Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Beata Daszyńska-Muzyczka: Stabilizator systemu bankowego

Rzeczpospolita, Krzysztof Pacholak
Nie rozdajemy pieniędzy, restrukturyzujemy zobowišzania, łšczymy kapitał z długiem. Niewiele instytucji tym się zajmuje, gdyż nie sš to proste rozwišzania – mówi prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Rz: Czy BGK konkuruje o przedsiębiorców z bankami komercyjnymi?

chcemy, aby banki komercyjne były naszymi partnerami, a nie konkurentami, nawet gdy zdarzy nam się ubiegać się o tych samych klientów. Jesteœmy działajšcym antycyklicznie stabilizatorem systemu bankowego. Oznacza to, że naszym celem jest współpraca z bankami komercyjnymi, aby szukać najlepszych rozwišzań dla klientów. Patrzšc na perspektywę 2014–2020, chcemy połšczyć siły z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Bez tej współpracy stracimy fantastycznš okazję, jakš ta perspektywa daje na zbudowanie kapitału na kolejne lata i mocny wzrost gospodarczy. Dzisiaj mamy bardzo dobry wynik 4 proc. PKB za I kwartał, co stawia nas w czołówce najszybciej rozwijajšcych się państw w Europie. Taki wynik napawa optymizmem, widać to także w ocenach agencji ratingowych. Ostatnio agencja Moody's bardzo dobrze oceniła stan polskiej gospodarki, potwierdzajšc dobry kierunek planu Morawieckiego i zwróciła uwagę, że najważniejsze jest zbudowanie solidnych fundamentów ekonomicznych, które dadzš pozytywny efekt w długim terminie.

Zatem czym różni się oferta wasza od oferty banku komercyjnego?

Jesteœmy instytucjš działajšcš w luce pomiędzy beneficjentem i bankami komercyjnymi. Możemy dostarczyć pierwszš złotówkę lub domknšć finansowanie, zaoferować kapitał, kredyt, obligacje. Jest kilka inwestycji, które udały się dzięki łšczeniu różnych instrumentów, ostatnio choćby Trasa Łagiewnicka w Krakowie. Kredyty konsorcjalne, czyli udzielane wspólnie przez BGK i bank komercyjny, dajš wszystkim większe bezpieczeństwo. We współpracy z bankami komercyjnymi chodzi też o zaoferowanie takiego wsparcia, aby przedsiębiorcy nie musieli iœć do parabanków.

Przykładem mogš być gwarancje spłaty kredytu w formule de minimis, które cieszš się bardzo dużš popularnoœciš zarówno wœród banków, jak i przedsiębiorców. Poza tym to po prostu dobrze zainwestowane pienišdze publiczne. W ich przypadku dŸwignia, czyli w skrócie zdolnoœć do mobilizowania pieniędzy prywatnych, może wynieœć 36-47 zł ze złotówki zainwestowanej przez państwo. Dlatego pracujemy wspólnie z Ministerstwem Finansów i Zwišzkiem Banków Polskich nad rozwišzaniem, które zapewni trwałoœć instrumentu w postaci gwarancji de minimis, bo dotychczas co roku musieliœmy negocjować ich przedłużanie na kolejny rok.

Czy takš współpracę oferujecie także bankom spółdzielczym?

Najbliżej mikro- i małych przedsiębiorców sš banki spółdzielcze, dlatego również z nimi współpracujemy przy programie gwarancji de minimis. Dodatkowo edukujemy pracowników tych instytucji, prowadzšc szkolenia i warsztaty. Bo ten rodzaj gwarancji jest rozwišzaniem idealnym dla MŒP, a zarazem nie stanowi dotacji pieniężnej, nie rodzi skutków podatkowych i jest dopuszczonym w ramach pomocy publicznej zabezpieczeniem spłaty kredytu obrotowego.

A co z promocjš i wsparciem eksportu?

W przypadku ekspansji zagranicznej doskonałym przykładem jest współpraca BGK z instytucjami systemowo ważnymi dla realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Chodzi o Polskš Agencję Inwestycji i Handlu, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Polski Fundusz Rozwoju, z którymi wspólnie poszukujemy najlepszych rozwišzań dla przedsiębiorców.

Przy eksporcie wykorzystywana jest przede wszystkim akredytywa, w której mamy bardzo duże doœwiadczenie. Wspólnie z PAIH chcemy lepiej wykorzystać Fundusz Ekspansji Zagranicznej dla przedsiębiorców, którzy chcš rozwijać działalnoœć za granicš, ale niekoniecznie opierać jš na długu.

Przedsiębiorcy podchwycili tš ofertę?

Zainteresowanie jest bardzo duże i razem z nim nasze zagraniczne doœwiadczenie szybko roœnie: w 2014 roku z naszymi przedsiębiorcami byliœmy w dziewięciu krajach, w kolejnym w 26, w 2016 roku w 35, a po pierwszym kwartale tego roku jesteœmy już obecni w 41 krajach na szeœciu kontynentach. W dwa i pół roku zdobyliœmy dużo wiedzy. Dzięki rosnšcym kompetencjom pracowników możemy wspierać polskich przedsiębiorców, którzy planujš zagranicznš ekspansję.

Jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wsparcie innowacyjnoœci. Czy bank ma odpowiedniš ofertę dla takich przedsiębiorców?

Wdrożenie innowacyjnych rozwišzań możemy sfinansować sami lub z bankiem przedsiębiorcy, połšczyć z jednym z funduszy lub zaproponować kredyt technologiczny, w którym do 6 mln zł œrodków może być zwrócone, więc jest to de facto dotacja. Kolejnym przykładem na wsparcie innowacji może być Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Jego celem jest likwidacja białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego

To brzmi jak kredyt dla każdego...

To może tak wyglšdać, jednak musimy zwracać uwagę na parametry finansowe projektów i ich rentownoœć. Nie jesteœmy skarbonkš, do której można w każdym momencie sięgnšć po pienišdze. Jesteœmy instytucjš, która działa na podstawie prawa bankowego i choć możemy wejœć w bardziej ryzykowne projekty, to ponosimy pełnš odpowiedzialnoœć za powierzone kapitały. Nie rozdajemy pieniędzy, szukamy restrukturyzacji zobowišzań, łšczymy kapitał z długiem. Niewiele instytucji tym się zajmuje, gdyż nie sš to proste rozwišzania.

Mark Twain powiedział, że bankier to ktoœ, kto pożycza ci parasol, kiedy œwieci słońce, a chce go z powrotem, gdy zaczyna padać. My chcemy stać z tym parasolem także wtedy, gdy pada deszcz i wspólnie iœć ku słońcu.

CV

Beata Daszyńska-Muzyczka z wykształcenia jest specjalistkš od finansów przedsiębiorstw, ale od 20 lat jest zwišzana z bankowoœciš. Od 1994 r. pracowała w BZ WBK, od 2000 r. była odpowiedzialna za strategiczne projekty instytucji, takie jak Nowy Model Oddziału, Minibank 24 dla klientów bankowoœci korporacyjnej, restrukturyzację oraz optymalizację sieci oddziałów. W 2015 r. została członkiem zarzšdu BZ WBK, zarzšdzała Pionem Partnerstwa Biznesowego, w skład którego wchodziły m.in. obszary: HR, strategii i organizacji, kosztów, nakładów finansowych i zakupów, pod koniec paŸdziernika 2016 r. zrezygnowała z tej funkcji. Od grudnia 2016 r. pełni funkcję prezesa zarzšdu Banku Gospodarstwa Krajowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL