Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Paweł Surówka: Innowacje sš szansš dla Polski

Paweł Surówka
Rzeczpospolita, Piotr Guzik
PZU nie może tylko kopiować tego, co dzieje się za granicš, ale powinno poszukiwać innowacji na skalę œwiatowš – mówi prezes PZU Życie Paweł Surówka.

Rz: PZU Życie zwiększyło rentownoœć, mimo że rynek ubezpieczeń życiowych się kurczy. Jak udało się to osišgnšć?

Rentownoœć mnie bardzo cieszy przede wszystkim dlatego, że jednoczeœnie zwiększyła się składka. Nie jest to zatem rentownoœć, która zostałaby opłacona tym, że poœwięciliœmy klientów. A jednoczeœnie wzrost liczby klientów nie jest spowodowany tym, że pogorszyła się rentownoœć. Udało nam się osišgnšć jedno i drugie. Zawdzięczamy to konsekwentnej realizacji strategii, którš ogłosiliœmy w połowie ubiegłego roku. Mówiła ona, że ubezpieczenie grupowe i kontynuowane, nasz bazowy produkt, w którym ubezpieczamy ponad 12 mln klientów, jest Ÿródłem rentownoœci, ale powinien on również w większej mierze być także platformš do zacieœniania współpracy z klientem.

W indywidualnych ubezpieczeniach życiowych spadła sprzedaż. Dlaczego?

Spadła sprzedaż na produktach o składce jednorazowej, która dla nas jest mniej strategicznym produktem. Te ubezpieczenia ucierpiały pewnie również z powodu słynnych polisolokat, które zacišżyły na ich reputacji, mimo że my sami nie byliœmy sprawcami tego zamieszania. Równoczeœnie osišgnęliœmy wzrost na produktach ze składkš okresowš.

PZU przedstawia się jako spółka innowacyjna. Jak to się przejawia i jakie korzyœci odnosi z tego klient?

Innowacyjnoœć odnosi się do kilku aspektów: do własnego produktu, inwestycji, a także odkrywania nowych segmentów rynkowych. Jest koniecznoœciš, choć niektórzy nie odczuwajš, jak bardzo jest to krytyczne. Można porównać to do wioski, która żyje przy zaporze i nikt nie wie, że zapora zaraz pęknie. Widzimy działania spółek, nie tylko start-upów, ale też naszych konkurentów w zakresie insurtech. Nie możemy się temu tylko przyglšdać. Naszš pracš jest przewidywanie przyszłoœci i szacowanie ryzyka. Dzisiaj robimy to na podstawie tabel aktuarialnych i naszej znajomoœci rynku oraz pewnej iloœci danych. Tymczasem pojawia się œwiat danych, których ubezpieczyciele dotychczas nie uwzględniali. Dzięki funduszowi Witelo poznajemy różne insurtechy. Sš np. w Wielkiej Brytanii spółki, które wchodzš we współpracę z supermarketami i badajš koszyk żywnoœci, którš dany klient kupuje, i w zależnoœci od tego, czy kupuje chipsy i piwo czy sałatę i łososia, sš w stanie przewidzieć, jak się odżywia, i odnieœć to do ryzyka. To nie jest model, który chcielibyœmy kopiować z uwagi na poszanowanie prywatnoœci danych klienta, ale obrazuje on, na jakich danych operujš nasi konkurenci. Jako PZU mamy ogromny zasób wiedzy odnoœcie do ryzyk i budowy przyszłoœci, ale ktoœ inny może tę wiedzę zreplikować innymi danymi, stšd musimy się innowacyjnoœciš interesować.

PZU jako niekwestionowany lider ubezpieczeniowy w Polsce nie może tylko kopiować tego, co dzieje się za granicš, ale powinien poszukiwać innowacji na skalę œwiatowš. Stšd pomysł na fundusz Witelo. Z jednej strony musimy być innowacyjni w działalnoœci ubezpieczeniowej, z drugiej powinniœmy też inwestować w innowacyjnoœć, gdyż jest to szansš dla Polski.

Czy do poszukiwania innowacyjnych spółek przyczyni się Fundusz Witelo, powołany w celu wspierania polskich start-upów?

Absolutnie tak. Nie mamy możliwoœci zidentyfikowania, kto jest najbardziej rokujšcš firmš i będzie kolejnym Uberem czy Skype'em. Ludzi, którzy to potrafiš, jest niewielu. My znamy się na inwestycjach i umiemy zidentyfikować tych, którzy się na tym znajš. Jeœli mówimy o zaangażowaniu w start-upy, to nie wystarczy dać im tylko pienišdze. Często to, czego im potrzeba, to wiedza, możliwoœć spotkania z innymi ekipami, które pracujš nad czymœ podobnym. Potrzebujš poprowadzenia za rękę, pokazania, jak zarzšdzać firmš. Fundusze, które to potrafiš, majš w swoich ekipach finansistów i naukowców. Spółki, które majš dobre pomysły, wyjeżdżajš za granicę i tam znajdujš partnera, który ich finansuje. My chcemy, żeby to fundusze przyjeżdżały do nas. Witelo ma stać się inwestorem w tych funduszach, a następnie w sposób aktywny zachęcać ich do przyjazdu do Polski. Już teraz widzimy, że przyjeżdżajš.

Fundusz Witelo podpisał umowy inwestycyjne z Atomico, Evolution Equity Partners i DN Capital. Czy jest gwarancja, że fundusze te zainwestujš w Polsce? DN Capital zobowišzał się do dokonania minimum jednej inwestycji nad Wisłš. A pozostałe fundusze?

Trudno jest im dać gwarancje na cokolwiek. To sš fundusze, które majš bardzo rygorystycznych innych inwestorów i ich nie stać na złe inwestycje. Nie mogš sobie pozwolić na inwestycje, co do których nie sš w 100 proc. przekonani, tylko po to, żeby komuœ zrobić przysługę. To jest trochę jak z zakochaniem się, muszš trafić na spółkę, w której wszystko będzie pasowało. Staraliœmy się zrobić wszystko, żeby uprawdopodobnić takie zakochanie. Na przykład Evolution zobowišzało się do tego, żeby mieć osobę tu na miejscu w Polsce. Już dziœ porusza się ona po tutejszym rynku. Widzimy, że fundusze podchodzš do szukania spółek bardzo poważnie.

Wiem, że trudno przewidzieć moment zakochania, ale kiedy można spodziewać się pierwszych inwestycji w Polsce?

Ze stuprocentowš pewnoœciš nie można tego przewidzieć, ale myœlę, że w tym roku.

CV

Paweł Surówka jest prezesem PZU Życie od czerwca 2016 roku. Wczeœniej był doradcš prezesa PKO BP oraz dyrektorem bankowoœci korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO BP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL