Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Miasta chcš zamknšć szkoły

AdobeStock
Miasta chcš zamykać szkoły. Resort edukacji jest przeciwny, by umożliwić jednoczesne przyjęcie absolwentów gimnazjów i oœmioklasowych podstawówek.

Szykuje się kolejna batalia samorzšdów z Ministerstwem Edukacji Narodowe o szkoły.

– Nie pozwolimy zlikwidować w tym roku ani jednego liceum, technikum czy szkoły zawodowej – zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska na œniadaniu prasowym.

A to dlatego, że w roku szkolnym 2019/2020 będš one musiały przyjšć skumulowane roczniki – uczniów kończšcych gimnazja i oœmioletniš podstawówkę. Miejsca muszš się znaleŸć.

Ale do likwidacji takich szkół szykujš się już m.in. Kraków, Kielce, Bochnia, Myszków i Olsztyn. Od 2016 r. obowišzuje jednak przepis umożliwiajšcy zawetowanie przez kuratora takiej likwidacji. Wczeœniej wystarczyło zasięgnšć jego opinii. Ustawa nie wymagała, by była pozytywna. Samorzšdy miały więc więcej swobody i mogły zamykać placówki nawet wbrew woli kuratora.

Miasta robiš porzšdki

– Zmiany ustawowe wzmacniajš rolę kuratora oœwiaty i pozwalajš zapobiegać ewentualnym, niekorzystnym dla uczniów i ich rodziców, decyzjom jednostek samorzšdu terytorialnego odpowiedzialnych za kształt i funkcjonowanie sieci publicznych szkół – zaznacza Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.

Przedstawiciele samorzšdów podkreœlajš, że majš racjonalne podwody, by zamknšć niektóre szkoły. A ich utrzymanie przecież kosztuje.

– Prowadzone przez miasto Olsztyn VIII Liceum Ogólnokształcšce zatraciło już zdolnoœć rekrutacyjnš. W 2017 r. szkoły tej nie wybrał w pierwszej preferencji ani jeden uczeń – mówi Patryk Pulikowski z biura komunikacji urzędu miasta.

Podobna sytuacja jest w IX LO.

– Szkoła przyjęła tylko 21 osób. Uczniowie tych szkół osišgajš jednoczeœnie słabe wyniki – mówi Pulikowski.

I dodaje, że miasto jest przekonane, iż kurator oœwiaty będzie się kierował ocenš faktycznej sytuacji i zaakceptuje zamierzenia miasta.

W Krakowie samorzšd przymierza się do rozwišzania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

- W przypadku przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały wszczęta zostanie procedura majšca doprowadzić do likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 24, Technikum Ekonomicznego i Elektronicznego nr 23 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9. Budynek szkoły udostępniony zostanie Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczoœci na potrzeby prowadzonego przez niš Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczoœci – mówi Dariusz Nowak z biura prasowego urzędu miasta. I dodaje, że likwidacja szkół uzależniona jest oczywiœcie od uzyskania pozytywnej opinii małopolskiego kuratora oœwiaty. Przedstawiciele samorzšdu nie wiedzš jeszcze, jakie zajmie on stanowisko.

Kielce również chcš zamknšć puste szkoły.

– Przygotowany został projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI LO, które od kilku lat nie miało już naboru, a ostatni uczniowie zakończyli edukację w 2017 r. Jest to więc uchwała porzšdkujšca – mówi Anita Stanisławska, dyrektor wydziału edukacji, profilaktyki i pożytku publicznego w Kielcach.

Uwaga na sprzeciw

Niewykluczone jednak, że i takie likwidacje spotkajš się ze sprzeciwem kuratora. O tym, że trudno zamknšć nawet szkołę bez uczniów, przekonała się Bochnia. Chciała zlikwidować dwie takie placówki od wrzeœnia 2017 r. Kurator się jednak nie zgodził.

– Ostatecznie uzyskaliœmy zgody, ale już po wrzeœniu 2017 r., na skutek wniesionego do Ministerstwa Edukacji Narodowej zażalenia – mówi Sabina Kierepka z wydziału oœwiaty Starostwa Powiatowego w Bochni.

Samorzšd na zamknięcie szkoły musiał więc czekać rok. A w tym roku o zgodę na likwidację ma być trudniej. O tym, jaka jest skala problemu, przekonamy się w najbliższych tygodniach. O zamiarze likwidacji placówki samorzšdy powinny bowiem zawiadomić kuratorium do końca lutego.

MEN uspokaja, że każdy przypadek zostanie dokładnie zbadany.

– Kuratorzy oœwiaty, wydajšc opinie dotyczšce zamiaru likwidacji szkół ponadpodstawowych, sš zobowišzani do indywidualnego rozpatrywania każdej sprawy, bioršc przy tym pod uwagę oœwiatowš politykę państwa, w tym wdrażanie nowego ustroju szkolnego rozpoczęte w roku 2017 r. – podkreœla Anna Ostrowska.

4575 liceów ogólnokształcšcych działa obecnie w Polsce

730 tys. uczniów wg szacunków może w 2019 r. ukończyć gimnazjum i oœmioletniš podstawówkę

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL