Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Jacek Poświata: Startup nie jest dla każdego

materiały prasowe
Startup nie jest dla każdego - mówi Jacek Poœwiata- dyrektor zarzšdzajšcy firmš Bain & Company Poland, która szuka nowych pracowników wœród polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Startup nie jest dla każdego - mówi Jacek Poœwiata- dyrektor zarzšdzajšcy firmš Bain & Company Poland, która szuka nowych pracowników wœród polskich studentów w Wielkiej Brytanii

Firma z wielkiej trójki konsultingu finansuje polskš konferencję w Londynie. Czego się Państwo spodziewajš po tym wydarzeniu?

Przede wszystkim, chcieliœmy dotrzeć do studentów. Blisko połowa z 40 tys. młodych Polaków studiujšcych za granicš jest tutaj, w Wielkiej Brytanii. Młodzi ludzie nie stanowiš stu procent społeczeństwa, ale to oni w stu procentach będš decydować o tym, co będzie się działo za kilka lat. Dlatego tak ważne, dotarcie do nich, opowiedzenie, co się dzieje w Polsce, jak œwiatowe trendy przekładajš się na polski rynek. Oczywiœcie, to także ważne wydarzenie rekrutacyjne, gdyż u nas w firmie stale zatrudniamy młodych i ambitnych ludzi.

A gdyby pan miał powiedzieć tym młodym ludziom, czym się zajmuje konsultant w Państwa firmie?

Bain jest firmš doradztwa strategicznego, doradzamy klientom w zakresie m.in. strategii, restrukturyzacji, redukcji kosztów, reorganizacji. Ważnym sektorem jest dla nas private equity, bankowoœć czy szeroko pojęta opieka zdrowotna, od aptek, przez szpitale, po centra medyczne. Ważny jest też handel detaliczny, dobra konsumpcyjne. Dobrykonsultant może pracować w całym zakresie tych firm, może być w projekcie bankowym, a następne zadanie może dotyczyć handlu detalicznego. Mniej więcej jedna trzecia naszych konsultantów pracuje w danym momencie na projektach poza Polskš. Od poniedziałku do czwartku pracujš w jakimœ innym miejscu na œwiecie.

Liczy pan, że zrekrutowani tu ludzie przyjadš do pracy do Polski?

Gdy patrzę na konsultantów Bain w Warszawie, 75 proc. z nich kończyło studia też za granicš. Często najpierw studiowali w Polsce, potem wyjeżdżali dodatkowo za granicę. Oczywiœcie, że liczymy, że znajdziemy tu przyszłych pracowników.

Co im to daje? Dlaczego przykładajš Państwo do tego takš wagę?

Na pewno sam fakt, że ktoœ jest w Londynie, w City, obcuje z bankierami inwestycyjnymi, doradcami i innymi firmami, daje mu to cenne doœwiadczenie. Osoby, które sš w Londynie czy Dolinie Krzemowej, mogš zobaczyć zwłaszcza zaawansowane rozwišzania z branży cyfrowej. Osoba, która do nas dołšcza po studiach i po praktyce na Zachodzie, widziała więcej i jest w stanie więcej wnieœć do swojej pracy. Język dziœ to żaden wyróżnik, problemem jest, gdy ktoœ go nie zna.

Jakš rolę majš Pana zdaniem startupy?

Startup nie jest dla każdego. Startupów w Polsce powstawało w ostatnich latach coraz więcej, coraz więcej funduszy VC w nie inwestuje. Wcišż jednak jesteœmy daleko od œredniej europejskiej. Gdy popatrzymy na procent kapitału krajowego zainwestowanego w startupy i porównamy go do PKB, to w Polsce jest to procentowo dwa razy mniej niż na Zachodzie. Mamy jeszcze długš drogę by się zrównać z resztš Europy.

A które firmy majš z Pana perspektywy większš szansę na sukces?

Te, które mogš się sprzedawać wszędzie, które od poczštku traktujš rynek globalny jako swój. To bardzo ważne, startupy powinny mieć ambicję, by stworzyć takie produkty. Polskie gry sš dobrym przykładem.

Co wpływa na polski rynek startupów?

Do Polski płynš pienišdze, ale mało ich było lokowanych w VC, szły na inne inwestycje. Przez ostatnie pięć lat do polskiej gospodarki przepłynęło ok 90 mld zł, ale tylko mała częœć z nich trafiła do tego typu funduszy. Dysponujemy dziœ jednak bardzo wyedukowanš grupš młodych ludzi. Zaczynajš się rozwijać klastry, korporacje, tworzš centra dla startupów. Duże korporacje zaczynajš też robić własne fundusze VC. Takie działania zmniejszajš tę lukę między nami a resztš Europš.

Ważnym punktem dzisiejszej konferencji jest konkurs, gdzie startup może wygrać 200 tys. zł. Klientami firm konsultingowych sš firmy z dużymi budżetami, startupy takich nie majš. Na jakiej płaszczyŸnie więc się spotykacie?

My pracujemy bardziej z korporacjami które tworzš startupy lub z funduszami VC które finansujš startupy, niż z samymi startupami. W Stanach Zjednoczonych jest to duże zainteresowanie, ale tam sš dużo większe fundusze. Naszymi klientami sš fundusze venture capital i duże fundusze private equity. Różnica polega na tym, że w private equity te spółki portfelowe bywajš duże i my pracujemy bezpoœrednio również dla nich.I prawie zawsze transformacja cyfrowa jest jednym z głównych tematów.

Jak ocenia Pan te trzy lata działalnoœci centrum usług wspólnych w Warszawie?

Przed kilkoma laty trwała dyskusja, czy stworzyć centrum usług wspólnych i oczywiœcie, gdzie go umieœcić. Nasza spółka nie jest korporacjš, na tę decyzję musieli się zgodzić partnerzy. Musieliœmy więc pokazać, że to ma szansę zadziałać i przekonać pozostałych, by zaczęli przenosić różne funkcje biznesowe do Warszawy. Dziœ okazuje się, że działa to bardzo dobrze, a przeniesione do Warszawy usługi sš tańsze i bardzo wysokiej jakoœci. Szukaliœmy pracowników, którzy mówiš różnymi językami, w zwišzku z tym musiało być to miasto, gdzie jest wystarczajšca iloœć bardzo dobrze wyedukowanych ludzi, znajšcych różne języki.

Zakładaliœcie, że zatrudnicie 100 osób

Już przekroczyliœmy te liczbę i nadal zatrudniamy. Dziœ same biura z całego regionu się zgłaszajš, że chcš przenosić do Warszawy swoje działalnoœci HR, finanse, obsługę sekretarskie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL