Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka: Wyjštkowa rola banku rozwoju

materiały prasowe
Wsparcie mikro, małych i œrednich firm oraz zrównoważony rozwój regionów to jedne z naszych głównych celów – mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rz: Po tym jak w grudniu ubiegłego roku objęła pani stanowisko prezesa BGK, rozpoczęły się prace nad nowš strategiš. Jest już gotowa?

Tak, opracowaliœmy nowš strategię na lata 2017–2020. Składa się z pięciu filarów, które sformułowaliœmy tak, aby były czytelne dla naszych partnerów biznesowych i klientów. Pierwszy z nich to finansowanie i mobilizacja kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, w tym MŒP. Odrębnym filarem jest dla nas współpraca z jednostkami samorzšdu terytorialnego. Finansowanie programów infrastrukturalnych i mieszkalnictwa, programy europejskie i udział w konsolidacji finansów publicznych to kolejne trzy, równie ważne obszary naszego zaangażowania, znajdujšce odzwierciedlenie w strategii biznesowej. W każdym z tych obszarów wyznaczyliœmy sobie konkretne cele, które sš spójne ze „Strategiš na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". Jako państwowy bank rozwoju odgrywamy w jej realizacji jednš z kluczowych ról.

Jaka będzie rola BGK we wspieraniu firm?

Wspieramy firmy na każdym etapie rozwoju – od momentu pomysłu na biznes do realizacji. I mogš to być zarówno przedsięwzięcia małych firm, jak i największe projekty inwestycyjne dużych przedsiębiorstw. Dotychczas z prowadzonych przez BGK programów rzšdowych i unijnych skorzystało ponad 150 tys. firm. Nasze finansowanie dopasowujemy do potrzeb, np. małym i œrednim udostępniamy proste i tanie gwarancje kredytowe, tym większym przygotowujemy skomplikowane struktury finansowe, jak np. ostatnio obligacje hybrydowe dla Grupy Tauron. Często to właœnie obecnoœć BGK w transakcji sprawia, że jest ona możliwa do zrealizowania – jako bank rozwoju mamy większy apetyt na ryzyko. Możemy też zaproponować dłuższe niż w bankach komercyjnych finansowanie. Taka elastycznoœć jest dla firm bardzo ważna, szczególnie w przypadku dużych projektów, a tych będzie coraz więcej z powodu nowej perspektywy unijnej 2014–2020.

Jak będzie wyglšdało to w praktyce?

Duży nacisk położymy na zrównoważony rozwój regionów. Obecnie rozwijajš się głównie duże miasta z Warszawš na czele. Chcemy umożliwić odpowiednie warunki rozwoju także mniejszym oœrodkom. Pomoże w tym właœnie nasza sieć – w każdym województwie mamy swoje lokalne oddziały. Ich rola zdecydowanie wzroœnie, chcemy być bliżej i intensywniej współpracować z jednostkami samorzšdu terytorialnego, urzędami marszałkowskimi, regionalnymi agencjami rozwoju. Chcemy blisko współdziałać z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi w regionach – zapraszamy je do współpracy, aby znajdować rozwišzania służšce firmom.

Co ze współpracš z bankami komercyjnymi?

Współpraca z nimi układa się bardzo dobrze – od lat wspieramy razem rozwój przedsiębiorczoœci, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i œrednich firm. Pokazujš to doœwiadczenia wynikajšce ze współpracy z ponad 20 największymi bankami, jak PKO BP i Peako, przy udzielaniu gwarancji de minimis. To produkt wyjštkowo ceniony przez klientów, którzy dzięki gwarancjom mogš zacišgnšć kredyt, a także przez banki, które dzięki naszym gwarancjom mogš go udzielić. Do dziœ do firm trafiło dzięki nim 72 mld zł finansowania, w tym roku już ponad 10 mld zł. Gwarancje kredytowe to produkt o najwyższej dŸwigni finansowej na rynku – z jednej złotówki można wygenerować 40–70 zł. Nie chcemy konkurować z bankami komercyjnymi czy spółdzielczymi. Chcemy współpracować, szukać wspólnych projektów, zwłaszcza takich, które bez naszego udziału byłyby trudne czy wręcz niemożliwe do wykonania. Uzupełniamy lukę rynkowš, wspierajšc banki komercyjne. Wspieranie rozwoju społecznego-gospodarczego kraju to nasza rola i misja.

Co z waszymi oddziałami?

Dzięki nim jesteœmy blisko potrzeb przedsiębiorców na danym terenie. Poznajemy, co hamuje ich rozwój i podpowiadamy możliwoœci finansowania. Poprzez oddziały, które będš centrami kompetencji, chcemy rozpowszechniać wiedzę o produktach i rozwišzaniach oferowanych przez wszystkie instytucje rozwoju, np. jak połšczyć finansowanie dłużne i kapitałowe dzięki współpracy BGK i PFR. Możemy też pokazać przedsiębiorcom, jakie warunki muszš spełniać, aby uzyskać finansowanie np. w postaci kredytu na innowacje technologiczne.

Co dalej z programem de minimis, jednym z najważniejszych w BGK?

Od 2013 r. program ten był co roku odnawiany i finansowany z budżetu państwa. W marcu tego roku zdecydowaliœmy się go zakończyć w obecnej formule. Trudno bowiem efektywnie zarzšdzać tak dużym programem, co roku ustalajšc wielkoœć dostępnych œrodków i dopełniajšc formalnoœci, by przedłużyć jego działanie na kolejny okres. Zamiast tego utworzyliœmy Krajowy Fundusz Gwarancyjny, który od stycznia 2018 r. zastšpi odnawiane co roku gwarancje de minimis stałym mechanizmem wsparcia rozwoju MŒP. Zmiana obejmie dywersyfikację Ÿródeł finansowania programu, aby nie obcišżał budżetu państwa, lecz w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu œrodków unijnych uwolnionych z instrumentów finansowych minionej oraz obecnej perspektywy finansowej UE. Dla przedsiębiorców i banków nic się nie zmieni, nowa formuła będzie miała te same zasady, zmieniš się tylko Ÿródła funduszy.

Wzroœnie rola doradcza BGK?

Już zaczęliœmy przygotowywać się do nowych zadań, aby w większym stopniu wspierać firmy w ich rozwoju. Stworzyliœmy zespół ekspertów, wysokiej klasy specjalistów sektorowych, którzy będš podpowiadać i dzielić się wiedzš branżowš i regulacyjnš z przedsiębiorcami, pokazywać im œcieżki finansowe i prawne. Będziemy prowadzić szkolenia, wyjaœniać, jakie mamy produkty i usługi w grupie instytucji rozwoju. Z wiedzy ekspertów będš mogli skorzystać także nasi klienci w regionach poprzez nowoczesny system konferencyjny, który zainstalujemy już niedługo w naszych oddziałach.

Niedawno BGK podpisał z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę podwajajšcš wartoœć gwarancji COSME do 2 mld zł. Jakie inne wsparcie mogš firmy uzyskać w banku?

Najwięcej pieniędzy dla MŒP będziemy udostępniać z regionalnych programów unijnych – mamy 4,5 mld zł na lata 2014–2020. Poza tym mamy 2,7 mld zł, które udostępniamy poprzez fundusze inwestycyjne zarzšdzane przez PFR: Starter, Biznest, KOFFI i Otwarte Innowacje. Już dziœ oferujemy gwarancje kredytowe: dla innowacyjnych firm, na inwestycje lub działalnoœć bieżšcš. Prowadzimy program pożyczkowy z projektu Polska Cyfrowa (1,2 mld zł) czy Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (200 mln zł na rozwój turystyki). Jestem przekonana, że wspólnie z innymi instytucjami rozwoju jesteœmy w stanie odpowiedzieć na każdš potrzebę finansowš przedsiębiorców.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL