Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Jarosław Parkot, prezes Warty: Polisy OC będš drożały powoli

Zelaznastudio.pl, Piotr Waniorek
Jesteœmy zbulwersowani karš, którš Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na nas za nieterminowš likwidację szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC – mówi prezes Warty Jarosław Parkot.

Warta została na niezależnym forum internetowym doceniona przez agentów, którzy uznali jš za ubezpieczyciela, z którym najlepiej się współpracuje. Czemu agenci ceniš współpracę z Wartš?

Nasza strategia stawia poœredników, w tym agentów, w centrum uwagi. Działania, które podejmujemy, uwzględniajš ich potrzeby. Jak pokazujš niezależne badania i ankiety, sš one przez nich doceniane. Warty podkreœlenia jest fakt, że agenci z tego forum, uznali Wartę za najlepszš pod względem współpracy drugi rok z rzędu.

Czy to oznacza, że Warta nastawia się głównie na sprzedaż przez agentów?

Współpraca z agentami pozostanie ważnym elementem naszej strategii. Nie jesteœmy nastawieni na direct, czyli sprzedaż przez Internet i telefon. Rynek agencyjny jako rynek doradców będzie miał się dobrze, a ich sprzedaż coraz mniej będzie skupiała się na ubezpieczeniach komunikacyjnych, istotnie poszerzajšc ofertę o pozostałe kategorie produktów.

Agentów i brokerów w przyszłym roku czekajš zmiany przepisów.

W moim odczuciu nie będš to bardzo istotne, a tym bardziej negatywne, zmiany. Duże multiagencje twierdzš wręcz, że większe podmioty będš miały szerszy wachlarz możliwoœci. Jedno jest pewne, będziemy mieli do czynienia z dalszš profesjonalizacjš pracy agentów, szczególnie w zakresie dokumentowania ich pracy. Moim zdaniem będzie to jednak kolejny krok w rozwoju branży z którym zarówno agenci, jak i brokerzy sobie poradzš. Nie przewiduję również, odpływu klientów do dużych agencji.

A czy dla ubezpieczycieli coœ się zmieni?

Raczej nie. Prawdopodobnie tylko jeden segment będzie objęty ujawnianiem prowizji, sš to ubezpieczenia inwestycyjne. Moim zdaniem to dobry ruch, bo jeœli rozmawiamy o oszczędnoœciach powišzanych z ochronš, to wzmocnienie przejrzystoœci w tym względzie może być ważne dla klientów.

Ale problemy z polisami inwestycyjnymi wpłynęły na pogorszenie reputacji ubezpieczycieli.

Ostatnie badanie reputacji branży pokazało, że klienci lepiej postrzegajš ubezpieczycieli niż nam się dotychczas wydawało. Moim zdaniem podniesienie poziomu zaufania klientów do ubezpieczeń oraz edukowanie jak ważne sš one na co dzień, powinno być jednym z kluczowych zadań dla naszego rynku. Z naszej strony dużo uwagi poœwięciliœmy na podniesienie jakoœci obsługi, stajšc się liderem branży pod tym względem, czego dowody widać w niezależnych raportach i analizach, w tym np. Rzecznika Finansowego.

Ale Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Wartę rekordowš karę 600 tys. zł za nieterminowe wypłaty odszkodowań z komunikacyjnego ubezpieczenia OC.

Chociaż w ostatnich dniach Komisja obniżyła tę kwotę ((do 590 tys. zł – red.), to chciałbym podkreœlić, że jesteœmy niš zbulwersowani. Sprawa dotyczyła 60 przypadków naruszeń, podczas gdy w tym czasie zlikwidowaliœmy 2,5 mln szkód. W ostatnich latach usprawniliœmy nasze procedury. Z danych Rzecznika Finansowego wynika wręcz, że na Wartę wpływa najmniej skarg dotyczšcych likwidacji szkód komunikacyjnych.

W czasie Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreœlił Pan, że ubezpieczyciele zaangażujš się w Program Budowy Kapitału zaproponowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jaki będzie udział ubezpieczycieli w tej reformie?

Liczymy, że ubezpieczyciele będš uczestniczyli w budowie kapitału. Mamy do tego wszystkie potrzebne narzędzia. Misjš ubezpieczycieli jest ochrona i zabezpieczenie przyszłoœci klientów, dlatego trudno mi sobie wyobrazić, żeby Program Budowy Kapitału był realizowany bez naszego uczestnictwa. Jako rynek rozmawiamy ze stronš rzšdowš i zgłaszamy chęć współpracy Możemy także uczestniczyć w procesie wypłacania pieniędzy, gdyż do tego również mamy odpowiedniš infrastrukturę.

Czy ubezpieczyciele sš już przygotowani?

Obecnie czekamy na szczegóły i regulacje. Gdy tylko pojawiš się konkretne zapisy, w krótkim czasie możemy przygotować odpowiednie produkty. To jest sprawa czysto techniczna.

PZU ogłosiło, że polisy OC sš rentowne. Jak jest w Warcie?

Podkreœlmy na poczštku, że polisy OC w cišgu ostatnich pięciu lat taniały, pomimo istotnie rosnšcej wartoœci wypłat dla klientów oraz dużo wyższych kosztów firm. Jak widać ceny polis były dużo tańsze niż wymagała tego sytuacja. Ten stan nie mógł trwać wiecznie. Firmy ubezpieczeniowe nie mogš dalej dopłacać do tego rynku. Korekta stawek była jednorazowa, doœć poważna w cišgu trzech kwartałów ubiegłego roku. Jednak wzrost cen nie był wyższy niż wzrost kosztów w cišgu kilku lat.

A czy sš już rentowne?

Warta zarabia na tych polisach.

Jak dużo?

Nie mogę tego zdradzić, ale OC nadal nie jest tak dochodowe, jak może się wydawać.

Czy ceny polis OC będš jeszcze rosły?

Przewiduję pewien okres ustabilizowania cen. Nie można jednak wykluczyć ponownych wzrostów, ale zmiany te będš zdecydowanie łagodniejsze. Koszty ubezpieczycieli rosnš, więc stawki muszš za nimi podšżać. Aczkolwiek nie powinniœmy jako rynek drugi raz popełniać poprzedniego błędu, czyli najpierw obniżać ceny, a potem je istotnie podwyższać.

Ale wystarczy, że pojawi się jeden gracz, który obniży ceny i plan legnie w gruzach.

Oczywiœcie takiej sytuacji nie możemy wykluczyć. Powinniœmy jej jednak jako rynek przeciwdziałać systemowo, przy udziale nadzoru.

Na rynku pojawiajš się kolejne rozwišzania, pomagajšce ubezpieczycielom lepiej dopasować składkę do ryzyka, jak np. telematyka, która polega na œledzeniu sposobu jazdy kierowcy. Czy Warta też wprowadza takie rozwišzania?

Warta ma według mojej oceny najbardziej zaawansowany system taryfikacji w Polsce. Telematyka sprawdza historię klienta i sposób, w jaki jeŸdzi autem. My budujemy taryfikację opartš na kilkudziesięciu zmiennych. System w Warcie jest i będzie bardziej wyrafinowany niż telematyka, której nie stosujemy.

Jakie sš to zmienne?

To jest tajemnica firmy. Mogę jednak dodać, że nie mamy czegoœ takiego jak taryfa. Każda osoba ma swój układ zmiennych. Agent wprowadza dane klienta do systemu i dostaje indywidualnie obliczonš ofertę.

Chciałbym jednak podkreœlić, że ubezpieczenia komunikacyjne żyjš swoim życiem, a my przesuwamy akcent w stronę innych ubezpieczeń. Dużo uwagi poœwięcamy ubezpieczeniom mieszkań oraz firm z sektora MSP.

Warta odnotowała spadek przypisu składki w ubezpieczeniach życiowych. Jaka jest przyczyna?

Nasz ruch był w pełni logiczny i przemyœlany. Spadek przypisu wynikał z ograniczenia sprzedaży ze składkš jednorazowš. To były ubezpieczenia o niskiej marży, których rentownoœć dodatkowo spadła, w wyniku wprowadzenia podatku od aktywów. Polisy inwestycyjne nadal sš dla nas bardzo ważne, jednak przesuwamy naszš uwagę w stronę ochrony. Obecnie w naszym portfelu przeważajš produkty o takim charakterze. Zmieniamy tym samym całkowicie profil naszej działalnoœci, gdyż w czasie, gdy Warta współpracowała z Kredyt Bankiem, zdecydowanie dominowały produkty inwestycyjne.

Czy klienci interesujš się ubezpieczeniami o charakterze ochronnym?

Na całym rynku sprzedaż tych ubezpieczeń utrzymuje się na stałym poziomie. My jednak w zeszłym roku odnotowaliœmy jej istotny wzrost.

Ubezpieczyciele ostatnio chwalš się innowacjami i wprowadzaniem nowoœci. Czy Warta też planuje coœ nowego?

Jesteœmy firmš, która ma innowacje w DNA. Stale wprowadzamy nowoœci w naszej działalnoœci. Obecnie pracujemy między innymi nad nowym system sprzedaży. Rozwijamy go bardzo starannie, we współpracy z agentami, chcšc zaoferować im narzędzie użyteczne i dopracowane w każdym szczególe.

Na rynku dużo mówi się o innowacjach, bo jest to modny temat. My mówimy mało, ale jesteœmy konsekwentni w działaniu. Innowacje nie majš być interesujšce, one majš służyć naszym klientom.

CV

Jarosław Parkot prezesem zarzšdu TUiR Warta SA i TUnŻ Warta SA jest od lipca 2010 r. Wczeœniej, od 2004 roku, pełnił funkcję prezesa Grupy Uniqa w Polsce. Jest absolwentem Instytutu Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Marketingu i Zarzšdzania na Uniwersytecie Warszawskim.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL