Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Rafał Han: Polscy inżynierowie tworzš nowy standard Bluetooth

materiały prasowe
Praca w organizacji Bluetooth Special Interest Group daje nam gigantycznš przewagę. Mogliœmy zbudować produkt zgodny z tym, co zostanie wkrótce ogłoszone, a w efekcie być pierwsi na rynku – mówi prezes startupu Silvair Rafał Han.

Rz: Wkrótce zacznie obowišzywać nowy standard Bluetooth. To prawda, że w dużym stopniu jest on efektem pracy polskich inżynierów?

Rafał Han: Nasza spółka to aktywny członek grupy, która opracowuje ten standard i przewodzi pracom. Jesteœmy firmš amerykańskš z mocnymi polskimi korzeniami, wkład polskich inżynierów w opracowanie tego standardu jest ogromny. Mamy biura na dwóch kontynentach: Kraków, gdzie mieœci się dział badawczo-rozwojowy, oraz San Francisco. To właœnie w Krakowie pracuje ponad 70 osób, które współtworzš nowy œwiatowy standard, opracowywany w ramach organizacji Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). Ten standard to w praktyce precyzyjna specyfikacja, która okreœla sposób projektowania oprogramowania, by urzšdzenia były w stanie komunikować się ze sobš.

Bluetooth Smart Mesh będzie globalnym rozwišzaniem?

Jesteœmy przekonani, że tak. Nad standardem pracuje organizacja zrzeszajšca ponad 30 tys. członków, założona wokół takich firm, jak Intel, Apple, Google czy Microsoft. Standard Bluetooth pozwoli na bezproblemowe funkcjonowanie urzšdzeń wielu producentów na całym œwiecie. To tak jak np. ze słuchawkami bezprzewodowymi z logo Bluetooth. Jednolity, globalny standard sprawia, że kupujemy słuchawki i mamy niemal 100 proc. pewnoœci, że sprzęt zadziała z dowolnym telefonem czy odtwarzaczem muzyki.

Na jakim etapie sš te prace?

Nie mogę podać konkretnej daty, ale z ujawnionych dotychczas informacji można wnioskować, że ogłoszenie nowego standardu to kwestia kilku miesięcy. Gdyby standard był zaakceptowany już teraz, to jesteœmy przygotowani – jako Silvair – do tego, by certyfikować i wdrażać nasze rozwišzania już latem. To przełomowa technologia, która jest odpowiedziš na trend zwišzany z internetem rzeczy (IoT).

Co to oznacza?

Dzięki tej technologii urzšdzenia sš w stanie komunikować się, wpływać na siebie nawzajem i na otaczajšce œrodowisko. Dotšd Bluetooth postrzegany był jako technologia, która pozwala komunikować się bezprzewodowo różnym urzšdzeniom z telefonem. To dzięki temu protokołowi jesteœmy w stanie ze smartfona transmitować muzykę do bezprzewodowego głoœnika czy słuchawek, a także połšczyć z komputerem klawiaturę bšdŸ myszkę. W dotychczasowych standardach Bluetooth w tej konfiguracji zawsze potrzebna była jakaœ centralna jednostka. Dziœ technologia umożliwia jednak komunikowanie się wielu obiektom. Nowy standard jest na tyle szeroki, że obejmuje cały wachlarz rozwišzań IoT.

Bluetooth w swojej ewolucji wykonał dwa kroki milowe. Pierwszym był streaming audio z telefonu do słuchawek. Potem pojawił się Bluetooth Low Energy. Dzięki niemu telefon stał się pilotem do sterowania różnymi urzšdzeniami – mogliœmy zdalnie zapalić żarówkę, otworzyć bramę do garażu. Rewolucja, która następuje wraz z BLE Mesh, sprawia, że telefon przestaje być kluczowy do sterowania.

Nowy standard nie będzie przeznaczony dla użytkownika smartfona?

Nie do końca. Ten protokół nie tylko służy do komunikowania naszego telefonu z urzšdzeniami, ale przede wszystkim do porozumiewania się nawzajem samych urzšdzeń między sobš. I mówimy o naprawdę dużych sieciach. Dzięki temu Bluetooth wyjdzie z zastosowania osobistego, skupiajšcego się m.in. na podpinaniu do smartfona np. inteligentnych zegarków i opasek, w stronę szerokiego zastosowania komercyjnego. Bluetooth Mesh będzie w stanie spišć dużš infrastrukturę np. oœwietleniowš, choćby w szpitalu, biurze czy szkole. Dotychczasowy standard i nowy Mesh majš więc różne zastosowania, ale będš ze sobš kompatybilne.

Wiele urzšdzeń z zakresu IoT opiera się na komunikacji wi-fi. W czym Bluetooth jest lepszy?

Wi-fi to niejedyny kandydat do tego, by stać się kluczowym protokołem dla IoT. Sš choćby Z-Wave czy ZigBee. Bluetooth to marka globalna, rozpoznawalna, której udało się coœ wyjštkowego – jako jedyna zestandaryzowała w poprzek różne kategorie i różnych producentów urzšdzeń na całym œwiecie. Nie udało się to choćby z pršdem, bo w Europie i USA mamy inne napięcie, inne gniazdka. Tymczasem kupujšc słuchawki bezprzewodowe, oparte na  Bluetooth, czy to w Japonii, Australii, czy w Rosji, mamy pewnoœć, że będš one działać z telefonem. Bluetooth to globalny standard. Nie ma innej takiej technologii radiowej.

Czy ograniczeniem dla technologii Bluetooth nie jest jednak jej zasięg?

Faktycznie, trzeba być w obrębie danej sieci urzšdzeń Bluetooth, by się z nimi połšczyć. Ale sš rozwišzania, które zbierajš sieć i komunikujš się z chmurš, umożliwiajšc zarzšdzanie z dowolnego miejsca na ziemi, zarówno z poziomu urzšdzenia mobilnego, jak i komputera. Takš technologiš dysponujemy.

Wišżecie duże nadzieje z Bluetooth Mesh.

Nasza trzyletnia praca nad tym standardem daje nam gigantycznš przewagę. Podczas tych prac byliœmy bowiem w stanie zbudować produkt zgodny z tym, co zostanie wkrótce ogłoszone, a w konsekwencji być pierwsi na rynku.

Koncentrujecie się na tzw. inteligentnym oœwietleniu. Wpisujecie się więc w trend wymiany żarówek na LED.

Trend tzw. ledyfikacji jest bardzo silny. Rocznie na rynku sprzedaje się 1,5 mld lamp LED, czyli tyle samo co telefonów komórkowych. Szacuje się, że za trzy–cztery lata popyt na LED wzroœnie trzykrotnie. Rynek będzie zatem w stanie przyjšć 4,5 mld lamp LED rocznie. Masowa wymiana oœwietlenia wynika z oszczędnoœci nowej technologii i jej żywotnoœci.

Jakie jest zastosowanie systemów inteligentnego oœwietlenia?

Zauważamy dwa obszary. Pierwszy to kontrola oœwietlenia. Żeby podzielić oœwietlenie w biurze na kilka niezależnych obszarów, należy zbudować osobne obwody elektryczne i przypisać je do włšcznika w œcianie. Bluetooth usuwa kable kontrolujšce i w prosty sposób pozwala dowolnie sterować i programować oœwietlenie. Inteligencja systemu nie może istnieć bez sensoryki. Chodzi o czujniki obecnoœci, które mogš identyfikować, czy w danym pomieszczeniu jest ktoœ obecny, oraz o sensor natężenia œwiatła. Jest on w stanie dostosować sztuczne oœwietlenie do pory dnia. Dzięki nim powstajš systemy autonomicznej kontroli oœwietlenia, które automatycznie dostosowujš je tak, by zapewnić komfort użytkownikowi. Takie rozwišzania przynoszš wymierne oszczędnoœci.

Jakie?

Sama zamiana oœwietlenia na LED można przyczynić się do zaoszczędzenia 50 proc. energii zużywanej przez lampy. Wdrażajšc zaawansowane systemy kontroli, dodatkowo jesteœmy w stanie zaoszczędzić 70–80 proc. energii.

A drugi obszar?

To usługi, które można zaoferować poprzez wykorzystanie infrastruktury oœwietleniowej. Możemy dostosować œwiatło tak, by poprawić samopoczucie osób przebywajšcych w pomieszczeniu. W ten sposób wpływamy m.in. na szybkoœć uczenia się dzieci, jakoœć pracy w biurach, a co za tym idzie – efektywnoœć pracowników, a nawet na proces szybszego dochodzenia do zdrowia pacjentów w szpitalu. Poza tym oprawy œwiatła mogš posłużyć dla dodatkowych usług sensorów: beaconów czy czujników do nawigacji wewnštrz budynków. Beacony emitujš unikalny numer, a telefon, dzięki aplikacji, jest w stanie przypisać go do okreœlonej akcji, np. powitać klienta w sklepie czy wyœwietlić promocję butów z witryny sklepowej. Lampa jest w stanie emitować właœnie taki sygnał beaconowy.

Gdzie wdrażacie swoje rozwišzania?

Na razie prowadzimy pilotaże, głównie w USA oraz Australii. W USA skłonnoœć do adopcji nowej technologii jest dużo wyższa niż w Europie, a ludzie sš bardziej otwarci na innowacje.

W marcu spółka złożyła prospekt emisyjny na GPW. Kiedy debiut giełdowy?

Nie wykluczamy debiutu na warszawskiej giełdzie jako sposobu pozyskania kapitału na dalszy rozwój, ale za wczeœnie na szczegóły.

Na co chcecie pozyskać pienišdze?

Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy pozyskiwać œrodki na rozwój, chcemy zwiększyć inwestycje w R&D i rozwišzania chmurowe, zwiększyć kompetencje w zakresie agregacji danych i ich przetwarzania. Wraz z akceptacjš standardu Mesh rozpoczniemy sprzedaż, co wišże się z budowš zespołu i sieci sprzedaży w różnych częœciach œwiata. Potrzebujemy też œrodków na globalny marketing.

CV

Rafał Han to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci rodzimej branży startupów. Tzw. anioł biznesu i współtwórca wielu innowacyjnych projektów, m.in. CoLab i Estimote. Stoi za sukcesami DuckieDeck i Ciufcia.pl. Założyciel firmy HanBright, wspierajšcej projekty internetowe. CEO Silvair, amerykańskiego startupu z polskimi korzeniami, pracujšcego nad innowacyjnym oprogramowaniem do systemów inteligentnego oœwietlenia. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL