Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Budowa tunelu bez wykupu gruntu

AdobeStock
Gminy będš mogły za darmo przejmować kolejki wšskotorowe. Łatwiej ma być dršżyć tunele.

Sš przygotowywane uproszczenia w inwestycjach kolejowych. Prostowanie sytuacji prawnej gruntów pod torami i dworcami zostało natomiast odłożone w czasie.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji dwóch ustaw o: komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz o transporcie kolejowym.

Nowe przepisy majš usprawnić budowę tuneli kolejowych (wraz z obiektami oraz urzšdzeniami zwišzanymi z ich użytkowaniem i funkcjonowaniem). Dziœ budowa tunelu metodš wiertniczš przysparza wielu problemów. Często trzeba wiercić pod budynkami. PKP powinny przejšć działki, przez które biegnie tunel, a następnie je zwrócić, co jest kosztowne i trudne.

Rzšd proponuje, by wojewoda mógł ograniczyć właœcicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu prawo korzystania z nieruchomoœci na czas budowy lub przebudowy tunelu. W zamian otrzyma odszkodowanie. Dzięki temu będzie można budować i modernizować tunele bez wykupu gruntu.

Projekt umożliwia nieodpłatne przekazywanie przez PKP samorzšdom oraz organizacjom pozarzšdowym kolei wšskotorowych i turystycznych. Czego innego wymaga również przy uzyskiwaniu odstępstwa od obowišzku stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnoœci (TSI). Obecnie przepisy te przeszkadzajš w inwestycjach kolejowych. Projekt doprecyzowuje więc przepisy o TSI. Dzięki temu nie będš już utrudniać inwestycji.

Zarzšdcy kolei wšskotorowych będš mogli uzyskiwać dofinansowanie na swojš działalnoœć i rozwój, w tym od jednostek samorzšdu terytorialnego.

Natomiast pod wpływem licznych i krytycznych uwag, rzšd wycofał się na razie z porzšdkowania sytuacji prawnej gruntów kolejowych. Doszedł bowiem do wniosku, że w tym celu przygotuje nowe, odrębne przepisy. Chodzi o stosowanie ustawy tzw. komunalizacyjnej, umożliwiajšcej samorzšdom przejmowanie gruntów. Zgodnie z uchwałš Naczelnego Sšdu Administracyjnego, jeżeli PKP nie mogły 27 maja 1990 r. udokumentować prawa do gruntu, ten na podstawie ustawy o komunalizacji gruntów z 1990 r. stawał się własnoœciš gminy.

Poczštkowo projekt nowelizacji przewidywał, że do mienia kolejowego nie będš stosowane przepisy ustawy o komunalizacji. To oznaczało, że PKP przestanie przegrywać sprawy sšdowe. Zdaniem prawników projekt wprowadzał tzw. wykładnię autentycznš przepisów, z której bardzo rzadko się korzysta. Stosowanie jej w praktyce oznacza, że przepisy interpretuje się wstecz.

To się samorzšdom oraz prawnikom nie podobało. Ich zdaniem od interpretacji prawa sš sšdy oraz władza wykonawcza.

Do utraty nieruchomoœci przez PKP przyczyniły się decyzje podejmowane za czasów PRL i RP. W 1960 r. uchylono rozporzšdzenie prezydenta RP z 24 wrzeœnia 1926 r., przyznajšce PKP zarzšd nad nieruchomoœciami Skarbu Państwa, ale nie wydano żadnego aktu prawnego, który by je zastšpił. W 1990 r. weszła zaœ w życie tzw. ustawa komunalizacyjna. W 2000 r. próbowano naprawić ten błšd tzw. ustawš o komercjalizacji. Dzięki niej PKP miały nabyć prawo użytkowania wieczystego gruntów, którymi władały 5 grudnia 1990 r. Przez lata nic się jednak nie działo.

Kiedy PKP zaczęły występować do wojewodów o prawo użytkowania, pojawił się problem. Częœć wojewodów odmówiła, bo pierwsza była ustawa o komunalizacji.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL