Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Pomoc społeczna i wsparcie socjalne

AdobeStock
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego nastšpiło wiele zmian, większoœć z nich zwišzana była z realizacjš założeń polityki prorodzinnej. Rok 2017 upłynšł pod znakiem konstytuowania się tych zmian oraz budowania spójnego systemu wspierania rodziny.

Do najbardziej znaczšcych nowelizacji prawa pomocy społecznej w 2017 r. należy zaliczyć przyznanie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym prawa do ubiegania się o zasiłek stały od daty złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawnoœci, a nie, jak to miało miejsce dotychczas, od dnia złożenia wniosku o œwiadczenie. Analogiczne rozwišzania przyjęto wobec osób całkowicie niezdolnych do pracy. Udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy materialnej w czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia o stanie niepełnosprawnoœci stanowi wypełnienie zasady sprawiedliwoœci społecznej oraz wyraz uznania ich konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. Jednoczeœnie powyższa zmiana wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznajšcy dotychczasowe przepisy za niezgodne z Konstytucjš.

Wœród wartych odnotowania nowych regulacji w obszarze pomocy społecznej należy wymienić wypełnienie delegacji ustawowej w sprawie superwizji pracy socjalnej. Jest to kolejny krok w kierunku przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i doskonaleniu kompetencji kadr służb społecznych. Uwadze nie powinna również umknšć standaryzacja usług dla osób bezdomnych oraz prawne dookreœlenie zasad funkcjonowania ogrzewalni – novum w systemie pomocy osobom potrzebujšcym schronienia.

Wyrazem nowych rozwišzań prawnych w obszarze polityki rodzinnej jest niewštpliwie ustawa o wsparciu kobiet w cišży i rodzin „Za życiem", której pierwszy rok obowišzywania właœnie mija. W odbiorze społecznym ustawa ta kojarzona jest głównie z jednorazowym œwiadczeniem pieniężnym w wysokoœci 4000 zł, przysługujšcym w zwišzku z urodzeniem dziecka z ciężkim upoœledzeniem lub nieuleczalnš chorobš. W istocie jednak akt ten wprowadził dużo szersze spektrum wsparcia, oferowanego nie tylko kobietom w cišży, ale i członkom rodziny, w której wychowuje się niepełnosprawne dziecko. Szczególne znaczenie ma rozwijanie usług socjalnych, w tym pomocy œrodowiskowej adresowanej do rodzin, a także poradnictwa prawnego i psychologicznego. Dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, to właœnie ten obszar stanowi największe wyzwanie. Dlatego w minionym roku koncentrowały one swojš uwagę na przystosowaniu asystentury rodzinnej do nowych rozwišzań prawnych, które z asystenta rodziny czyniš swoistego koordynatora wsparcia. Wejœcie w życie ustawy spowodowało szereg zmian w obszarach zwišzanych z jej stosowaniem, warto tu wymienić nowš formułę mieszkań chronionych oraz unormowania ułatwiajšce powrót na rynek pracy opiekunom osób niepełnosprawnych. W tym zakresie duże oczekiwania wišże się z tzw. opiekš wytchnieniowš, która na razie pozostaje w sferze projektów.

Iwona Sierpowska, Szkoła Prawa, Uniwersytet SWPS

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL