Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Andrzej Gliński z Banku Millennium: Firmy ważne w naszej strategii

Andrzej Gliński, członek zarzšdu Banku Millennium
materiały prasowe
Chcemy wypracować dobre propozycje dla małych firm i mikrofirm, gdzie ogromne znaczenie majš synergia i doœwiadczenie na rynku detalicznym – mówi członek zarzšdu Banku Millennium Andrzej Gliński.

Rz: Niedawno Bank Millennium przedstawił trzyletniš strategię. Jakie sš jej główne założenia i jakš rolę będzie w niej miała bankowoœć przedsiębiorstw?

Strategię na lata 2018–2020 oparliœmy na dalszej cyfryzacji, klientocentryzmie i behawioralnej personalizacji. Pokazujemy w ten sposób, że wiemy, jak działać w XXI w. – wychodzšc naprzeciw coraz bardziej cyfrowemu klientowi, którego oczekiwania i rzeczywiste potrzeby kształtowane sš przez doœwiadczenia pozabankowe. Chcemy być najbardziej spersonalizowanym bankiem w Polsce i odpowiadać na potrzeby we właœciwym kontekœcie i czasie, oferujšc innowacyjne produkty i usługi, również te niebankowe. W najbliższych trzech latach chcemy podwoić tempo pozyskiwania klientów i rosnšć w wybranych kluczowych obszarach, w których znaczšcš rolę odgrywa bankowoœć korporacyjna. Realizacja dotychczasowej strategii przyniosła dobre efekty pod względem wzrostu wolumenów i zakresu współpracy z firmami, a co za tym idzie osišganego dochodu. Podejœcie do współpracy z klientami nie zmienia się tak szybko jak w detalu, wcišż najważniejsze sš relacje i poszukiwanie zindywidualizowanych rozwišzań, dlatego będziemy kontynuować dotychczasowe działania. Najważniejszymi elementami będš nadal finansowanie i szeroka współpraca.

Spory nacisk bank kładzie na cyfryzację. Co pod tym względem zmieni się w bankowoœci dla firm?

Jesteœmy bankiem, który wyznacza trendy w zakresie rozwišzań technologicznych, także dla firm. Sprawnoœć organizacyjna pozwala nam często na bycie pierwszym albo jednym z niewielu, proponujšcych zaawansowane rozwišzania, ułatwiajšce codzienne bankowanie. Wszystkie procesy, nawet te zwišzane z finansowaniem, będš się przesuwały w kierunku technologii. W tym roku planujemy np. udoskonalenie, ucyfrowienie i automatyzowanie procesu kredytowego i leasingu. Warto jednak zaznaczyć, że mimo iż coraz więcej produktów i usług będzie cyfrowych i niewymagajšcych kontaktu z człowiekiem – jak obecnie przelew, transakcje walutowe, finansowanie handlu czy karty kredytowe, wcišż ważny będzie w bankowoœci dla firm człowiek, szczególnie w procesie kredytowym. W tym zakresie umiejętnoœci doradcy i jego wiarygodnoœć pozostanš niezwykle istotne.

Jaka jest strategia banku wobec przedsiębiorstw?

Zakłada wypracowanie dobrej propozycji dla firm małych i mikrofirm, gdzie ogromne znaczenie majš synergia i doœwiadczenie na rynku detalicznym. Chodzi o jakoœć i sposób obsługi, komunikowania się, finansowania i korzystania z rozwišzań mobilnych. Chcemy pozyskiwać w tym segmencie nowych klientów. W zakresie większych firm naszš strategiš jest zwiększenie aktywnoœci wœród spółek produkcyjnych, rozwijajšcych się, eksportujšcych, nowoczesnych. Nie widzę ograniczeń dotyczšcych samych branż, nie zamykamy się na konkretne sektory, o współpracy decydować będzie indywidualna sytuacja przedsiębiorstw.

Oprócz finansowania rozwoju firm, towarzyszšcego wsparciu z funduszy unijnych, chcemy rozwijać też naszš aktywnoœć na rynku fuzji i przejęć, co wpisuje się w fazę życia spółek w Polsce. Mamy sporo firm rodzinnych, działajšcych już ponad 20 lat, które muszš odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Bywa tak, że najlepszym rozwišzaniem jest ich sprzedaż. Chcemy w większym stopniu finansować takie przejęcia i także postawić na finansowanie łańcucha dostaw oraz wprowadzić nowe produkty do oferty, widzimy tu rosnšce zapotrzebowanie.

Nowe finansowanie faktoringiem i leasingiem w Polsce roœnie w dwucyfrowym tempie. Czego można się spodziewać w tym rynku?

Faktoring musi zmierzyć się w tym roku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatnoœci (tzw. split payment). Zgodnie z obecnym kształtem regulacji częœć należnoœci w wysokoœci VAT, dotychczas finansowana przez faktora, może zostać zablokowana, co może wpłynšć na ograniczenie skali finansowania oraz wymagać będzie od nas dokonania zmian w umowach i procesie. Wzrost znaczenia tego produktu ogranicza też fakt, że sporo największych firm przy współpracy z mniejszymi dostawcami wykorzystuje swojš siłę i pozycję do wprowadzania zakazu cesji należnoœci, co automatycznie wyłšcza sporš częœć potencjalnego rynku. Mimo to jednak faktoring ma nadal duży potencjał wzrostu, bo jego wykorzystanie w Polsce wcišż jest mniejsze niż w innych krajach Europy. W tym roku może rosnšć w podobnym tempie jak w 2017 r.

W przypadku leasingu trzeba odpowiedzieć na pytanie, co dalej z inwestycjami firm. Te majš bardzo dobry okres – wiele z nich notuje zyski, wykorzystanie mocy produkcyjnych sięga 85 proc., brakuje pracowników, a wynagrodzenia rosnš, finansowanie jest tanie i dodatkowo napłynš œrodki z UE. To wszystko powinno spowodować, że mocniej ruszš inwestycje w firmach, do tej pory zdecydowanie za małe, bioršc pod uwagę tempo wzrostu PKB. Leasing będzie rósł, ale tempo jego wzrostu będzie zależne od przyœpieszenia w inwestycjach, szczególnie prywatnych.

W IV kwartale widać było przyœpieszenie w inwestycjach, również tych prywatnych. Czego spodziewa się pan w tym zakresie?

Zakładam, że w tym roku będzie ono jednocyfrowe. Nie spodziewam się boomu inwestycyjnego ze względu na niepewnoœć, o której wspominajš firmy, zarówno regulacyjnš jak i gospodarczš. Dużym problemem jest szybki wzrost wynagrodzeń i brak pracowników. Inwestycji prawdziwie innowacyjnych, zastępujšcych pracę ludzi jest wcišż niewiele, większoœć z nich wymaga zwiększenia zatrudnienia, szczególnie w pierwszym okresie. Te dwa elementy powodujš, że dziœ przedsiębiorcy bardzo ostrożnie biorš na siebie nowe zobowišzania długoterminowe. Niektórzy czekajš na œrodki z UE, których dystrybucja powinna przyspieszyć w kolejnych kwartałach. Wierzę w to, że nasza gospodarka potrzebuje inwestycji firm prywatnych i wreszcie muszš one przyœpieszyć. Sprzyja temu sytuacja gospodarcza w Europie, w tym w Niemczech.

W 2017 r. kredyty dla firm wzrosły o 5,3 proc., do 366 mld zł. To przeciętne tempo, bioršc pod uwagę ponad 4-proc. wzrost PKB w tym czasie. Będzie lepiej?

Kredyty inwestycyjne oraz kredyty zwišzane ze wsparciem z funduszy europejskich będš rosły i będš one ważniejszym elementem wzrostu akcji kredytowej niż w poprzednich dwóch, trzech latach. Myœlę, że w tym roku kredyty dla przedsiębiorstw wzrosnš szybciej niż w 2017 r., ale w tempie nie wyższym niż 10 proc. Dodatkowo zmiany regulacyjne, szczególnie dotyczšce split payment, spowodujš zwiększenie popytu na kredyt obrotowy, co jest naturalnym sposobem uzupełnienia płynnoœci firm.

Gospodarka pędzi, czego spodziewa się pan po jakoœci kredytowej w sektorze bankowym?

Obecnie koszty ryzyka kredytowego sš niskie. Dobre wskaŸniki w tym zakresie sš efektem dobrej kondycji firm, ale także rozwišzaniem częœci rezerw z lat poprzednich. W tym roku nie spodziewam się dużej zmiany. Myœlę, że poziom kosztów ryzyka nie będzie istotnie lepszy niż w 2017 r. Jeœli uda się powtórzyć ten wynik, będzie dobrze. W coraz bardziej zdigitalizowanym œwiecie, problemy mogš mieć mali hurtownicy z różnych branż, którzy nie działajš w na tyle dużej skali, by skutecznie walczyć na rynku e-commerce.

Od dwóch lat Bank Millennium opracowuje ranking innowacyjnoœci regionów. Jaki jest jego cel?

To nasz głos w dyskusji nad rozwojem innowacyjnoœci w Polsce. Indeks ma służyć lokalnym samorzšdom i uniwersytetom w poszukiwaniu skutecznej drogi rozwoju regionów. Dostrzegamy różnice, wskazujemy liderów i podpowiadamy, w jaki sposób lepiej wykorzystywać potencjał województwa. Zaobserwowaliœmy duże rozbieżnoœci między regionami w zakresie wysokoœci wydatków na innowacje, edukacji, liczby patentów, jednak nie w samych wydatkach tkwi klucz do sukcesu. Jest nim współdziałanie biznesu i nauki prowadzšce do rozwišzań zwiększajšcych wydajnoœć i stopę wartoœci dodanej. Przełomowe rozwišzania mogš zostać wypracowane tylko przy udziale nauki i potrzebne jest stworzenie mechanizmów motywujšcych uczelnie do ich poszukiwania i komercjalizowania.

CV

Andrzej Gliński w zarzšdzie Banku Millennium zasiada od kwietnia 2010 r., odpowiada za bankowoœć przedsiębiorstw. Od ponad 20 lat zwišzany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym, z grupš Millennium zwišzany od 2004 r., był prezesem Millennium Leasing, a wczeœniej Handlowy Leasing.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL