Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Prezes Miedzi Copper Corporation Lyle Braaten: Kanadyjczycy w pogoni za polskš miedziš

materiały prasowe
Koszt budowy kopalni to ponad 15 miliardów złotych – mówi prezes Miedzi Copper Corporation Lyle Braaten.

Rz: Prawie trzy lata temu spółka Miedzi Copper Corporation zapowiedziała zainwestowanie około 200 mln zł w rozpoznanie złóż rudy miedzi na koncesji Nowa Sól, a w przypadku pozytywnych wyników analiz to właœnie tutaj miałaby powstać kopalnia. Na jakim etapie sš prace?

Lyle Braaten: Wiadomo było, że obszar monokliny przedsudeckiej jest bogaty w złoża miedzi i srebra, jednak nie była znana ich dokładna lokalizacja i wielkoœć oraz to, czy ich eksploatacja byłaby opłacalna. Ustalenie tego było – i nadal jest – celem naszego programu.

Od samego poczštku wiedzieliœmy, że aby osišgnšć ten cel, będziemy musieli przeprowadzić duży i kompleksowy program poszukiwań. Dlatego zaczęliœmy od około dwudziestu koncesji. W miarę postępu prac zawężono obszar eksploracji do trzech najbardziej obiecujšcych obszarów – dwóch w województwie lubuskim (Nowa Sól i Mozów) oraz jednego w Wielkopolsce (Sulmierzyce). Koncentrujemy nasze prace na siedmiu koncesjach w tych obszarach. Opierajšc się na wynikach naszego programu badawczego można stwierdzić, że na każdym z tych obszarów złoża miedzi i srebra sš na tyle duże, że ich wydobycie jest ekonomicznie opłacalne. Ponieważ koszt kopalni liczony jest w miliardach dolarów, skoncentrowaliœmy się na rozwoju jednego projektu – Nowej Soli.

Do tej pory wydaliœmy około 200 mln zł na badania tego obszaru. Pod koniec marca rozpoczęliœmy ostatniš fazę przygotowań dokumentacji geologicznej złoża Nowa Sól w kategorii C1 (oznacza to zbadanie złoża w stopniu umożliwiajšcym przeprowadzenie prac studyjnych nad sposobem zagospodarowania – red.). Po zakończeniu tej fazy badań będziemy mieli informacje potrzebne do ubiegania się o koncesję na wydobycie. To przybliża nas do osišgnięcia głównego celu programu, czyli budowy nowego, zaawansowanego technologicznie kompleksu górniczego.

Jakie sš szacowane koszty budowy kopalni i czy spółka ma takie zasoby finansowe? Kto stoi za Miedzi Copper?

Koszty budowy jednej kopalni miedzi i srebra w tym obszarze szacowane sš na ponad 15 mld zł.

Głównym akcjonariuszem MiedziCopper Corporation jest Lumina Group, kanadyjska grupa kapitałowa z siedzibš w Vancouver, która specjalizuje się w inwestowaniu w rozwój zasobów surowców mineralnych. Obecnie grupa prowadzi kilka projektów inwestycyjnych na całym œwiecie. Głównym udziałowcem jest Ross Beaty, który jest znanym przedsiębiorcš z branży surowcowej. Niedawno trafił do kanadyjskiej górniczej alei sław (the Canadian Mining Hall of Fame).

Ile zainwestowaliœcie do tej pory w Polsce?

Koszt całego naszego programu poszukiwań miedzi i srebra wyniósł dotychczas około 350 mln zł. W ramach programu przebadaliœmy ponad 7,13 tys. km kw. w trzech województwach i wykonaliœmy blisko 30 odwiertów badawczych. O ile nam wiadomo, nasz program jest jedynym tak szerokim programem badań geologicznych, prowadzonym obecnie przez jednego inwestora i jednym z największych w cišgu ostatnich 40 lat.

Kto odpowiada za wiercenia w Polsce?

Obecnie prace wiertnicze wykonujš dla nas Exalo z grupy PGNiG oraz PBK należšce do grupy KGHM.

Podatek od wydobycia kopalin dyskutowany jest głównie w kontekœcie poważnego obcišżenia finansowego KGHM, ale ma on też wpływ na nowe projekty górnicze w Polsce. Czy to faktycznie przeszkoda?

Tak, podatek w obecnej formule ma ogromny wpływ. Według szacunków ekspertów efektywna stopa opodatkowania przy budowie nowej kopalni sięga blisko 90 proc.! W takich warunkach każdy nowy projekt górnictwa miedziowego w Polsce musiałby otrzymać zwolnienie lub ulgę podatkowš, aby inwestycja była ekonomicznie opłacalna.

Bardzo głoœno jest o sporze o koncesję na obszarze Bytom Odrzański, o którš rywalizujecie z KGHM. Na jakim etapie sš sprawy w sšdach administracyjnych?

Przede wszystkim chciałbym wyjaœnić, że spór nie odnosi się do żadnego z trzech zidentyfikowanych przez nas, potencjalnych obszarów eksploatacji. Po drugie, w odniesieniu do spornej koncesji, czyli Bytomia Odrzańskiego, Wojewódzki Sšd Administracyjny i Najwyższy Sšd Administracyjny rozstrzygały wyłšcznie na naszš korzyœć. Oczekujemy, że rzšd będzie postępował zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez sšdy. Straciliœmy ponad trzy lata, podczas których mogliœmy przeprowadzić dalsze badania i analizy oraz przygotować dokumentację, przybliżajšc nasz projekt do etapu budowy kopalni i uwalniajšc zwišzane z niš korzyœci ekonomiczne dla Polski.

Czy toczy się postępowanie arbitrażowe w ramach BIT (umowa o wzajemnej ochronie inwestycji, w tym przypadku między Polskš a Kanadš – red.)? Według wczeœniejszych doniesień zostało zawieszone jesieniš...

Nie możemy komentować tej kwestii.

O koncesje w Polsce walczš brytyjski inwestor Darley Energy Poland i australijski Prairie Mining. Spory toczš się w sprawie decyzji organów centralnych wydanych za rzšdów PO-PSL, jak i PiS. Czy w Polsce inwestorzy sš niemile widziani? Jakie macie doœwiadczenia z władzami na poziomie samorzšdowym?

Przede wszystkim kontynuujemy naszš inwestycję w Polsce. Przez ostatnie dwa lata wykonaliœmy kolejnych 16 odwiertów. Gdyby dialog z rzšdem był lepszy, a bardzo byœmy tego chcieli, pomogłoby to rozwišzać problemy wynikajšce z działań poprzedniego gabinetu i w efekcie przyniosłoby korzyœci całej polskiej gospodarce. Jeden kompleks wydobywczy może zapewnić około 8,6 tys. nowych miejsc pracy i dziesištki tysięcy poœrednich miejsc pracy w całej Polsce. Realizacja jednego z wyżej wymienionych projektów górniczych spowodowałaby wzrost polskiego PKB szacowany na 3,5 mld zł rocznie. Również firmy państwowe skorzystałyby bezpoœrednio na naszej inwestycji, m.in. z naszej nowoczesnej technologii górniczej. Na poziomie lokalnym to rozumiejš i jesteœmy przekonani, że to samo podejœcie zostanie przyjęte również na szczeblu krajowym.

CV

Lyle Braaten jest prezesem MiedziCopper Corporation, której spółki celowe sš właœcicielami koncesji na poszukiwanie miedzi w Polsce. Z Grupš Lumina współpracuje od 2008 r. Jest prawnikiem, ukończył uniwersytet w Calgary i University of British Columbia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL