Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Urszula Krzyżanowska-Piękoś: Priorytet to małe i średnie firmy

materiały prasowe
Chcemy w tym roku pozyskać 20 tys. klientów firmowych. Wprowadzamy dla nich nowe rozwišzania – mówi wiceprezes Alior Banku Urszula Krzyżanowska-Piękoœ.

Rz: Jeden z elementów strategii Alior Banku na lata 2017–2020 zakłada wzrost finansowania mikro-, małych i œrednich firm. Obecnie kredyty dla przedsiębiorstw stanowiš prawie połowę całego portfela banku. W jakim tempie będzie się rozwijać?

Bank obsługuje już prawie 190 tys. aktywnych klientów biznesowych. Spodziewamy się w tym roku wzrostu biznesu korporacyjnego o ok. 15 proc., chcemy pozyskać ok. 20 tys. nowych klientów firmowych. Zainteresowanie finansowaniem w segmencie mikro- i małych przedsiębiorstw jest coraz większe, co może wynikać z faktu, że ten sektor obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, a przedsiębiorcy szukajš dodatkowych Ÿródeł finansowania rozwoju swoich firm. Rozwijajšc akcje kredytowš dla małych biznesów, koncentrujemy się zarówno na atrakcyjnoœci oferty dla klienta, jak i na zachowaniu bezpieczeństwa tego portfela. Jesteœmy też bardzo aktywni w dystrybucji programów pomocy publicznej, przede wszystkim gwarancji portfelowych, które poprawiajš warunki oferty dla klienta i stanowiš dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Zajmujemy drugie miejsce pod względem sprzedaży gwarancji de minimis, udzieliliœmy ich 30 tys. o wartoœci blisko 6 mld zł.

Nowš sprzedaż chcecie łšczyć z kolejnymi programami unijnymi. W jaki sposób?

Wykorzystywanie œrodków z perspektywy UE na lata 2014–2020 będzie przyœpieszać. Polska w tym okresie może otrzymać 82 mld euro i duża częœć z tych œrodków trafi do firm, zwłaszcza mikro- i małych. We współpracy z firmš doradczš wprowadziliœmy ofertę bezpłatnego badania, dzięki temu możemy przedstawić przedsiębiorcy indywidualnš analizę możliwoœci otrzymania dotacji oraz wskazać odpowiedni program operacyjny jako Ÿródło finansowania. Oferujemy też promesę kredytowš, kredyt na finansowanie wkładu własnego, kredyt pomostowy. Współpracujemy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji kredytów technologicznych, gwarancji de minimis i COSME. We wrzeœniu będzie dostępna oferta kredytów z gwarancjš z Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych firm.

Wprowadzicie inne rozwišzania pomagajšce firmom w pozyskiwaniu œrodków unijnych?

Wychodzšc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliœmy specjalnš ofertę – Pakiet Europejski – czyli zestaw produktów finansowych i usług doradczych, który zapewnia kompleksowš obsługę przedsięwzięć współfinansowanych ze œrodków unijnych. Do tej pory w ramach pakietu przyznano ok. 250 promes na kwotę ponad 1 mld zł, ok. 150 kredytów unijnych (na wkład własny), łšcznie wartych ponad 350 mln zł oraz 70 kredytów technologicznych o wartoœci przekraczajšcej w sumie 250 mln zł.

Firmy oczekujš już nie tylko atrakcyjnych warunków finansowania, ale też dodatkowych usług. Jak chcecie pozyskiwać klientów?

Właœnie uatrakcyjniajšc ofertę i wprowadzajšc nowe produkty i usługi. Udostępniliœmy klientom z segmentu mikro-, małych i œrednich firm interaktywnš platformę zafirmowani.pl. Dajemy im dostęp do bezpłatnej aplikacji księgowej, bazy dokumentów niezbędnych każdej firmie, kontaktów z ekspertami, artykułów i materiałów wideo w zakresie: podatków, kadr i HR, marketingu oraz bezpieczeństwa, a przede wszystkim zakładania, prowadzenia i finansowania przedsiębiorstwa oraz do specjalnych ofert i rabatów. Dzięki funkcjonalnoœciom społecznoœciowym, zarejestrowane na portalu firmy majš też możliwoœć nawišzywania kontaktów pomiędzy sobš i udzielania wzajemnych rekomendacji. Portal będzie cały czas rozwijany i wzbogacany o nowe funkcje. Pracujemy nad opcjš umożliwiajšcš przeprowadzenie procesu kredytowego online, platforma zostanie również zintegrowana z cyfrowš administracjš publicznš: ePUAP, PIT/CIT. Obecnie z platformy korzysta już prawie tysišc firm.

Poza tym kontynuujemy cyfryzację procesów dla mikro-, małych i œrednich firm. Skoncentrujemy się na rozwijaniu produktów z obszaru bankowoœci transakcyjnej. Ofertę dla klientów biznesowych uzupełniš nowe produkty oferowane w ramach Alior Leasing.

Co jeszcze pojawi się w ofercie banku dla mikrofirm?

Od kilku miesięcy proponujemy m.in. kredyt w rachunku, ratalny i kartę kredytowš w ramach pakietu kredytowego do 500 tys. zł. Naszš przewagš jest automatyczny proces kredytowy, w którym po 30 minutach podejmowana jest wstępna decyzja, a œrodki mogš być uruchomione w trakcie jednego dnia. Towarzyszy temu uproszczona dokumentacja finansowa i brak zabezpieczeń materialnych, koncentrujemy się na sytuacji ekonomicznej klienta. To z jednej strony sprzyja optymalizacji kosztowej, a z drugiej pomaga w sprzedaży: upraszcza i przyœpiesza proces. Rozwinęliœmy obsługę zdalnš. Całkowicie online jest otwierane iKonto Biznes, bez koniecznoœci wizyty w oddziale. Założenie rachunku jest proste i szybkie. We wniosku wystarczy wypełnić tylko dane osobowe, a dane firmy zostanš pobrane automatycznie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej. Rachunek otwierany i prowadzony jest bezpłatnie.

Pracujemy również nad uatrakcyjnieniem oferty kartowej. Już we wrzeœniu dla nowych klientów z segmentu mikrofirm, uruchomimy kartę debetowš z usługš cash back za transakcje dokonywane na stacjach paliw.

W lipcu bank podpisał umowę z BGK, na mocy której będš udzielane pierwsze „pożyczki szerokopasmowe". Na czym polega?

Jesteœmy pierwszym bankiem, który podjšł się bezpoœredniego finansowania tego rodzaju inwestycji z budżetu unijnego. Nasz bank wyłoży na ten cel niemal 10 mln zł z œrodków własnych, a za jego poœrednictwem do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi 40 mln zł (z możliwoœciš zwiększenia limitu do 100 mln zł). Pożyczki „szerokopasmowe" będš przeznaczone dla firm telekomunikacyjnych. O preferencyjne finansowanie będš mogli ubiegać się przedsiębiorcy planujšcy inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniajšcej dostęp do szerokopasmowego internetu. Pojedyncza pożyczka może wynosić od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania nawet do 15 lat. Przygotowujemy ostateczne warunki parametrów produktu, który udostępnimy w połowie wrzeœnia.

CV

Urszula Krzyżanowska-Piękoœ z Alior Bankiem zwišzana jest od 2008 r. Ma ponad 20-letnie doœwiadczenie w bankowoœci. Ostatnio pełniła funkcję dyrektora zarzšdzajšcego departamentem sprzedaży. Stworzyła struktury zarzšdzania sieciš sprzedaży dla klientów biznesowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL