolne zrzeszenia nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym,

- działa w interesie swoich członków, prowadzi wspólne przedsiębiorstwo oparte na osobistej pracy członków,

- spółdzielnia może prowadzić również działalnoœć społecznš i oœwiatowo-kulturalnš na rzecz swoich członków oraz œrodowiska, w którym żyjš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL