Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Koszty niższe o jednš czwartš

materiały prasowe
Wirtualne elektrownie budowane sš na całym œwiecie – mówi szef VPPlant Grzegorz Nowaczewski.
Rz: Podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie dużo mówił pan o projekcie wirtualnej elektrowni. Na czym ona w praktyce polega? Grzegorz Nowaczewski: Wirtualnš elektrownię można zbudować na wiele sposobów, przykładowo zmieniajšc czas lub intensywnoœć korzystania z urzšdzeń konsumujšcych energię elektrycznš, takich jak wentylacja, klimatyzacja na pływalniach, biurowcach lub zmieniajšc moc wytwarzania energii w elektrowniach wodnych. Wirtualna elektrownia nie zastšpi elektrowni tradycyjnej. Jest składowš transformacji energetyki opartej na paliwach kopalnych – w energetykę z przewagš generacji ze Ÿródeł odnawialnych. Opracowana w naszej firmie innowacyjna technologia pod nazwš Enabler DSR pozwala na dostosowanie infrastruktury nowoczesnych budynków do włšczenia ich właœnie w wirtualnš elektrownię i uzyskiwania z tego tytułu korzyœci chociażby takich jak niższe wydatki na energię elektrycznš oraz podniesienie komfortu odczuwalnego przez ludzi przebywajšcych w tych budynkach. W jaki sposób pana projekt poradziłby sobie w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię np. latem. Jak pan pamięta, w sierpniu 2015 roku PSE musiało ogłosić 20. stopień zasilania.
Nasza wirtualna elektrownia przesuwa częœć zużywanej energii z godzin, w których prawdopodobieństwo niedoborów jest najwyższe – na inne godziny. Zajmujemy się optymalizacjš zapotrzebowania na energię elektrycznš, wykorzystujšc bezwładnoœć termicznš budynków. Przykładowo, jeœli zbliżajš się godziny z wysokš temperaturš powietrza, staramy się przewietrzyć optymalizowany budynek z wyższš intensywnoœciš, niż kiedy temperatura na zewnštrz budynku jest niższa, bo w pewnym sensie nowoczesne budynki przypominajš termosy. PSE ogłosiło niedawno kolejny przetarg na tzw. negawaty. Mam nadzieję, że w przyszłoœci PSE będzie płacić za gotowoœć po stronie odbiorców energii do œwiadomej okresowej redukcji zapotrzebowania na pršd, zamiast ogłaszać 20. stopnie zasilania. Niestety, obawiam się, że w perspektywie najbliższych miesięcy nie uda się wspólnie z PSE efektywnie zabezpieczyć Polaków przed zagrożeniem blackoutów. Moim zdaniem obecne wsparcie wytwarzania negawatów skupia się na przemyœle. Pozostaje mieć nadzieję, że wirtualna elektrownia bazujšca na zarzšdzaniu energiš obiektów komercyjnych stanie się przedmiotem zainteresowania PSE po wakacjach. Wskazywał pan, że koszt budowy konwencjonalnej elektrowni o mocy 150–200 MW to 1 mld zł, zaœ gdyby spišć 1500–2000 budynków i zastosować pana rozwišzanie polegajšce na zwiększeniu ich efektywnoœci energetycznej, byłoby znacznie taniej. Czyli ile będzie kosztować? Pomysł, o którym opowiedziałem na konferencji, nie jest nowy. Na œwiecie jest rozwijanych wiele podobnych projektów. Wirtualne elektrownie budowane sš m.in. w Londynie, Monachium, Nowym Jorku. Koszt instalacji technologii przesuwajšcych zużycie energii na konkretnych budynkach jest inny dla biurowca, centrum handlowego, hali widowisko-sportowej, basenu krytego. Właœciciel budynku nie ponosi kosztów inwestycyjnych, dzieli się z nami częœciš wypracowanych oszczędnoœci w tzw. modelu ESCO. Wracajšc do odpowiedzi na zadane pytanie – moim zdaniem, jeœli cele zapisane w strategiach polskich koncernów energetycznych majš zostać zrealizowane w perspektywie kilku lat, to wirtualna elektrownia o mocy 150–200 MW może powstać w pewnym sensie „przy okazji". Wystarczy wykorzystać œrodki na podnoszenie efektywnoœci energetycznej, opracowanie, wdrożenia i marketing innowacyjnych produktów. Kto zainteresował się pana rozwišzaniem? Implementacja naszej technologii podnosi wartoœć nieruchomoœci komercyjnych. Nasze usługi sš atrakcyjne dla zwolenników ekologii oraz gospodarnych właœcicieli budynków. Co ciekawe, trudno sobie wyobrazić tysišce ładowanych samochodów elektrycznych w godzinach pracy biurowców zlokalizowanych w centrach aglomeracji miejskich bez istotnej rozbudowy sieci energetycznej. Zastosowanie Enabler DSR pozwoli na jednoczesne ładowanie większej liczby samochodów elektrycznych i umożliwi racjonalnš rozbudowę infrastruktury operatorów systemów dystrybucyjnych. Naszymi klientami sš właœciciele obiektów sportowych, kin, sklepów, biurowców. Liczymy na bliskš współpracę z koncernami energetycznymi, w stosunku do których pozycjonujemy się jako partner technologiczny lub operator usług zarzšdzania energiš. Współpracujemy z wieloma partnerami. Częœć wdrożeń zwišzana jest bezpoœrednio z pracami badawczymi lub ma charakter pilotażowy właœnie ze względu na innowacyjnoœć opracowywanych przez nas technologii. Poziom innowacyjnoœci docenili eksperci NCBiR, stšd uzyskaliœmy finansowanie z programów AlfaBridge oraz Szybka Œcieżka. Na co dzień zajmuje się pan zwiększaniem efektywnoœci dużych budynków, takich jak baseny, centra handlowe czy biurowce. W jakich obszarach funkcjonowania budynku znajduje pan największe oszczędnoœci? Najlepsze efekty nasza metodyka przynosi dla budynków charakteryzujšcych się zmiennš eksploatacjš wyposażonych w złożonš automatykę budynkowš. Porównujšc zużycie energii elektrycznej i ciepła rok do roku, osišgamy oszczędnoœci na poziomie około 25 proc. Zdarzajš się również obiekty z lepszymi rezultatami optymalizacji.

CV

Grzegorz Nowaczewski, współzałożyciel i prezes Virtual Power Plant. Posiada ponad 20-letnie doœwiadczenie w projektowaniu rozwišzań teleinformatycznych. Współzałożyciel spółki Virtual Power Plant (VPPlant), której celem jest uruchomienie wirtualnej elektrowni na bazie zdolnoœci do przesuwania chwilowego zużycia energii w nowoczesnych budynkach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL