Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Paul Meehan, Bain&Company: Nadchodzš trudne miesišce dla Europy

materiały prasowe
Brexit zaburzył kruchš biznesowš równowagę w Europie - mówi Paul Meehan, dyrektor zarzšdzajšcy Bain&Company na region EMEA.

W Europie do niedawna panował względny spokój ekonomiczny, który został zburzony przez Brexit. Jakie kroki powinni podjšć przedsiębiorcy by przygotować się na nadchodzšce perturbacje, będšce następstwem Brexitu w najbliższych miesišcach?

Europa, a w szczególnoœci jej zachodnia częœć, przechodziła ostatnio przez fazę swoistego odbicia rynkowego pomimo, że wskaŸniki wzrostu były nieco poniżej tych sprzed kryzysu, a zmiennoœć rynku wcišż pozostawała na stosunkowo wysokim poziomie. Choć minęło już trochę czasu od głosowania w sprawie wyjœcia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, tak naprawdę jeszcze nie wiemy co się za tš decyzjš będzie kryło. Formowany dopiero plan Brexitu nie pozwala nawet okreœlić, które z gałęzi zachodnioeuropejskiej gospodarki sš narażone na straty. Dla firm i inwestorów Brexit może być jednak jednš z niewielu okazji do zrobienia kroku wstecz - odœwieżenia strategii wzrostu, przewartoœciowania planów inwestycyjnych, lepszego zarzšdzania ryzykiem, czy œledzenia dodatkowych trendów, które mogš pojawić się w cišgu najbliższych kilku miesięcy.

Jakie obecnie modele biznesowe dostrzegalne sš wœród Waszych europejskich klientów?

Współpracujšc na co dzień z największymi firmami z różnych sektorów - m.in usług finansowych, sprzedaży detalicznej, telekomunikacji, branży ochrony zdrowia, czy sektora private equity obserwujemy nowe tendencje, które wpływajš na to, jak te przedsiębiorstwa działajš. Œrodowisko biznesowe w Europie wyczekuje zmian politycznych w obszarze polityki podatkowej oraz do pewnego stopnia polityki imigracyjnej, choć po częœci już teraz firmy borykajš się z konsekwencjami tych zmian. W obliczu starzenia się społeczeństwa, braku równowagi między podażš a popytem oraz krótszych terminów inwestycyjnych najważniejszym wyzwaniem jakie stoi przed firmami jest odpowiednie planowanie działań. W tym kontekœcie realny wpływ na prowadzenie biznesu w Europie ma też postępujšca cyfryzacja. Chociaż zmiany niš wywołane najbardziej widoczne sš w sektorze mediów, nowych technologii i telekomunikacji, majš też ogromny wpływ na budownictwo, sektor paliwowy, wydobywczy i wiele innych gałęzi gospodarki.

Które branże zyskajš najwięcej na nowych trendach?

Myœlę, że bardziej interesujšcym pytaniem jest to, co muszš zrobić przedsiębiorstwa, by prosperować pomimo niekorzystnych zawirowań rynkowych. Jako firma doradcza pomagamy przedsiębiorstwom dostosowywać się do nagłych zmian. Każde z nich, niezależnie od branży w której operuje, musi dopasować swojš strategię oraz zatrudniać wykwalifikowanych menadżerów, którzy zamiast blokować wzrost będš go napędzać. Należy pamiętać, że dla niektórych firm wzrost jest celem samym w sobie. Takie podejœcie często komplikuje procesy, co cišgnie całš organizację w biurokratyczny dół.

Czy Polska to nadal rynek wschodzšcy czy może już rozwinięty?

Polska ma wiele cech gospodarki dojrzałej i wyrasta na znaczšcš siłę gospodarczš na europejskiej mapie biznesu. Gospodarka kraju, napędzanš mocnymi fundamentami - między innymi zdrowš konsumpcjš wewnętrznš - od wczesnych lat dziewięćdziesištych jest jednš z najszybciej rozwijajšcych się na œwiecie. Obroty w handlu zagranicznym Polski w cišgu ostatniej dekady zwiększyły się ponad dwukrotnie. Dodajšc do tego utrzymujšcš się na stałym poziomie stopę bezrobocia możemy możemy mówić o Polsce w samych superlatywach. Oczywiœcie Wasz kraj nadal boryka się z wyzwaniami, który mogš powstrzymać rozwój gospodarczy i to niezależnie czy mówimy o gospodarce dojrzałej czy rozwijajšcej się. W perspektywie krótkoterminowej mowa tu o podatkach sektoralnych i potencjalnym wzroœcie deficytu publicznego połšczonym ze œwiatowš dekoniunkturš Natomiast w dłuższej perspektywie, spadek populacji osób aktywnych zawodowo może spowolnić wzrost przedsiębiorstw i zablokować innowacyjnoœć kraju.

Czy w pańskiej opinii Polska to rynek rosnšcy?

Pod względem rozwoju gospodarczego, Polska jest doœć stabilnym krajem. Przewidywany wzrost PKB o około 3 proc.,jest wyższy niż œrednia unijna. Stanowi więc to szanse wzrostu dla firm chcšcych rozwijać się na rynkach Europy Œrodkowej i Wschodniej. Warto też zwrócić uwagę na cyfryzację kraju i następujšce zmiany demograficzne. Pokolenie millenialsów, czyli osób urodzonych pomiędzy 1980 a 2000 rokiem staje się coraz bardziej istotne z punktu widzenia firm. Te, które to dostrzegš i wprowadzš innowacyjne rozwišzania do swoich ofert radykalnie zmieniš krajobraz rynku tworzšc nowe nisze, nowych klientów, a w końcu nowe kanały przychodu.

Jakie wyzwania stojš przed biznesem w Polsce? Mimo stałego wzrostu, Polska ma nadal wiele do nadrobienia. Przede wszystkim musi zmierzyć się z problemem starzejšcego się społeczeństwa, a co za tym idzie - swoistym drenażem wiedzy i doœwiadczenia rynkowego. Dodatkowo, należy też podkreœlić problem zwišzany z emigracjš zarobkowš młodych ludzi.

Czy w pańskiej opinii Polska jest nadal atrakcyjnym rynkiem, mimo tych wyzwań?

Dzięki znacznie niższym kosztom pracy oraz dobrej jakoœci pracowników w cišgu ostatnich lat w Polsce można było zaobserwować wzrost eksportu usług i kapitału wiedzy. Widać pojawiajšce się masowo nowoczesne centra, obsługujšce coraz więcej nowych sektorów biznesu, często dla całych globalnych oddziałów. To bardzo dobry kierunek rozwoju dla polskiej gospodarki. Tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy powstrzymuje też emigrację wysoko wykształconych kadr. My też zauważamy potencjał Polski, dlatego w zeszłym roku zdecydowaliœmy się na otworzenie tutaj naszego Centrum Usług Wspólnych, które wspiera lokalne filie Bain & Company w całej Europie. Zaczęliœmy od zatrudnienia 100 pracowników, ale już wiemy, że to nie zaspokoi naszych potrzeb.

Dziœ wszyscy mówiš o tzw. milleniasach czyli pokoleniu młodych konsumentów o zupełnie innych potrzebach konsumpcyjnych. Wczeœniej wspomniał Pan o cyfrowej rewolucji. Jakie wyzwania stawiajš te dwa czynniki przed polskš gospodarkš?

Milleniasi już teraz stanowiš bardzo dużš częœć polskiego społeczeństwa. Jest to grupa otwarta na nowe technologie, tworzšca i wspierajšca zupełnie nowe rynki produktowe. Dorastali z technologiš i to oni będš Ÿródłem nowych, przełomowych innowacji dla następnego pokolenia. Dlatego też firmy nie mogš pozwolić sobie na pominięcie tej grupy. Problemem może okazać się jednak wspomniane wczeœniej starzenie się społeczeństwa. Na przykład w Japonii rosnšca œrednia wieku obywateli była jednym z głównych powodów, z których kraj ten zaczšł spadać z pozycji lidera technologicznego. Te same zagrożenia spotykajš Polskę, choć również także inne częœci Europy.

Nadal mamy [w Polsce] duży odsetek osób wykluczonych cyfrowo, bez jakiejkolwiek aktywnoœci w Internecie. Czy może to być problematyczna kwestia dla rozwoju kraju?

Odsetek Polaków majšcych dostęp do internetu wynosi ok. 75 proc., co jest doœć dobrym wynikiem. Jednak starsze pokolenia uczš się nowych technologii wolniej i mniej chętnie niż ich dzieci czy wnuki. I tu Polska odstaje od pozostałych krajów Europy Zachodniej, gdzie osoby powyżej 60. roku życia korzystajš z technologii niemal równie często co młodzi ludzie. Dla przykładu, w naszym globalnym badaniu Generation #Hashtag aż 70 proc. osób powyżej 55. roku życia lub starszych słucha cyfrowych nagrań. Dla porównania, w grupie wiekowej 15-25 lat odsetek ten wyniósł 90 proc.

Cyfryzacja dotyka niemal każdej branży i każdego aspektu życia, a Polska mogłaby znaczšco zyskać na lepszym technologicznym dostosowaniu. Mogłoby ono napędzać reindustrializację, inwestycje zagraniczne i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, a w efekcie przełożyć się na zwiększenie konkurencyjnoœci w skali globalnej.

Dlaczego w Polsce usługi mobilne takie jak mBanking zyskujš na znaczeniu?

Nowe technologie i chęć korzystania z usług mobilnych powodujš rozwój cyfrowej oferty firm. Potwierdzajš to wyniki naszego badania dotyczšcego lojalnoœci klientów instytucji finansowych. Wskazały one, że aż 65 proc. osób wolałoby zrezygnować na jeden dzień z posiadania portfela niż telefonu. Popyt na usługi mobilne stał się faktem, a oczekiwania klientów w stosunku do aplikacji "na życzenie" cišgle rosnš. Sprawdza się to szczególnie w sektorze finansowym, który "dojrzał" do cyfrowej rewolucji. Przez ostatnich szeœć lat prowadziliœmy badania nad lojalnoœciš klientów i zaobserwowaliœmy, że klienci zawsze preferujš te banki, które oprócz oddziałów stacjonarnych oferujš aplikację mobilnš. Na przykład banki posiadajšce dedykowane aplikacje mobilnej bankowoœci umożliwiajšce typowe transakcje jak opłacenie rachunków czy przelanie pieniędzy, majš o jednš trzeciš większe szanse na to, że ich klienci będš zadowoleni i bardziej lojalni niż banki, które tego typu usługi oferujš jedynie w oddziałach.

Cyfryzacja bez wštpienia wpłynie na różne branże i biznes w całej Polsce. Jakie sš inne obszary wzrostu, na które powinniœmy szczególnie zwrócić uwagę?

Szanse na wzrost i międzynarodowy rozwój majš przede wszystkim małe i œrednie przedsiębiorstwa działajšce w przemyœle spożywczym, wytwórczym i farmaceutycznym. O sukcesie firm jednak może decydować nie tylko potencjał branży, ale także fundamentalne wartoœci i atrybuty, które zadecydowały o poczštkowym sukcesie. Jest to coœ, co łatwo zatracić wraz z rozwojem firmy. Wzrost oznacza zazwyczaj rozwój na inne sektory czy rynki, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie liczby oddziałów, czy wzrost zatrudnienia. W tym procesie przedsiębiorstwo zmienia się w bardzo złożonš organizację, co często okazuje się cichym zabójcš dalszego wzrostu. Moi koledzy - Chris Zook oraz James Allen w swojej nowej ksišżce "The Founder's Mentality" nazywajš to "zaklętym kręgiem złożonoœci," czyli czymœ, z czego trudno się wyrwać, szczególnie gdy firma się rozrasta.

Jako że coraz więcej polskich firm wkracza na arenę międzynarodowš, ważne jest by utrzymać równowagę między niemal obsesyjnym skupieniem na celach strategicznych, a utrzymaniem możliwoœci rozwoju. Jesteœmy przekonani, że w obliczu zmian rynkowych, to właœnie zaszczepienie wartoœci i poczucia celu, które przyœwieca dobrym założycielom firm, będzie elementem zyskujšcym na znaczeniu.

CV

Paul Meehan w firmie doradczej Bain & Company pracuje od 1987 r. Zaczšł zaraz po studiach na University of Dublin, szybko przeniósł się do Londynu, a w 1991 r. do Australii, gdzie był dyrektorem zarzšdzajšcym do 2005 r. Przed powrotem do Londynu kierował z Hongkongu azjatyckimi operacjami Baina.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL