Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Jak ustalić okres ochrony przed zwolnieniem po reformie emerytalnej

123RF
Obniżenie wieku emerytalnego ma bezpoœrednie przełożenie na to, kiedy pracownik zostanie objęty szczególnš ochronš przed zwolnieniem. Punktem odniesienia jest sytuacja, w jakiej pracownik będzie na 1 paŸdziernika 2017 r.

Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osišgnięcia wieku emerytalnego, objęty jest szczególnš ochronš przed zwolnieniem. Pracodawca, co do zasady, nie może mu w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę.

Praktyczne stosowanie tego przepisu będzie szczególnie trudne po skróceniu wieku emerytalnego. Niezwykle ważna jest wówczas wnikliwa analiza przepisów przejœciowych. To z nich wynika, do jakiego momentu mamy stosować dotychczasowe zasady, a od kiedy wiek emerytalny – a co za tym idzie, również ochronę – trzeba liczyć według nowych przepisów. Kluczowš datš jest tu 1 paŸdziernika 2017 r., czyli dzień wejœcia w życie nowych przepisów wprowadzanych ustawš z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 38). Ta data będzie naszym punktem odniesienia.

Sposób obliczania okresu ochrony danego zatrudnionego będzie zależał właœnie od tego, jak jego uprawnienia emerytalne sš umiejscowione na osi czasu względem tej daty. Zasadniczo można wyróżnić trzy główne typy sytuacji, w których znajdš się pracownicy, tj. czy będš:

- objęci ochronš na 1 paŸdziernika 2017 r.,
- nie będš objęci ochronš w tym dniu, ale wiek emerytalny – zgodnie z nowymi przepisami – osišgnš do paŸdziernika 2021 r.,
- ukończš wiek emerytalny po 1 paŸdziernika 2021 r.

W przypadku pierwszej grupy osób ochrona przed wypowiedzeniem ich umów będzie trwała do osišgnięcia wieku emerytalnego ustalonego według obecnie obowišzujšcych przepisów (przed obniżeniem). Pracownicy z drugiej grupy objęci będš ochronš od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r. Natomiast trzecia grupa osób co do zasady będš one objęte ochronš przed zwolnieniem na 4 lata przed ukończeniem: 60. roku życia – w przypadku kobiet, 65. roku życia w stosunku – w przypadku mężczyzn.

Przykłady

Pytanie czytelnika:
Urodziłam się 24 sierpnia 1958 r. Pracuję na umowę na czas nieokreœlony. Jak długo będzie trwała ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy? Mam 37 lat pracy.
OdpowiedŸ:
Na mocy obecnie jeszcze obowišzujšcych przepisów, czytelniczka osišgnęłaby wiek emerytalny w lipcu 2020 r. Co za tym idzie, okres ochronny rozpoczšł się w lipcu 2016 r. Na mocy nowych przepisów emerytalnych, czytelniczka uzyska prawo do emerytury w sierpniu 2018 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi, okres ochrony zostanie jednak przedłużony do momentu, w którym czytelniczka nabyłaby prawo do emerytury, gdyby cišgle obowišzywały stare zasady, tj. do lipca 2020 r. Oznacza to, że jej stosunek pracy będzie podlegał ochronie przez niemal 2 lata po tym, jak już będzie mogła przejœć na emeryturę.
Pytanie czytelnika:
Urodziłem się 18 marca 1954 r. Pracuję na umowie stałej, wiek składkowy pracy to około 43 lata. W œwietle nowej ustawy nie mogę zrozumieć, od kiedy będę miał ochronę, a może już mam?
OdpowiedŸ:
Czytelnik nabyłby prawo do emerytury na dotychczasowych zasadach w marcu 2021 r. Jego ochrona przedemerytalna rozpocznie się w marcu 2017 r., tj. jeszcze przed wejœciem w życie nowelizacji. Na mocy przepisów przejœciowych będzie ona trwać do marca 2021 r., mimo osišgnięcia wieku emerytalnego na nowych zasadach już w marcu 2019 r.
Pytanie czytelnika:
Pracuję w zakładzie na umowie stałej. Urodziłem się w maju 1955 r. W œwietle dotychczasowych przepisów emerytalnych powinienem przejœć na emeryturę w maju 2022 r. Chcę pracować jak najdłużej. Jaki jest maksymalny czas, do którego będę mógł pracować w œwietle nowej ustawy i pracodawca nie będzie mógł mnie zwolnić?
OdpowiedŸ:
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, ochrona przedemerytalna objęłaby czytelnika od maja 2018 r., ponieważ wtedy brakowałoby mu 4 lat do osišgnięcia wieku emerytalnego. Jednak z uwagi na reformę, czytelnik osišgnie wiek uprawniajšcy do emerytury odpowiednio wczeœniej, tj. w maju 2020 r. Zgodnie ze wspomnianym przepisem przejœciowym, szef nie będzie mógł wypowiedzieć pracownikowi umowy w okresie od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r.
Pytanie czytelnika:
Urodziłem się 16 paŸdziernika 1955 r. Czy jestem obecnie w okresie ochronnym? Czy będę nim objęty dopiero od paŸdziernika 2017 r.?
OdpowiedŸ:
Na podstawie obecnych przepisów, mężczyzna urodzony tego dnia osišgnšłby wiek emerytalny w paŸdzierniku 2022 r. Oznacza to, że ochrona przedemerytalna objęłaby go w paŸdzierniku 2018 r. Po zmianach, wiek emerytalny czytelnik osišgnie w paŸdzierniku 2020 r. W konsekwencji, art. 39 k.p. zacznie go chronić od 1 paŸdziernika 2017 r. Ochrona będzie trwała przez 4 lata, a więc do paŸdziernika 2021 r. Nie zmieni tego fakt, że czytelnik osišgnie wiek emerytalny już w 2020 r.
Pytanie czytelnika:
Urodziłam się w marcu 1969 r. Pracuję obecnie w niedużej prywatnej firmie. Czy nowe regulacje w zakresie obniżenia wieku emerytalnego majš do mnie zastosowanie? Kiedy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem?
OdpowiedŸ:
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, czytelniczka przeszłaby na emeryturę w wieku 65 lat i 5 miesięcy, tj. dopiero w sierpniu 2034 r. Nowy wiek emerytalny będzie w jej przypadku wynosił 60 lat. Oznacza to, że na emeryturę będzie mogła się udać już w marcu 2029 r. Ochrona zaœ zacznie jš obejmować odpowiednio 4 lata wczeœniej, czyli w marcu 2025 r.

Pytanie
Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreœlony u ostatniego pracodawcy od 7 lat. Ogólny staż pracy to 36 lat, w marcu 2017 r. kończę 57 lat. Czy w myœl najnowszych przepisów prawa emerytalnego, jeżeli przejdę na emeryturę w wieku 60 lat, jestem już obecnie objęta ochronš przed zwolnieniem, czy to dopiero nastšpi w paŸdzierniku 2017 r.? Czytam, że 4 lata przed osišgnięciem wieku emerytalnego, to by oznaczało, że już jestem chroniona.
OdpowiedŸ
Z treœci pytania wynika, że czytelniczka urodziła się w marcu 1960 r. Oznacza to, że zgodnie z jeszcze obowišzujšcymi przepisami osišgnęłaby wiek emerytalny w sierpniu 2022 r. Bioršc jednak pod uwagę reformę, nowy wiek emerytalny czytelniczka osišgnie w marcu 2020 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy systemu emerytalnego, ochrona przed zwolnieniem będzie jš obejmowała od paŸdziernika 2017 r. do paŸdziernika 2021 r.
Pytanie
Urodziłam się 1 czerwca 1961 r. Od kiedy do kiedy będę miała ochronę przedemerytalnš? Jestem zatrudniona na pełny etat na umowie na czas nieokreœlony, mam 3 miesišce wypowiedzenia. Kiedy pracodawca najpóŸniej może mnie zwolnić z pracy?
OdpowiedŸ
Zgodnie z obecnymi regulacjami, czytelniczka osišgnęłaby wiek emerytalny w kwietniu 2024 r. Nowe przepisy sprawiš, że na emeryturę będzie mogła się udać już 1 czerwca 2021 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy systemu emerytalnego, ochrona przed zwolnieniem będzie jš więc obejmowała od paŸdziernika 2017 r. do paŸdziernika 2021 r.
Pytanie
W sierpniu 2017 r. kończę 55 lat. Od kiedy będę objęta ochronš emerytalnš po obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet?
OdpowiedŸ
Z pytania wynika, że czytelniczka urodziła się w sierpniu 1962 r. Gdyby nie reforma, wiek emerytalny osišgnęłaby dopiero w listopadzie 2025 r. Skrócenie wieku emerytalnego sprawi, że przejœcie na emeryturę będzie możliwe już w sierpniu 2022 r. Oznacza to, że zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy, ochrona emerytalna obejmie czytelniczkę od sierpnia 2018 r.
Pytanie
W sierpniu 2016 r. zostałam zwolniona z przyczyn nie leżšcych po stronie pracownika. Po zarejestrowaniu w biurze pracy i upływie 180 dni wystšpiłam do ZUS o przyznanie œwiadczenia przedemerytalnego. ZUS wyliczył 34 lata 9 miesięcy i 2 dni. Nie zaliczył mi okresu, kiedy nie należał mi się zasiłek dla bezrobotnych. W chwili obecnej rynek pracy dla rocznika 1962 jest zerowy. Czy w takim przypadku należy mi się jakaœ ochrona przedemerytalna, œwiadczenia ? Obecnie jestem jeszcze na zasiłku. Będę wdzięczna za pomoc w moim trudnym przypadku.
 
OdpowiedŸ
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami emerytalnymi, wiek emerytalny dla kobiety urodzonej w 1962 r. wynosi od 63 lat i 1 miesišca do 63 lat i 4 miesięcy (w zależnoœci, w którym miesišcu 1962 r. czytelniczka się urodziła). Oznacza to, że wiek emerytalny według jeszcze obowišzujšcych zasad byłby osišgnięty w 2025 r. lub na poczštku roku 2026 i ochrona przedemerytalna jeszcze Pani nie obejmuje. Zgodnie z nowymi regulacjami, wiek emerytalny (60 lat) zostanie osišgnięty w 2022 r. Oznacza to, że ochrona przed zwolnieniem obejmie czytelniczkę dopiero w 2018 r. (oczywiœcie, jeżeli do tego czasu czytelniczka podejmie zatrudnienie).
 
Pytanie
Urodziłam się w grudniu 1960 r. Od kiedy jestem objęta ochronš przedemerytalnš?
 
OdpowiedŸ
Wiek emerytalny kobiety urodzonej w grudniu 1960 r. w myœl dotychczasowych przepisów wynosi 62 lata i 8 miesięcy. Wiek emerytalny zostałby zatem osišgnięty dopiero w sierpniu 2023 r. Zgodnie z nowymi przepisami, wiek emerytalny właœciwy dla czytelniczki będzie wynosił 60 lat. Oznacza to, że będzie mogła przejœć na emeryturę w grudniu 2020 r. W takiej sytuacji, w myœl przepisów wprowadzajšcych reformę emerytalnš, czytelniczka będzie objęta ochronš przed zwolnieniem od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021. Oczywiœcie na emeryturę może przejœć wczeœniej, tj. wraz z osišgnięciem nowego wieku emerytalnego.
 
Pytanie
Urodziłem się w marcu 1953 r. Pracuję w jednym zakładzie na pełnym etacie na czas nieokreœlony i dodatkowo w spółce  z o.o. na umowę o pracę na czas nieokreœlony na 2/5 etatu. Jak długo będzie trwać ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy w zakładzie podstawowym i tej spółce? Okres zatrudnienia w spółce – ponad 19 lat.
 
OdpowiedŸ
Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego w marcu 1953 r. w myœl dotychczasowych przepisów to 66 lat i 9 miesięcy. Oznacza to, że – zgodnie z jeszcze obowišzujšcymi przepisami – wiek emerytalny zostałby osišgnięty w grudniu 2019 r. To z kolei oznacza, że pracownik jest już objęty ochronš przedemerytalnš – trwa ona od grudnia 2015 r. do grudnia 2019 r. Zgodnie z przepisami wprowadzajšcymi zmianę wieku emerytalnego, okres trwania tej ochrony się nie zmieni. Tak więc czytelnik będzie objęty ochronš przed zwolnieniem do grudnia 2019 r. Na obowišzywanie tej ochrony nie będzie miał wpływu fakt, że – zgodnie z nowymi przepisami – czytelnik będzie mógł przejœć na emeryturę w wieku 65 lat, czyli już w marcu 2018 r. Zatrudnienie w dwóch (lub więcej) zakładach pracy nie ma wpływu na ochronę przed zwolnieniem. Przysługuje ona niezależnie w każdym miejscu pracy.
 
Pytanie
Urodziłam się 14 marca 1957 r. Gdybym chciała pracować dłużej niż do 1 paŸdziernika 2017 r., to jaki mam okres ochronny przed zwolnieniem z pracy?
 
OdpowiedŸ
Na mocy obecnie jeszcze obowišzujšcych przepisów, czytelniczka osišgnęłaby wiek emerytalny w sierpniu 2018 r. (wiek emerytalny majšcy do niej zastosowanie to 61 lat i 5 miesięcy). Co za tym idzie, okres ochrony przed zwolnieniem rozpoczšł się w sierpniu 2014 r. i trwa nadal. Będzie on trwał właœnie do sierpnia 2018 r. Na przysługujšcš ochronę nie będzie miał wpływu fakt, że czytelniczka osišgnie nowy wiek emerytalny wraz z wejœciem reformy emerytalnej w życie, tj. już 1 paŸdziernika 2017 r. Oznacza to, że stosunek pracy będzie podlegał ochronie przez niemal rok po tym, jak już będzie mogła przejœć na emeryturę.
 
Pytanie
Urodziłem się 19 stycznia 1955r. Mam umowę na czas nieokreœlany z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pracodawca chce mnie teraz zwolnić. Czy jestem już pod ochronš, mimo że ustawa obniżajšca wiek wchodzi w życie w paŸdzierniku?
 
OdpowiedŸ
Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego w 1955 r. zgodnie z obowišzujšcymi jeszcze przepisami wynosi 67 lat. Gdyby nie ostatnia reforma emerytalna, ochrona przedemerytalna w przypadku czytelnika rozpoczęłaby się 19 stycznia 2018 r. Zgodnie jednak z przepisami przejœciowymi do reformy emerytalnej, ochrona przed zwolnieniem rozpocznie się wraz z wejœciem nowych przepisów w życie, tj. 1 paŸdziernika 2017 r. i będzie trwała równo 4 lata, tj. do 1 paŸdziernika 2021 r. Nie będzie miał na niš wpływu fakt, że już w 2020 r. osišgnie Pan wiek emerytalny. Bioršc pod uwagę powyższe, do dnia objęcia Pana ochronš przedemerytalnš, pracodawca może wypowiedzieć Panu umowę.
 
Pytanie
W paŸdzierniku 1974 r. rozpoczšłem studia wyższe – ukończyłem je (obrona dyplomu magisterskiego) 22 czerwca 1979 r. 2 lipca 1979 r. rozpoczšłem pracę zawodowš. 2 kwietnia 2017 r. kończę 63 lata. Od którego dnia 2017 r. – w œwietle obowišzujšcych przepisów na dzień dzisiejszy (tzn. wysłania tego pytania) – rozpocznie się dla mnie 4-letni okres ochronny. Jestem œwiadomy, że od paŸdziernika 2017 r. – gdy wejdzie w życie tzw. "obniżony wiek emerytalny (de facto powrót do tego co było przed reformš wprowadzonš przez PO)- pozostanie mnie do osišgniecia wieku emerytalnego ok. 1,5 roku.
 
OdpowiedŸ
Jak z tego wynika, czytelnik urodził się 2 kwietnia 1954 r. Wiek emerytalny – według dotychczasowych przepisów wynosi 67 lat. Zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy emerytalnej, ochrona przedemerytalna rozpocznie się na 4 lata przed osišgnięciem tego wieku, tj. 2 kwietnia 2017 r. i będzie trwała nieprzerwanie aż do 67 urodzin czytelnika. Nowelizacja (zmiana wieku emerytalnego na 65 lat dla mężczyzn) nie wpłynie w żaden sposób na bieg tego terminu. Czytelnik będzie chroniony aż do 2 kwietnia 2021 r., przy czym będzie mógł z własnej woli przejœć na emeryturę wczeœniej, tj. w wieku 65 lat.
 
Pytanie:
Urodziłem się 17 listopada 1954 r. Zamierzam przejœć na emeryturę w wieku 65 lat ( na mocy nowej ustawy obniżajšcej wiek emerytalny), po 40,5 lat pracy. Od kiedy liczy się mój okres ochronny?
OdpowiedŸ:
Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego w listopadzie 1954 r. w myœl dotychczasowych przepisów wynosi 67 lat. Oznacza to, że pracownik mógłby przejœć na emeryturę 17 listopada 2021 r. W takim przypadku ochrona przedemerytalna rozpoczęłaby się dokładnie 4 lata wczeœniej, czyli już po wejœciu reformy emerytalnej w życie, tj. po 1 paŸdziernika 2017 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi do nowych regulacji emerytalnych, ochrona przed zwolnieniem będzie więc trwała od dnia wejœcia w życie nowych przepisów, tj. od 1 paŸdziernika 2017 r. przez 4 lata, tj. do 1 paŸdziernika 2021 r. Bez znaczenia będzie w tym kontekœcie, że w trakcie trwania ochrony pracownik osišgnie „nowy” wiek emerytalny, co nastšpi w listopadzie 2019 r.
Pytanie:
Urodziłem się 20 stycznia 1952 r. Mam umowę na czas okreœlony do końca wrzeœnia 2018 r.  Proszę o wyjaœnienie, kiedy rozpoczyna się dla mnie okres ochrony przedemerytalnej i jak długo będzie trwał. W przepisach prawa pracy nie potrafię odczytać. Czy pracodawca może mnie zwolnić wczeœniej, czy jestem o okresie ochronnym i nie ma takiego prawa?
OdpowiedŸ:
Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego w styczniu 1952 r. wynosi (zgodnie z jeszcze obowišzujšcymi przepisami) 66 lat i 5 miesięcy. Oznacza to, że czytelnik osišgnšłby wiek emerytalny 10 czerwca 2018 r. To z kolei oznacza, że w dniu wejœcia w życie reformy emerytalnej (1 paŸdziernika 2017 r.) będzie objęty ochronš przed zwolnieniem. Zgodnie z przepisami przejmowymi do nowych przepisów emerytalnych, ochrona przedemerytalna trwa od 10 czerwca 2014 r. i zakończy się dokładnie 4 lata póŸniej, czyli 10 czerwca 2018 r. Bez znaczenia będzie fakt, że czytelnik będzie mógł przejœć na emeryturę już 1 paŸdziernika 2017 r.
Pytanie:
Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę od 35 lat. W maju skończyłam 55 lat życia i 35 lat w warunkach szczególnych. Mój pracodawca nie chce mnie dalej zatrudniać na umowę o pracę. Czy wejœcie w życie nowej ustawy zmienia również okres ochronny?
OdpowiedŸ:
Z pytania wynika, że czytelniczka urodziła się w maju 1962 r. Wiek emerytalny (zgodne z dotychczasowymi przepisami) wynosi więc 63 lata i 2 miesišce. Z opisanych przez czytelniczkę okolicznoœci wynika jednak, że nabyła ona już prawo do tzw. emerytury pomostowej. Nastšpiło to w chwili ukończenia przez niš 55 lat, czyli w maju 2017 r. (zakładajšc, że pozostałe warunki nabycia prawa do tej szczególnej emerytury zostały również spełnione). Zgodnie z orzecznictwem, ochrona przed zwolnieniem przysługiwała czytelniczce przez 4 lata poprzedzajšce nabycie prawa do emerytury pomostowej, czyli od maja 2013 r. do maja 2017 r. Obecnie jej stosunek pracy nie podlega szczególnej ochronie i pracodawca może wypowiedzieć umowę – oczywiœcie, jeżeli ma ku temu uzasadnione przyczyny.
Pytanie:
Urodziłem się 8 listopada 1954 r. Czy mój wiek ochronny będzie trwał od 1 paŸdziernika 2017 r. do paŸdziernika 2021 r.?
OdpowiedŸ:
Wiek emerytalny właœciwy dla mężczyzny urodzonego w listopadzie 1954 r. – zgodnie z dotychczasowymi przepisami – wynosi 67 lat. Oznacza to, że czytelnik osišgnšłby go 8 listopada 2021 r. To z kolei oznacza, że na dzień wejœcia nowych przepisów w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) czytelnik nie będzie objęty ochronš przed zwolnieniem, zaœ nowy wiek emerytalny (65 lat) zostanie osišgnięty przed paŸdziernikiem 2021 r.  Zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy emerytalnej, ochrona przed zwolnieniem będzie więc obowišzywała w okresie od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r.

Pytanie:

Urodziłam się 2 marca 1961 r. Czy już jestem w ochronnym wieku przedemerytalnym? Jestem zatrudniona na umowę okresowš do 31 sierpnia 2017 r. 1.Czy po wygaœnięciu umowy o pracę mogę ubiegać się o œwiadczenie ZUS przedemerytalne? 2. Kiedy mogę ubiegać się o takie œwiadczenie i co powinnam zrobić, żeby je osišgnšć?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z aktualnie jeszcze obowišzujšcymi zasadami, wiek emerytalny kobiety urodzonej 2 marca 1961 r. wynosi 62 lata i 9 miesięcy. Wiek ten czytelniczka osišgnie 2 grudnia 2023 r. Jej okres ochronny rozpoczšłby się 2 grudnia 2019 r., nie jest więc jeszcze objęta ochronš przedemerytalnš. Według nowych zasad (obowišzujšcych od 1 paŸdziernika br.), czytelniczka powszechny wiek emerytalny 60 lat osišgnie 2 marca 2021 r., a więc w cišgu 4 lat od wejœcia w życie zmian. Na podstawie art. 29 ustawy zmieniajšcej, jej okres ochronny rozpocznie się więc w dniu wejœcia w życie zmian, tj. 1 paŸdziernika br. i będzie trwać 4 lata, bez względu na to, że w międzyczasie czytelniczka osišgnie wiek emerytalny według nowych zasad (60 lat). Należy jednak dodać, że ochrona przedemerytalna z art. 39 k.p. nie oznacza, że pracodawca będzie miał obowišzek przedłużyć umowę na czas okreœlony, nawet jeœli rozwišże się ona w czasie okresu ochronnego. Umowa rozwišże się wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta. Zasiłek przedemerytalny jest œwiadczeniem, które przysługuje zasadniczo z powodu utraty zatrudnienia z przyczyn niedotyczšcych pracownika (np. likwidacja pracodawcy, zwolnienia grupowe), po spełnieniu okreœlonych wymagań. Może również przysługiwać osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolnoœci do pracy, okreœlone œwiadczenia rodzinne lub które prowadziły działalnoœć gospodarczš. Sam fakt rozwišzania umowy terminowej i osišgnięcie odpowiedniego wieku nie uprawnia do takiego œwiadczenia.

Pytanie:

Urodziłem się 30 lipca 1954 r. Jestem rencistš (do 31 sierpnia 2019 r.), ale nadal pracuję, gdyż renta o częœciowej  niezdolnoœci do  pracy mi na  to  pozwala. 31 lipca 2017 r.  dostałem trzeciš już umowę o  pracę na czas okreœlony – z terminem do 15.11.2018 r. W tym czasie nie nabędę jeszcze uprawnień emerytalnych. Nastšpi to  dopiero za 8, 5 miesišca. Czy w tym czasie nie  podlegam  okresowi ochronnemu? Czy zakład pracy nie  był w obowišzku dać mi trzeciej umowy do dnia osišgnięcia 65 lat życia?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wiek emerytalny mężczyzny urodzonego w lipcu 1954 r. wynosi 67 lat. Wiek ten czytelnik osišgnie w lipcu 2021 r., zatem jego okres ochronny rozpoczšł się 4 lata przed tš datš, tj. w lipcu 2017 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi ustawy, która obowišzywać będzie od 1 paŸdziernika br., okres ochronny czytelnika trwać będzie do momentu, w którym osišgnšłby on wiek emerytalny według starych zasad, czyli do lipca 2021 r. Czytelnik objęty będzie okresem ochronnym od lipca 2017 r. do lipca 2021 r. bez względu na to, że w lipcu 2019 r. osišgnie powszechny wiek emerytalny według nowych zasad. Warto również dodać, że pobieranie renty z tytułu częœciowej niezdolnoœci do pracy nie wpłynie na ochronę przedemerytalnš czytelnika. Nawet w sytuacji zamiany renty na emeryturę w momencie osišgnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czytelnik będzie objęty ochronš przed zwolnieniem według powyższych zasad. Należy również zauważyć, że ochrona przedemerytalna nie oznacza, że pracodawca ma obowišzek przedłużania umowy na czas okreœlony z tego powodu, że jej rozwišzanie następuje w okresie ochronnym pracownika. Warto jednak podkreœlić, że zgodnie z art. 25 (1) kodeksu pracy łšczny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas okreœlony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy. Ponadto, łšczna liczba takich umów nie może przekraczać trzech. Oznacza to, że w przypadku zawarcia trzeciej umowy na czas okreœlony między tymi samymi stronami, umowa ta przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreœlony, jeœli nie zachodzš prawnie przewidziane wyjštki (dot. zawarcia umowy w celu zastępstwa, w celu wykonywania pracy sezonowej, na czas kadencji lub gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżšce po jego stronie). Jeżeli żaden z tych wyjštków nie miał zastosowania do czytelnika, istnieje duża szansa, że trzecia umowa na czas okreœlony przekształciła się w umowę na czas nieokreœlony. W takiej sytuacji, pracodawca nie mógłby wypowiedzieć umowy czytelnikowi aż do zakończenia okresu ochrony przedemerytalnej.

Pytanie:

Urodziłam się 24 listopada 1961 r. Od kiedy jestem objęta ochronš przedemerytalnš? W jakim dniu najpóŸniej pracodawca może mi wręczyć zwolnienie, gdyby chciał się ze mnš jednak rozstać przed moim okresem ochronnym? Pracuję na czas nieokreœlony, bez żadnych przerw u jednego pracodawcy od 1986 r.

OdpowiedŸ:

Zgodnie z ustawš, która wejdzie w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny kobiet będzie wynosił 60 lat. Czytelniczka wiek ten osišgnie 24 listopada 2021 r., a jej okres ochronny rozpocznie się cztery lata przed osišgnięciem tego wieku, tj. 24 listopada 2017 r. Ochrona z art. 39 k.p. dotyczy samego wypowiedzenia, a nie rozwišzania umowy o pracę. Oznacza to, że jeżeli wypowiedzenie było złożone przed rozpoczęciem okresu ochronnego, to mimo iż skutek nastšpi już w tym 4-letnim okresie, wypowiedzenie będzie zgodne z prawem. Ostatnim dniem na złożenie wypowiedzenia przez pracodawcę będzie więc 23 listopada 2017 r.

Pytanie:

Urodziłam się 23.06.1963 r. Mam umowę o pracę na czas nieokreœlony. Mój ogólny staż pracy to 38 lat. Kiedy wchodzę w okres chroniony?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, wiek emerytalny kobiety urodzonej w czerwcu 1963 r. wynosi 63 lata i 6 miesięcy. Zostałby on więc osišgnięty dopiero w grudniu 2026 r. Zgodnie natomiast z ustawš, która wejdzie w życie 1 paŸdziernika 2017 r., powszechny wiek emerytalny kobiet wynosić będzie 60 lat. Wiek ten czytelniczka osišgnie 23 czerwca 2023 r. Jej okres ochronny rozpocznie się zatem cztery lata przed osišgnięciem wieku emerytalnego, tj. 23 czerwca 2019 r.

Pytanie:

Urodziłam się 1 stycznia 1955 r. Pracuję na podstawie umowy na czas nieokreœlony. Czy z chwilš wejœcia nowego wieku emerytalnego, czyli od 1 paŸdziernika br., będę objęta ochronš emerytalnš, a jeœli tak, to jak długo?

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad, wiek emerytalny kobiety urodzonej 1 stycznia 1955 r. to 60 lat i 9 miesięcy. Czytelniczka wiek ten osišgnęła 1 paŸdziernika 2015 r. Ochrona przed zwolnieniem w wieku przedemerytalnym wynikajšca z art. 39 k.p. może przysługiwać jedynie raz w życiu, w okresie czterech lat poprzedzajšcych osišgnięcie wieku emerytalnego. Okres ochronny czytelniczki rozpoczšł się zatem 1 paŸdziernika 2011 r., a zakończył 1 paŸdziernika 2015 r. wraz z osišgnięciem przez niš wieku emerytalnego. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wchodzi w życie 1 paŸdziernika 2017 r., nic nie zmienia w sytuacji osób, które przed dniem wejœcia jej w życie już osišgnęły wiek emerytalny według dotychczasowych zasad. W zwišzku z powyższym, czytelniczce nie będzie przysługiwała ochrona z art. 39 k.p. po wejœciu w życie reformy emerytalnej.

Pytanie:

24 listopada 2016 r. skończyłam 60 lat. Mam ponad 35 lat stażu pracy a umowę z zakładem pracy mam na czas nieokreœlony. Czy pracodawca może rozwišzać ze mnš umowę o pracę? Jeœli tak to na jakiej podstawie?  Jak w moim przypadku, zgodnie z nowš ustawš emerytalnš wyglšda ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy? Jaki jest maksymalny czas, do którego będę mogła pracować i pracodawca nie będzie mógł mnie zwolnić?

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad, wiek emerytalny kobiety urodzonej 24 listopada 1956 r. to 61 lat i 4 miesišce. Czytelniczka wiek ten osišgnie 24 marca 2018 r., a więc jej okres ochronny rozpoczšł się już 24 marca 2014 r. Ponieważ w dniu wejœcia w życia zmian (1.10.2017 r.) czytelniczka będzie objęta ochronš, zastosowanie znajdzie art. 28 ustawy zmieniajšcej. Ochrona przedemerytalna trwać będzie od 24 marca 2014 r. do 24 marca 2018 r., bez względu na to, że czytelniczka osišgnie nowy wiek emerytalny (60 lat) przed upływem tego okresu.

Co do zasady, pracodawca nie może przez cały czas trwania ochrony wypowiedzieć umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków płacy i pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca w trakcie trwania ochrony przed zwolnieniem nie będzie mógł (poza pewnymi szczególnymi wyjštkami) jednostronnie rozwišzać umowy lub zmienić warunków zatrudnienia.

Pytanie:

Urodziłam się 09.01.1957 r. Pracuję na czas nieokreœlony  i w tym roku, tj. od 01.08.2017 r., zmniejszajš etat z 2 na jeden. Kierownik stwierdził, że ja mogę odejœć, a on zostawia sobie pracownika młodszego. W pracy nigdy nie byłam karana, zawsze wykonywałam sumiennie swoje obowišzki, a problem tkwi w tym, że nie pasuję do towarzystwa. Zostało mi zaproponowane, że do 01.10.2017 r. na 6 godz. i nie w każdy dzień będę wykonywała tš pracę co teraz, a 2 godz. oddeleguje mnie w inne miejsce. Czy kierownik może tak postšpić i czy ochronę mam tylko do 01.10.2017 r.?

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad, wiek emerytalny kobiety urodzonej 9 stycznia 1957 r. to 61 lat i 5 miesięcy. Czytelniczka osišgnie go 9 czerwca 2018 r., a zatem jej okres ochronny rozpoczšł się 9 czerwca 2014 r. Z racji tego, że w dniu wejœcia w życie zmian (1.10.2017 r.) czytelniczka będzie już podlegać ochronie, zastosowanie znajdzie art. 28 ustawy zmieniajšcej. Okres ochronny trwać będzie od 9 czerwca 2014 r. do 9 czerwca 2018 r., bez względu na osišgnięcie w międzyczasie nowego wieku emerytalnego (60 lat).

Co do zasady, pracodawca nie może przez cały czas trwania ochrony wypowiedzieć umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków płacy i pracy. Nie może więc jednostronnie obniżyć wymiaru godzin pracownika ani przesunšć go na inne stanowisko. Wyjštkiem od tego ostatniego jest sytuacja, gdy pracodawca powierza pracownikowi na okres nieprzekraczajšcy 3 miesięcy innš pracę niż okreœlona w umowie, ale musi być to uzasadnione potrzebami pracodawcy, odpowiadać kwalifikacjom pracownika i nie może powodować obniżenia wynagrodzenia (art. 42 ust. 4 k.p.).  

W praktyce oznacza to, że pracodawca w trakcie trwania ochrony przed zwolnieniem nie będzie mógł (poza pewnymi szczególnymi wyjštkami) jednostronnie rozwišzać umowy lub zmienić warunków zatrudnienia.

Pytanie:

Urodziłam się 16 lipca 1957 r. Gdybym chciała pracować dłużej niż do 1 paŸdziernika 2017 r., to jaki mam okres ochronny przed zwolnieniem z pracy?

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad, wiek emerytalny kobiety urodzonej 16 lipca 1957 r. to 61 lat i 7 miesięcy. Czytelniczka wiek ten osišgnie 16 lutego 2019 r., a więc okres ochrony przed zwolnieniem rozpoczšł się 16 lutego 2015 r. Ponieważ w dniu wejœcia w życie zmian (1.10.2017 r.­) czytelniczka będzie już objęta ochronš, zastosowanie znajdzie art. 28 ustawy zmieniajšcej. Okres ochrony trwać więc będzie od 16 lutego 2015 r. do 16 lutego 2019 r., bez względu na to, że czytelniczka osišgnęła w międzyczasie wiek emerytalny według nowych zasad (60 lat).

Pytanie:

Po zapoznaniu się z artykułem http://www.rp.pl/ZUS/301239954-Jak-ustalic-okres-ochrony-przed-zwolnieniem-po-reformie-emerytalnej.html#ap-2 postanowiłam do Państwa napisać proœbę o wyliczenie okresu ochronnego przed emeryturš. Jak klaruje się moja sytuacja przez wzglšd na aktualnš sytuację z przepisami, które jak wiemy majš zostać zaktualizowane 1.10.2017 r.? Urodziłam się 20 czerwca 1961 r.  Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreœlony. Mam przepracowane 36 lat. 

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad, wiek emerytalny kobiety urodzonej 20 czerwca 1961 r. wynosi 62 lata i 10 miesięcy i zostałby on osišgnięty 20 kwietnia 2024 r. Okres ochronny rozpoczšłby się zatem 20 kwietnia 2020 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia w życie reformy czytelniczka nie będzie jeszcze podlegać ochronie. Ponadto, zgodnie z nowymi zasadami, wiek emerytalny (60 lat) osišgnie w cišgu 4 lat od wejœcia w życie reformy. Zastosowanie znajdzie zatem art. 29 ust. 1 ustawy zmieniajšcej, zgodnie z którym okres ochronny rozpocznie się 1 paŸdziernika 2017 r. i trwać będzie do 1 paŸdziernika 2021 r., bez względu na to, że w międzyczasie czytelniczka osišgnie wiek emerytalny według nowych zasad.

Pytanie:

Urodziłem się 20 grudnia1952 r., więc zgodnie z obowišzujšcš tabelš wiekowš przejœcia na emeryturę, mój termin 66 lat i 8 m-cy mija w VIII/2018 r., a więc okres ochronny wynoszšcy 4 lata rozpoczšł się w VIII/2014 i mija w VIII/2018 r. – czy tak? Posiadam również ochronę przed zwolnieniem z racji członkostwa w Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarnoœć" potwierdzone wykazem osób podanš do Dyrekcji Szpitala – kadencja kończy się w V/2018 r. (staż pracy mój na dzień 1.01.2018 r. – 45 lat). W ubiegłym roku zwišzki zawodowe podpisały zgodę Dyrekcji Szpitala na zwolnienia osób osišgajšcych pełny wiek emerytalny, aby uchronić innych pracowników przed zwolnieniami – czy to jest zgodne z prawem obowišzujšcym od 1 paŸdziernika 2017 r.?  

OdpowiedŸ:

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, wiek emerytalny właœciwy dla mężczyzny urodzonego 20 grudnia 1952 r. to 66 lat i 8 m-cy. Zostałby on osišgnięty 20 sierpnia 2019 r., a zatem okres ochronny rozpoczšł się 20 sierpnia 2015 r. i trwać będzie do 20 sierpnia 2019 r. W tym okresie pracownikowi nie będzie można wręczyć wypowiedzenia. Bez znaczenia będzie fakt, że czytelnik osišgnie nowy wiek emerytalny (65 lat) już w grudniu 2017 r.

Z kolei ochrona przed zwolnieniem działaczy zwišzkowych, zgodnie z art. 32 ustawy o zwišzkach zawodowych, przysługuje przez okres okreœlony uchwałš zarzšdu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadajšcy połowie okresu okreœlonego uchwałš, nie dłużej jednak niż rok. Okres ochronny z tego tytułu zakończy się więc najpóŸniej w maju 2019 r. (w zależnoœci od długoœci jego kadencji).

Na podstawie przedstawionych okolicznoœci trudno ocenić charakter prawny porozumienia między Dyrekcjš Szpitala a zwišzkami zawodowymi. Należy podkreœlić, że zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sšdu Najwyższego osišgnięcie wieku emerytalnego nie może stanowić samoistnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Nabycie uprawnień emerytalnych może jednak być kryterium doboru pracowników do zwolnienia w przypadku zwolnień z tzw. przyczyn niedotyczšcych pracowników. Zakładam, że tego dotyczy wspomniane porozumienie.

Pytanie:

1 paŸdziernika 2017 r. będę miała ukończone  58 lat (data urodzenia 01.06.1959 r.), zatem po wydłużeniu wieku emerytalnego mój okres ochronny się jeszcze nie rozpoczšł. Gdyby nie przepis przejœciowy byłabym chroniona tylko dwa lata, to jest do czasu, kiedy nabędę uprawnienia emerytalne. Czy wobec tego art. 29 ust. 1 gwarantuje mi ochronę przed zwolnieniem do 1 paŸdziernika 2021 r., mimo że dwa lata przed tš datš osišgnę wiek emerytalny?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny (według dotychczasowych zasad) właœciwy dla kobiety urodzonej 1 czerwca 1959 r. to 62 lata i 2 miesišce. Zostałby on osišgnięty 1 sierpnia 2021 r. Okres ochrony rozpocznie się zatem 1 sierpnia 2017 r. Oznacza to, że na dzień wejœcia nowych przepisów w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) będzie Pani już objęta ochronš przedemerytalnš, a więc art. 29 ust. 1 ustawy wprowadzajšcej reformę emerytalnš nie będzie miał zastosowania. Zastosowanie znajdzie natomiast art. 28. Pani okres ochronny wygaœnie więc w dniu, w którym osišgnęłaby Pani wiek emerytalny według dotychczasowych zasad, a więc 1 sierpnia 2021 r. Okres ochronny będzie zatem obowišzywać od 1 sierpnia 2017 r. do 1 sierpnia 2021 r., bez względu na to, że w międzyczasie osišgnie Pani wiek emerytalny na podstawie nowych zasad.

Pytanie:

Urodziłam się 24 lipca 1959 r. Jestem zatrudniona na czas nieokreœlony. Proszę o informację od kiedy obejmie mnie ochrona przedemerytalna?

OdpowiedŸ:

Według dotychczasowych zasad wiek emerytalny kobiety urodzonej 24 lipca 1959 r. to 62 lata i 3 miesišce. Zostałby on osišgnięty 24 paŸdziernika 2021 r., a zatem okres ochronny rozpoczšłby się 24 paŸdziernika 2017 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia w życie nowych przepisów czytelniczka nie będzie jeszcze objęta ochronš. Zastosowanie znajdzie zatem art. 29 ust. 1 ustawy wprowadzajšcej reformę emerytalnš, zgodnie z którym okres ochronny rozpocznie się w dniu wejœcia w życie zmian, tj. 1 paŸdziernika 2017 r. i trwać będzie do 1 paŸdziernika 2021 r., bez względu na to, że w międzyczasie czytelniczka osišgnie wiek emerytalny według nowych zasad (60 lat).

Pytanie:

Urodziłem się 28.03.1955 r., jestem (byłem) zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od 2001 r. W dniu 10 maja 2017 r. otrzymałem wypowiedzenie z pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, czyli rozwišzanie umowy nastšpi z dniem 31.08.2017 r. Czy w oparciu o przepisy przejœciowe znowelizowanej ustawy emerytalnej jestem w okresie ochronnym, czy mnie to nie dotyczy?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny (według dotychczasowych zasad) właœciwy dla mężczyzny urodzonego w marcu 1955 r. to 67 lat i zostałby on osišgnięty w marcu 2022 r. Oznacza to, że na dzień wejœcia nowych przepisów w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) pracownik nie będzie jeszcze objęty ochronš przedemerytalnš. Z kolei nowy wiek emerytalny (65 lat) osišgnie w marcu 2020 r., czyli przed upływem 4 lat od wejœcia reformy w życie. Bioršc pod uwagę przepisy przejœciowe do reformy emerytalnej, pracownik będzie objęty ochronš w okresie 1 paŸdziernika 2017 r. – 1 paŸdziernika 2021 r. Wypowiedzenie zostało więc wręczone w okresie, kiedy ochrona przed zwolnieniem nie obowišzywała. Umowa o pracę rozwišże się zatem wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Pytanie:

Urodziłem się 16 czerwca 1956 r. Obecnie mam umowę o pracę do 2 paŸdziernika 2017 r. Do tego jeszcze mam zawieszonš rentę – częœciowo niezdolny do pracy, która trwać będzie do 20 paŸdziernika 2017 r. Czy od 01 paŸdziernika 2017 r. obejmie mnie ochrona przedemerytalna?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego w 1956 r. wynosi 67 i zostałby on osišgnięty w 2023 r. Oznacza to, że na dzień wejœcia nowych przepisów w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) pracownik nie będzie objęty ochronš. Z kolei nowy wiek emerytalny (65 lat) osišgnie w czerwcu 2021 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi do reformy emerytalnej, pracownik będzie objęty ochronš przed zwolnieniem od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r. Nie oznacza to jednak, że pracodawca będzie zobowišzany przedłużyć obecnš umowę lub zawrzeć nowš – po tym jak obecna rozwišże się wraz z upływem okresu na jaki została zawarta.

Pytanie:

Chciałabym ustalić, czy mojemu tacie pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas okreœlony zawartš na okres 01 paŸdziernik 2016 r. do 30 wrzeœnia 2018 r. Data urodzenia to 30.09.1953 r. Czy jest jakaœ różnica czy dostanie wypowiedzenie do 30 wrzeœnia 2017 czy po 01 paŸdziernika2017 r.? Czy jeœli umowa na czas okreœlony jest krótsza niż data uzyskania uprawnień nie obowišzuje okres ochronny?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny dla mężczyzny urodzonego we wrzeœniu 1953 r. wynosi 66 lat i 11 miesięcy i zostałby on osišgnięty w sierpniu 2020 r. Oznacza to, że już od 30 sierpnia 2016 r. pracownik podlega ochronie przed zwolnieniem. Będzie ona trwała do osišgnięcia wieku emerytalnego na starych zasadach. Bez znaczenia będzie fakt, że nowy wiek emerytalny zostanie osišgnięty 30 wrzeœnia 2018 r. Zgodnie z orzecznictwem, ochrona wynikajšca z art. 39 dotyczy również umów na czas okreœlony, bez względu czy okres na który taka umowa została zawarta gwarantuje „dopracowanie” do emerytury. Pracodawca nie będzie więc mógł wypowiedzieć umowy do końca okresu jej trwania. Nie będzie miał jednak obowišzku jej przedłużania.

Pytanie:

Mam pytanie w mojej sprawie dotyczšcej ochrony przedemerytalnej. Urodziłam się 02.04 1962 r., mam przepracowane 30 lat składkowych i nieskładkowych, pracuję na umowę na czas okreœlony od listopad 2015 r. do  30 01 2016 r. i druga umowa na czas okreœlony od 01.02.2016 do 30.09.2018 r. W myœl nowych przepisów od 1 X 2017 będę na okresie ochronnym od 02.04.2018 r. do wygaœnięcia umowy w dniu 30.09.2018 r. Czy zakład jest zobowišzany do przedłużenia mi umowy ze względu na ochronę?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny właœciwy dla kobity urodzonej w kwietniu 1962 r. (według jeszcze obowišzujšcych dotychczasowych zasad) wynosi 63 lata i 2 miesięcy. Zostałby on osišgnięty dopiero w czerwcu 2025 r. Wiek emerytalny obowišzujšcy od 1 paŸdziernika 2017 r. (60 lat) zostanie osišgnięty 2 kwietnia 2022 r. – czyli po ponad 4 latach od wejœcia nowych przepisów w życie. To z kolei oznacza, że ochrona przed zwolnieniem będzie obejmowała pracownicę w okresie 2 kwietnia 2018 r. – 2 kwietnia 2022 r.  Obecna umowa została zawarta na okres do końca wrzeœnia 2018 r. Oznacza to, że w ostatnich 6 miesišcach jej trwania pracodawca nie będzie mógł jej jednostronnie wypowiedzieć. Umowa jednak rozwišże się wraz z upływem okresu na jaki została zawarta, a pracodawca nie będzie miał obowišzku przedłużenia bšdŸ zawarcia nowej umowy.

Pytanie:

Pracownik urodził się w listopadzie 1954 r. Od kiedy obowišzuje okres ochronny dla tej osoby?

OdpowiedŸ:

Na podstawie dotychczasowym przepisów, mężczyzna urodzony w listopadzie 1954 r. osišgnšłby wiek emerytalny (67 lat) w listopadzie 2021 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia w życie reformy emerytalnej, czytelnik nie będzie objęty ochronš przed zwolnieniem. Nowy wiek emerytalny zostanie jednak osišgnięty w listopadzie 2019 r. Bioršc pod uwagę przepisy przejœciowe do ustawy wprowadzajšcej najnowszš reformę emerytalnš, pracownik będzie objęty ochronš przedemerytalnš od 1 paŸdziernika 2017 r do 1 paŸdziernika 2021 r.

Pytanie:

Urodziłam się 30 marca 1961 r. Jestem zatrudniona na czas nieokreœlony. Od kiedy obejmie mnie okres ochrony przed przejœciem na emeryturę? Do kiedy pracodawca może mnie zwolnić z pracy?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny (zgodnie z dotychczasowymi przepisami) kobiety urodzonej w marcu 1961 r. wynosi 62 lata i 9 miesięcy i zostałby osišgnięty w grudniu 2023 r. W dniu wejœcia w życie reformy emerytalnej, nie będzie więc objęta ochronš przed zwolnieniem. Nowy wiek emerytalny zostanie jednak osišgnięty w marcu 2021 r. To z kolei oznacza, że pracownica będzie objęta ochronš przedemerytalnš od 1 paŸdziernika 2017 r do 1 paŸdziernika 2021 r.  

Pytanie:

Moja mama urodziła się 19 paŸdziernika 1960 r. Rozumiem, że do 30 wrzeœnia 2017 r. (według aktualnego stanu prawnego) mogłaby przejœć na emeryturę 19 czerwca 2023 r.; od 01 paŸdziernika 2017 r. będzie to 19 paŸdziernika 2020 r. Od kiedy w takim przypadku – bioršc pod uwagę nowe uwarunkowania prawne, rozpoczyna się dla Niej okres ochrony przedemerytalnej i jak długo potrwa? Obawiam się, że nie potrafię właœciwie zinterpretować przepisów przejœciowych, a zależy mi na precyzyjnym pozyskaniu informacji. Dodam, że mama zatrudniona jest na podstawie UOP na czas nieokreœlony.

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny kobiety urodzonej w paŸdzierniku 1960 r. wynosi 62 lata i 8 miesięcy i zostałby osišgnięty w czerwcu 2023 r. W dniu wejœcia w życie reformy emerytalnej, nie będzie więc objęta ochronš przed zwolnieniem. Nowy wiek emerytalny zostanie jednak osišgnięty w paŸdzierniku 2020 r. Konfrontujšc te fakty z przepisami przejœciowy do ustawy wprowadzajšcej najnowszš reformę emerytalnš, trzeba stwierdzić, że pracownica będzie objęta ochronš przedemerytalnš od 1 paŸdziernika 2017 r do 1 paŸdziernika 2021 r.

Pytanie:

Urodziłam się 5.12.1960 r., mam 37 lat pracy. Zatrudniona jestem na czas nieokreœlony. Według nowej ustawy z 1.10.2017 na emeryturę przechodzę 05.12.2017 r. Jeżeli otrzymam obecnie wypowiedzenie z pracy, czy mam możliwoœć odwołania się od tej decyzji, ponieważ okres ochronny zaczyna się od 01.10.2017 r.?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny (zgodnie z dotychczasowymi zasadami) dla kobiety urodzonej w grudniu 1960 r. wynosi 62 lata i 8 miesięcy. Oznacza to, że zostałby on osišgnięty 5 sierpnia 2022 r. Zarówno obecnie, jak i na dzień wejœcia reformy emerytalnej w życie (1 paŸdziernika 2017 r.), czytelniczka nie będzie objęta ochronš przed zwolnieniem. Zgodnie z nowymi przepisami, nowy wiek emerytalny (60 lat) zostanie osišgnięty w grudniu 2020 r. To z kolei oznacza, że ochrona przed zwolnieniem będzie obowišzywała w okresie 1 paŸdziernika 2017 – 1 paŸdziernika 2021 r. Jeżeli czytelniczce zostałoby wręczone wypowiedzenie umowy jeszcze przed poczštkowš datš obowišzywania ochrony, to nie będzie ono sprzeczne z przepisami dotyczšcymi ochrony przedemerytalnej. Naturalnie, nie oznacza to, że czytelniczka nie może się odwołać do sšdu od otrzymanego wypowiedzenia powołujšc się na inne podstawy, np. wadliwoœć wskazanej w nim przyczyny rozwišzania stosunku pracy.

Pytanie:

Urodziłam się w listopadzie 1959 r.. Obecnie mój staż pracy wynosi 34 lata, jestem zatrudniona na bezterminowš umowę o pracę. Według kalkulatora ZUS, według obecnie obowišzujšcych przepisów powinnam osišgnšć wiek emerytalny w marcu 2022 r. 1 paŸdziernika 2017 r. będę miała 57 lat, w listopadzie 2017 r. skończę 58 – więc, jak rozumiem, od 1 paŸdziernika 2017 r. będę już podlegała ochronie pracy. Czy jednak w okresie od czerwca 2017 r. do 1 paŸdziernika 2017 r. będę już podlegała ochronie, czy jeszcze nie?

OdpowiedŸ:

Wiek emerytalny dla kobiety urodzonej w listopadzie 1959 r. – zgodnie z jeszcze obowišzujšcymi dotychczasowymi regulacjami – wynosi 62 lata i 4 miesišce i zostałby osišgnięty w marcu 2022 r. Oznacza to, że na dzień wejœcia nowych przepisów w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) czytelniczka nie będzie objęta ochronš przez zwolnieniem wynikajšcy z dotychczasowych regulacji emerytalnych. Nowy wiek emerytalny osišgnie natomiast w listopadzie 2019 r. Zgodnie z przepisami przejœciowymi, ochrona przed zwolnieniem będzie więc obwišzywała od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r. To z kolei oznacza, że do końca wrzeœnia 2017 r. pracodawca może czytelniczce wręczyć wypowiedzenie umowy, oczywiœcie o ile ma ku temu uzasadnione powody.

Pytanie:

Nawišzujšc do artykułu o wczeœniejszej emeryturze mam pytanie: Czy osoba, która wiek emerytalny osišgnie w marcu 2019 r., znajduje się już w okresie chronionym,  czy nastšpi to dopiero w paŸdzierniku tego roku? 

OdpowiedŸ:

Zakładam, że wiek emerytalny, o którym pisze czytelniczka to ten, wynikajšcy z nowych przepisów, wchodzšcych w życie 1 paŸdziernika 2017 r. Brak jest natomiast informacji, jakiej płci jest osoba, której dotyczy pytanie. Rozpatrzymy więc obie możliwoœci. Kobieta, która nowy wiek emerytalny osišgnie w marcu 2019 r., urodziła się w marcu 1959 r. Oznacza to, że zgodnie z dotychczasowymi zasadami, jej wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesišc i zostałby osišgnięty w kwietniu 2021 r. Ochrona przed wypowiedzeniem już trwa obecnie i – zgodnie z przepisami przejœciowymi – będzie trwać do osišgnięcia „starego” wieku emerytalnego, tj. do kwietnia 2021 r. Bez znaczenia będzie fakt, że pracownica osišgnie nowy wiek emerytalny już w marcu 2019 r.

Podobnie sytuacja będzie wyglšdała w przypadku mężczyzny, który wiek emerytalny osišgnie właœnie w marcu 2019 r. Oznacza to, że urodził się on w marcu 1954 r. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami emerytalnymi, jego wiek emerytalny to 67 lat i zostałby osišgnięty w marcu 2021 r. To oznacza, że już obecnie podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy i podobnie jak w powyższym przypadku, ochrona będzie trwała do osišgnięcia wieku emerytalnego według „starych” zasad. Również podobnie, bez znaczenia będzie fakt, że nowy wiek emerytalny zostanie osišgnięty już w marcu 2019 r.

Pytanie:

Urodziłem się 9 kwietnia 1953 r. Do kiedy obowišzuje dla mnie okres ochronny?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z przepisami obowišzujšcymi do 30 wrzeœnia 2017 r., wiek emerytalny mężczyzny urodzonego w kwietniu 1953 r. wynosi 66 lat i 10 miesięcy. Czytelnik osišgnšłby go w lutym 2020 r. Oznacza to, że ochrona przed zwolnieniem obejmuje go już w dniu wejœcia reformy emerytalnej w życie i będzie ona trwała do chwili osišgnięcia wieku emerytalnego według starych przepisów. Nie będzie miało na to wpływu, że zgodnie z nowymi przepisami na emeryturę będzie mógł już przejœć w marcu 2018 r.

Pytanie:

Urodziłem się 30 marca 1956 r. Jestem zatrudniony na czas nieokreœlony. Kiedy osišgnę czteroletni okres ochronny (jeżeli wg nowej ustawy, która wejdzie w życie od 1.10.2017 r., to okres ochronny kończyłby mi się  01.10.2021r.?.). Wiek 65 lat osišgnę 30 marca 2021 r. – czy to okres umożliwiajšcy mi przejœcie na emeryturę wczeœniejszš? Czy po tej dacie mogę pracować do 1.10.2017 r.? Czy musi być zgoda na dalszš pracę pracodawcy? Wg mnie to okres 6-ciu miesięcy i przejœcie na emeryturę po dacie 1.10.2021r. Czy w przypadku, gdyby pracownik w ostatniej chwili (np. przed  30.03.2021 r.) z mojš datš urodzin podjšł chęć pracy do wieku 67 lat, musi być  na dalszš pracę zgoda pracodawcy? Jakie warunki musi spełnić (nie rozwišzujšc umowy o pracę) i jak będzie liczony okres ochronny? Może takie warunki przejœcia na emeryturę  trzeba przedstawić pracodawcy już 1.10.2017 r.?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z zasadami obowišzujšcymi do 30 wrzeœnia 2017 r., wiek emerytalny mężczyzny urodzonego 30 marca 1956 r. to 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go w marcu 2023 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia reformy emerytalnej w życie nie będzie objęty ochronš. Bioršc pod uwagę, że nowy wiek emerytalny (65 lat) zostanie osišgnięty 30 marca 2021 r., tj. przed upływem 4 lat od wejœcia nowych przepisów w życie, czytelnik będzie podlegał ochronie w okresie od 1 paŸdziernika 2017 do 1 paŸdziernika 2021 r. Bez znaczenia będzie fakt, że w międzyczasie osišgnie nowy, obniżony wiek emerytalny. Od pracownika będzie zależało, czy przejdzie na emeryturę, czy będzie chciał dalej pracować do końca okresu ochronnego.

Pytanie:

Urodziłam się 2 lipca 1956 r. Według starej ustawy osišgam wiek emerytalny 17 paŸdziernika 2017 r., a według nowej już 1 paŸdziernika 2017 r. Czy pracodawca może mnie zwolnić? Słyszałam, że przejœcie na emeryturę jest przywilejem, a nie obowišzkiem. Chciałabym jeszcze trochę popracować.   

OdpowiedŸ:

Według zasad obowišzujšcych do 30 wrzeœnia 2017 r. wiek emerytalny kobiety urodzonej 2 lipca 1956 r. to 61 lat i 3 miesišce. Czytelniczka osišgnęłaby ten wiek 2 paŸdziernika 2017 r. Ponieważ w dniu wejœcia w życia zmian czytelniczka jest objęta ochronš, stosuje się art. 28 ustawy zmieniajšcej. Jej ochrona przedemerytalna trwa zatem tylko do 2 paŸdziernika 2017 r., bez względu na to, że czytelniczka osišgnęła nowy wiek emerytalny (60 lat) przed upływem tego okresu. Po zakończeniu okresu ochrony przedemerytalnej, umowa o pracę może być rozwišzana na ogólnych zasadach. Trzeba jednak zaznaczyć, że samo posiadanie uprawnień emerytalnych nie może stanowić wyłšcznej przyczyny wypowiedzenia umowy.

Pytanie:

Urodziłem się w lipcu 1955 r.chciałbym wiedzieć czy jeœli dostanę wypowiedzenie w połowie wrzeœnia 2017r od 01.10 2017 r. będę już objęty okresem ochrony przedemerytalnej?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z zasadami obowišzujšcymi do 30 wrzeœnia 2017 r., wiek emerytalny mężczyzny urodzonego w lipcu 1955 r. to 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go w lipcu 2022 r. Oznacza to, że w dniu wejœcia reformy emerytalnej w życie nie jest objęty ochronš. Z uwagi jednak na to, że nowy wiek emerytalny (65 lat) zostanie osišgnięty przez pracownika w lipcu 2020 r., tj. przed upływem 4 lat od wejœcia nowych przepisów w życie, będzie on podlegał ochronie w okresie 1 paŸdziernika 2017 – 1 paŸdziernika 2021 r. Bez znaczenia będzie fakt, że w międzyczasie zostanie osišgnięty nowy, obniżony wiek emerytalny.

Oznacza to, że pracownik nie jest objęty ochronš przedemerytalnš we wrzeœniu 2017 r. W tym okresie pracodawca teoretycznie może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, nawet jeżeli skutek rozwišzania umowy nastšpi po 1 paŸdziernika 2017 r. Jeżeli jednak okazałoby się, że prawdziwš motywacjš decyzji o wypowiedzeniu umowy jest właœnie wiek zatrudnionego, to pracodawca może narazić się na zarzut bezprawnego rozwišzania umowy. 

Pytanie:


Urodziłem się 8.10.1956 r. Mam 7 lat pracy na kopalni pod ziemiš, w sumie mam 37 lat pracy + 2 lata wojska. Od kiedy będę podlegał pod okres ochronny i kiedy będę mógł przejœć na emeryturę?

OdpowiedŸ:

Zgodnie z zasadami obowišzujšcymi do 30 wrzeœnia 2017 r., powszechny wiek emerytalny mężczyzny urodzonego 8 paŸdziernika 1956 r. to 67 lat. Czytelnik osišgnšłby go 8 paŸdziernika 2023 r. Na dzień wejœcia reformy emerytalnej w życie nie byłby więc objęty ochronš przedemerytalnš. Z kolei, nowy powszechny wiek emerytalny osišgnie dopiero 8 paŸdziernika 2021 r., czyli już po upływie 4 lat od wejœcia nowych przepisów w życie. To z kolei oznacza, że ochrona obejmowałaby go w okresie od 8 paŸdziernika 2017 r. do 8 paŸdziernika 2021 r.


Jeżeli jednak ubezpieczony będzie w stanie udokumentować, że już na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszšcy co najmniej 25 lat oraz okres co najmniej 5 lat pracy górniczej, będzie on mógł skorzystać z obniżenia powszechnego wieku emerytalnego. Wiek emerytalny jest wtedy obniżany o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Warunkiem otrzymania emerytury na powyższych zasadach jest także nieprzystšpienie do OFE. W przypadku czytelnika posiadajšcego 7 lat pracy pod ziemiš (załóżmy, że była to jedyna praca górnicza wykonywana przez czytelnika), powszechny wiek emerytalny zostałby obniżony o 3 lata i 6 miesięcy, tj. do 63 lat i 6 miesięcy.

Zakładajšc, że powyższe warunki do skorzystania z preferencyjnych zasad emerytalnych zostały spełnione, zgodnie z dotychczasowymi przepisami czytelnik osišgnšłby ten odpowiednio obniżony wiek emerytalny 8 kwietnia 2020 r., a ochronie przed zwolnieniem podlegałby już od 8 kwietnia 2016 r. To z kolei oznacza, że na dzień wejœcia reformy w życie (1 paŸdziernika 2017 r.) podlega on ochronie i będzie ona trwała właœnie do 8 kwietnia 2020 r. Bez znaczenia będzie fakt, że na emeryturę czytelnik będzie mógł przejœć już z chwilš osišgnięcia nowego, obniżonego odpowiednio o 3 i pół roku wieku emerytalnego (tj. 61 lat i 6 miesięcy), czyli 8 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Chcesz ustalić okres swojej ochrony przedemerytalnej? Zapytaj ekspertów!

Na Twoje pytania odpowie Krzysztof Gšsior, adwokat, partner w Zawirska Gšsior – radcowie prawni i adwokaci

Krzysztof Gšsior

 oraz dr Patrycja Zawirska radca prawny, partner w Zawirska Gšsior – radcowie prawni i adwokaci

Patrycja Zawirska

Wyœlij pytanie
tygodnikpraca@rp.pl

Zobacz inne pytania czytelników

Pytanie:
Urodziłam się 16 lutego 1959 r. Mam umowę na czas okreœlony do końca lutego 2017 r. i dziœ podpisałam umowę na czas okreœlony do 21 listopada 2018 r. Proszę o wyjaœnienie, kiedy rozpoczyna się dla mnie okres ochrony przedemerytalnej i jak długo będzie trwał. W przepisach prawa pracy nie potrafię odczytać.
OdpowiedŸ
Na dotychczasowych zasadach osišgnęłaby Pani wiek emerytalny 16 marca 2021 r. Po reformie wiek emerytalny zostanie osišgnięty 16 lutego 2019 r. Pani okres ochronny rozpocznie się 16 marca 2017 r., tj. jeszcze przed wejœciem w życie nowelizacji. Na mocy art. 28 ustawy zmieniajšcej trwać będzie do 16 marca 2021 r. mimo faktu, że wiek emerytalny zostanie osišgnięty 16 lutego 2019 r. Pragnę również przypomnieć, że ochrona przedemerytalna zabrania jedynie wypowiadania umów o pracę. Umowy na czas okreœlony wygasajš wraz z nastaniem terminu, na jaki zostały zawarte. Ochrona przedemerytalna nie ma bowiem wpływu na rozwišzanie się stosunku pracy wraz z upływem terminu, na jaki umowa została zawarta (w opisanym przypadku – 21 listopad 2018 r.).

Pytanie
Kiedy pracownikowi urodzonemu 27 wrzeœnia 1958 r. przysługuje okres ochronny? Czy może być to 6-letni okres ochronny?
OdpowiedŸ
Z pytania czytelnika nie wynika jego płeć. Z tego względu przedstawiam dwie sytuacje, tj. dla mężczyzny i kobiety urodzonych tego dnia.
Kobieta urodzona 27 wrzeœnia 1958 r. na dotychczasowych zasadach osišgnęłaby wiek emerytalny 27 sierpnia 2020 r. Po reformie wiek emerytalnych zostanie osišgnięty już 27 wrzeœnia 2018 r. Ochrona przedemerytalna rozpoczęła się 27 sierpnia 2016 r. Na mocy art. 28 ustawy reformujšcej wiek emerytalny, ochrona przed zwolnieniem będzie trwać do 27 sierpnia 2020 r., mimo że wiek emerytalny zostanie osišgnięty już we wrzeœniu 2018 r. Okres ochrony będzie trwać równo 4 lata.
Mężczyzna urodzony w ww. dacie na dotychczasowych zasadach uzyskałby prawo do emerytury 27 wrzeœnia 2025 r. Po reformie prawo do emerytury nabędzie 27 wrzeœnia 2023 r. W takiej sytuacji, ochrona będzie go obejmować od 27 wrzeœnia 2019 r. do 27 wrzeœnia 2023 r.

Pytanie
Dzień dobry. 2 kwietnia 2017 r. kończę 61 lat. Czy od 3 kwietnia jestem w czteroletnim okresie ochronnym przedemerytalnym? Jeżeli nie, to od kiedy będę w okresie ochronnym?
OdpowiedŸ
Urodził się Pan 2 kwietnia 1956 r. Na dotychczasowych zasadach wiek emerytalny osišgnšłby Pan 2 kwietnia 2023 r. Po reformie wiek emerytalny zostanie osišgnięty 2 kwietnia 2021 r. Z uwagi na fakt, że obniżony wiek emerytalny osišgnie Pan przed upływem 4 lat od wejœcia w życie nowelizacji (1 paŸdziernika 2017 r.), zastosowanie będzie miał art. 29 ustawy zmieniajšcej. Na jego mocy Pana ochrona przedemerytalna będzie trwała od 1 paŸdziernika 2017 r. do 1 paŸdziernika 2021 r.

Pytanie
Urodziłam się 12 sierpnia 1961 r. Pracuję na umowę na czas nieokreœlony w dużej korporacji. Kiedy zacznie się ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy? Mam 30 lat pracy.
OdpowiedŸ
Na dotychczasowych zasadach osišgnęłaby Pani wiek emerytalny 12 lipca 2024 r. Po reformie wiek emerytalny zostanie osišgnięty 12 sierpnia 2021 r. Z uwagi na fakt, że nowy wiek emerytalny zostanie osišgnięty przed upływem 4 lat od wejœcia w życie nowelizacji, zastosowanie będzie miał art. 29 ustawy zmieniajšcej. Na jego mocy Pani okres ochronny rozpocznie się 1 paŸdziernika 2017 r. i trwać będzie do 1 paŸdziernika 2021 r. Na okres ochronny nie wpłynie fakt, że w jego trakcie uzyska Pani prawo do emerytury.

Pytanie
Pracuję bez przerw składkowych do ZUS od 15 paŸdziernika 1976 r. Urodziłem się 4 lipca 1956 r. Mam umowę o pracę na czas nieokreœlony. Od którego dnia będę chroniony przed zwolnieniem z pracy?
OdpowiedŸ
Wiek emerytalny dla Pana zgodnie ze starymi przepisami wynosił 67 lat. W kwietniu br. skończy Pan 61 lat, co oznacza, że na dzień wejœcia w życie nowych przepisów, nie będzie Pan objęty ochronš emerytalnš w myœl dotychczasowych przepisów. W konsekwencji,zostanie Pan objęty ochronš w dniu wejœcia w życie nowych przepisów, tj. 1 paŸdziernika 2017 r. i ochrona będzie trwała 4 lata (tj. do 1 paŸdziernika 2021 r.), mimo iż wczeœniej skończy Pan 65 lat i osišgnie prawo do emerytury. Oczywiœcie na emeryturę może Pan przejœć w wieku 65 lat, jeżeli sam Pan tak zdecyduje.

Pytanie
Wiek 65 lat osišgnę w maju 2017 r., czyli nabywam uprawnienia do przejœcia na emeryturę z 1 paŸdziernika 2017 r. Według poprzedniej ustawy miałem pracować do listopada 2018 r., czyli w wiek ochronny wszedłem w listopadzie 2014 r. Radca prawny poinformował mojego pracodawcę, że w zwišzku ze zmianami dotyczšcymi wieku emerytalnego z chwilš nabycia uprawnienia do przejœcia na emeryturę utracę 4-letniš ochronę. Czy tak jest istotnie?
OdpowiedŸ
Zgodnie z ustawš wprowadzajšcš reformę emerytalnš pracownicy, którzy w dniu jej wejœcia w życie będš objęci ochronš, będš chronieni nadal do osišgnięcia wieku emerytalnego w myœl dotychczasowych przepisów. Dla Pana ten wiek wynosił 66 lat i 6 miesięcy. Będzie więc Pan objęty ochronš przedemerytalnš do listopada 2018 r. Oczywiœcie na emeryturę będzie Pan mógł przejœć  od paŸdziernika 2017 r., jeżeli sam Pan tak zdecyduje.

Pytanie
W kwietniu 2017 r. kończę 60 lat. Pracuję w samorzšdzie od 35 lat. Do kiedy obowišzuje mnie okres ochronny przed zwolnieniem? Po konsultacjach ze znajomymi prawnikami, każdy z nich mówi co innego.
OdpowiedŸ
Zgodnie z ustawš wprowadzajšcš reformę emerytalnš pracownice, które w dniu jej wejœcia w życie sš objęte ochronš, będš chronione nadal do osišgnięcia wieku emerytalnego w myœl starych przepisów. Dla Pani wiek emerytalny wynosi obecnie 61 lat i 6 miesięcy, czyli osišgnie go Pani w paŸdzierniku 2018 r. i do osišgnięcia tego wieku będzie Pani podlegała ochronie przedemerytalnej. Oczywiœcie na emeryturę będzie Pani mogła przejœć wczeœniej, gdyż wraz z wejœciem w życie nowych przepisów, (tj. od 1 paŸdziernika 2017 r.) wiek emerytalny dla kobiet będzie wynosił 60 lat.

Pytanie
W czerwcu 2017 r. skończę 57 lat. Umowę z zakładem mam do paŸdziernika 2019 r. Czy zakład może mi nie przedłużyć umowy, czy będę w okresie ochronnym?
OdpowiedŸ
Wiek emerytalny dla Pani zgodnie ze starymi przepisami wynosi 62 lata i 6 miesięcy. W czerwcu skończy Pani 57 lat, co oznacza, że nie została Pani objęta ochronš emerytalnš w myœl starych przepisów. Zostanie Pani objęta ochronš w dniu wejœcia w życie nowych przepisów, tj. 1 paŸdziernika 2017 r. i ochrona będzie trwała 4 lata (tj. do 1 paŸdziernika 2021 r.), mimo iż wczeœniej skończy Pani 60 lat. Oczywiœcie na emeryturę może Pani przejœć w wieku 60 lat, jeżeli sama Pani tak zadecyduje.

Pytanie
W kwietniu 2017 r. kończę 60 lat. W paŸdzierniku 2018 r. minie 30 lat mojej pracy zawodowej. Pracodawca chce rozwišzać umowę o pracę z końcem grudnia 2017 r. Jak w moim przypadku, zgodnie z nowš ustawš emerytalnš, wyglšda ochrona przed wypowiedzeniem mi stosunku pracy? Jaki jest maksymalny czas, do którego będę mogła pracować i pracodawca nie będzie mógł mnie zwolnić? Chcę pracować jak najdłużej.
OdpowiedŸ
Zgodnie z ustawš wprowadzajšcš reformę emerytalnš pracownice, które w dniu jej wejœcia w życie będš objęte ochronš przedemerytalnš, będš chronione przed zwolnieniem aż do osišgnięcia wieku emerytalnego w myœl dotychczasowych przepisów. Dla Pani wiek emerytalny wynosi obecnie 61 lat i 6 miesięcy i do osišgnięcia tego wieku będzie Pani chroniona (tj. do paŸdziernika 2018 r.). Oczywiœcie na emeryturę będzie Pani mogła przejœć już w dniu wejœcia w życie nowych przepisów, tj. w paŸdzierniku 2017 r., jeżeli sama Pani tak zdecyduje.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL