Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Warto sprawdzić zaległości w składkach - rozmowa z prezes ZUS Gertrudš Uścińskš

Gertruda Uœcińska
Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Na poczštku grudnia zakończymy weryfikację kont płatników składek – mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rz: Jak ZUS przygotowuje się do zmiany przepisów, które będš obowišzywać od 1 stycznia 2018 r., gdy przedsiębiorca jednym przelewem przekaże składki do ZUS na indywidualne konto, a wpłata będzie rozliczana najpierw na poczet najstarszych zaległoœci?

Prof. Gertruda Uœcińska: Tak jak po wprowadzeniu przepisów obniżajšcych wiek emerytalny, mamy szczegółowy harmonogram wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków składkowych. Obecnie najważniejsze jest, by informacja o nowych numerach rachunków, na które od nowego roku trzeba będzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne, dotarła do każdej firmy, do każdego płatnika składek. Wysłaliœmy w tej sprawie 3,3 mln listów. Niestety, częœć nie została odebrana i wróciła do zakładu. Wyœlemy im jš powtórnie w grudniu, razem z listami kierowanymi do najnowszych płatników, zarejestrowanych w listopadzie i grudniu.

Od dłuższego czasu trwa także porzšdkowanie kont płatników składek. To ogromne zadanie, ponieważ kompleksowego przeglšdu prawidłowoœci zawartych na kontach informacji nie przeprowadzono w ZUS od lat. Każdy oddział ZUS ma tu bardzo dużo pracy. Każdy też na bieżšco raportuje, jak postępuje weryfikacja kont. Do końca listopada zakończymy ten proces i będziemy dysponować kompleksowš wiedzš o przeszłych rozliczeniach wszystkich aktywnych i nieaktywnych płatników.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że blisko 650 tys. aktywnych firm ma dług w ZUS na 14,5 mld zł. Jaka częœć tej kwoty jest objęta egzekucjš, a jaka jest już spłacana?

Egzekucjš zaległoœci jest objęte 7,5 mld zł, a kolejne 2,2 mld zł jest już spłacana w ramach układów ratalnych. Z punktu widzenia zarówno naszych klientów, jak i ZUS korzystniejsze byłoby objęcie większoœci tych zaległoœci układem ratalnym, a nie egzekucjš. Dlatego apeluję do naszych klientów, którzy majš dług z tytułu niezapłaconych składek, o wystšpienie do ZUS o zawarcie układu ratalnego. Lepiej spłacać przystępne raty, niż być poddanym egzekucji z majštku.

A co z pozostałymi prawie 5 mld zł zaległoœci?

Ta suma jest bardzo niejednolita od strony sytuacji prawnej. Około 10 proc. tej kwoty to zaległoœci w bieżšcych wpłatach, w sprawie których trwa postępowanie wyjaœniajšce lub zostało skierowane do płatnika upomnienie przedegzekucyjne. W tej sumie mieœci się dużo niewielkich kwotowo zaległoœci od bardzo wielu firm. Zwracam uwagę, że do egzekucji kierujemy jedynie te zadłużenia, które przekraczajš 116 zł. Musimy postępować racjonalnie także pod kštem naszych kosztów egzekucyjnych. Często niedopłaty poszczególnych firm to jedynie kilka złotych, jednak w skali globalnej stanowiš one istotnš kwotę zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek. Znaczna częœć długu składkowego wynika z postępowań wyjaœniajšcych na kontach płatników, których zaległoœci powstajš na skutek błędnych opisów wpłat czy nieterminowego wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych po zawieszeniu działalnoœci gospodarczej. Bywa, że długi wynikajš z umarzania postępowań egzekucyjnych z uwagi na całkowitš nieœcišgalnoœć należnoœci, przy jednoczesnym braku podstaw do wszczęcia ponownej egzekucji, np. z uwagi na brak majštku dłużnika.

Jak to możliwe, że to porzšdkowanie rozliczeń z płatnikami odbywa się dopiero teraz?

Często jest tak, że zmiana prawa przyspiesza pewne procesy, w tym porzšdkowania rozliczeń z płatnikami. Proszę pamiętać, że w zakładzie funkcjonuje kilka milionów kont płatników składek. Sš to zarówno konta płatników aktywnych, jak i już dawno nieaktywnych. Raz na kilka lat każde z kont powinno zostać zweryfikowane pod kštem prowadzonych rozliczeń. Teraz w cišgu kilku miesięcy sprawdzamy prawidłowoœć wszystkich kont, tak, by po wejœciu w życie indywidualnych numerów rachunków składkowych każdy miał 100 procent pewnoœci, jak wyglšda jego stan rozliczeń z ZUS.

Pamiętajmy, że każda złożona przez płatnika korekta dokumentów zmienia stan rozliczeń i tym samym stan konta. Stšd też jedno z pytań, jakie pojawiło się ostatnio przy okazji porzšdkowania kont płatników: czy nie wprowadzić okresu, po którego upływie nie będzie można już wzruszać dokonanych rozliczeń z ZUS. Te zmiany rozliczeń powodujš właœnie najwięcej problemów z ustaleniem stanu kont płatników.

Kiedy będzie ostatecznie wiadomo, które firmy majš długi w ZUS i jakie kwoty wchodzš w rachubę? Od 1 stycznia 2018 r. ZUS będzie przecież zaliczał bieżšce wpłaty na poczet najstarszych nieprzedawnionych zaległoœci.

Na poczštku grudnia powinniœmy dysponować pełnš informacjš o każdym koncie. Chcemy, by tę wiedzę miał również płatnik składek. Dlatego zainteresowanych swoimi rozliczeniami zapraszam w grudniu do ZUS, gdzie się upewniš, czy sš na bieżšco rozliczeni z opłacanych składek. Chodzi o to, by po 1 stycznia 2018 r., gdy zmieniš się zasady rozliczania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, były one rozliczane na bieżšco, a nie na poczet najstarszych nieprzedawnionych zaległoœci. Taki jest plan i tego się trzymamy.

Czy przedsiębiorcy będš informowani dodatkowo o swoim zadłużeniu w ZUS po weryfikacji kont?

Obecnie mamy 2,4 mln aktywnych płatników składek. Poza firmami sš to też osoby opłacajšce składki za nianie lub dobrowolne składki za siebie; sš też płacšcy dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Około 900 tys. osób to płatnicy już nieaktywni, ale majšcy zadłużenie w ZUS. Oni również potrzebujš numerów rachunku składkowego, by móc spłacić zadłużenie. Przed nami jeszcze zawarcie aneksów do układów ratalnych, które zmieniš zasady spłacania zaległoœci ze względu na wprowadzenie indywidualnych numerów rachunków składkowych. Ponownie apeluję, by osoby spłacajšce zadłużenie w ratach odbierały korespondencję z ZUS w sprawie aneksów do układów ratalnych. Te działania musimy przeprowadzić do końca tego roku.

Co może ułatwić przygotowanie do tej ważnej, ale i trudnej zmiany w zasadach opłacania składek?

Oprócz wysyłki listów informujšcych o nowym numerze rachunku składkowego organizujemy bezpłatne warsztaty dla płatników składek, dystrybuujemy ulotki zarówno w naszych jednostkach, jak i na poczcie i w innych instytucjach. Prowadzimy szeroko zakrojonš kampanię informacyjnš, obejmujšcš udostępnianie spotów reklamowych e-składki na monitorach w salach obsługi klienta w ZUS, na naszym kanale w serwisie YouTube, w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych i radiowych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieszcza także reklamy prasowe w ogólnopolskich tygodnikach. Uruchomiliœmy także witrynę www.eskladka.pl. W styczniu 2018 r. przewidujemy skierowanie do płatników składek, którzy będš mieli na swoich kontach zaległoœci, wskazówek o najdogodniejszych sposobach ich uregulowania. 

—rozmawiał Mateusz Rzemek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL