Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS to pułapka na nowych przedsiębiorców

Adobe Stock
Zwolnienie ze składek ZUS na starcie działalnoœci pozbawia przedsiębiorcę ochrony w okresie, w którym zwykle wydarza się najwięcej wypadków.

Uchwalony w pištek przez Sejm pakiet ustaw zwany konstytucjš biznesu przewiduje całkowite zwolnienie z obowišzku opłacania składek do ZUS przez pierwsze szeœć miesięcy od startu działalnoœci. Co prawda art. 18 nowego prawa przedsiębiorców mówi, że osoba rozkręcajšca biznes w każdej chwili może zrezygnować z tego przywileju. Nie należy się jednak spodziewać, że takie osoby będš chętne do opłacania składki w wysokoœci 520 zł miesięcznie. Podobnych obcišżeń, zgodnie z art. 5 tej ustawy, ma nie być także w przypadku osób, których przychód z działalnoœci nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Te przywileje to jednak niebezpieczne pułapki. Ze statystyk GUS dotyczšcych młodych zatrudnionych wynika, że w cišgu pierwszych miesięcy od podjęcia zatrudnienia ulegajš oni znacznie częœciej wypadkom przy pracy niż osoby z dłuższym doœwiadczeniem, a skutki tych wypadków sš też znacznie poważniejsze.

Może się więc okazać, że rzšd, wycišgajšc rękę do młodych i przedsiębiorczych osób, zostawi je na lodzie, bez prawa do œwiadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, a co gorsza – z koniecznoœciš pokrycia z własnej kieszeni kosztów leczenia w szpitalu po takim wypadku.

Jeœli rzšd chce zwalniać takich przedsiębiorców ze wszystkich składek, powinien zainwestować, dla ich dobra, choćby w ubezpieczenie zdrowotne. Jeœli państwo płaci co miesišc takie składki za bezrobotnych, to nie widzę przeszkód, aby z ubezpieczenia nie mogły korzystać osoby, które właœnie wychodzš z bezrobocia i rozpoczynajš działalnoœć na własny rachunek.

W Monitorze Wolnej Przedsiębiorczoœci oceniamy gospodarcze działania rzšdu i pokazujemy bariery utrudniajšce funkcjonowanie firm. Dla czytelników, którzy na adres monitor@rp.pl napiszš, co ogranicza prowadzenie ich biznesu, mamy dwutygodniowy bezpłatny dostęp do e-wydania „Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL