Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wywiady

Hyperloop będzie mógł dostarczać przesyłki

Tomasz Kowalczyk – partner zarzšdzajšcy funduszem HardGamma. Wczeœniej pracował w firmach doradczych w Polsce i w Azji (m.in. w latach 2011–2015 w Deloitte).
HGV
Dzięki naszemu akceleratorowi Hyper Poland stworzył kontener do przewozu paczek – mówi partner zarzšdzajšcy HardGamma Ventures Tomasz Kowalczyk:.

Rz: Finiszujecie z II rundš „GammaRebels Powered by Poczta Polska". Jak oceniacie efekty programu?

Tomasz Kowalczyk: Celem, który sobie zadeklarowaliœmy i naszemu partnerowi przy tym projekcie, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci, było to, by spoœród 20 startupów, z którymi będziemy pracować, pięć uzyskało rekomendację do dalszej współpracy z Pocztš Polskš (PP). Udało nam się z tego sprawnie wywišzać, bo już po I rundzie „GammaRebels" mieliœmy nie tyle pięć rekomendacji czy nawet pilotaży, ile konkretnych umów komercyjnych. Te spółki po zakończeniu programu zostały przy PP, czy jako wykonawcy pewnych usług na rzecz operatora, czy jako jego partnerzy, jak np. Telemedicin (w wybranych placówkach pocztowych startup ustawił tzw. e-gabinety, czyli budki umożliwiajšce zdalne konsultacje z lekarzem – red.). To nasz duży sukces, który sprawił, że do II edycji programu podeszliœmy jeszcze odważniej, a innych przekonał, że warto w nim uczestniczyć. Stšd w II edycji do programu oprócz PP dołšczyła również jej spółka córka, czyli Bank Pocztowy.

Startupy nie obawiajš się współpracy z korporacjami?

Dla startupów wartoœć takiego programu jak „GammaRebels" jest ogromna. Zdobywajš dzięki temu wiedzę o realiach biznesowych dużych graczy. W efekcie nie oferujš rozwišzań oderwanych od rzeczywistoœci tych gigantów, lecz wypracowujš spójnš, wspólnš propozycję, zgodnš ze strategiš i potrzebami dużej spółki.

Współpraca tych młodych, innowacyjnych firm w rozwoju produktów czy usług z ich przyszłym potencjalnym odbiorcš to olbrzymia zaleta. O korzyœciach, jakie płynš dla obu stron z takich programów, niech œwiadczy fakt, że w I edycji „GammaRebels" – dzięki kooperacji Poczty i startupu Hyper Poland – udało się wypracować kontener do przewozu paczek za pomocš technologii Hyperloop (technologia superszybkiego transportu próżniowego, rozwijana m.in. przez Elona Muska – red.). Warto podkreœlić, że polski startup rozwijajšcy tę technologię dzięki Poczcie był jednš z pierwszych na œwiecie firm „hyperloopowych", które weszły w realnš współpracę nie tylko z jednostkami naukowymi, ale również z podmiotami biznesowymi.

Dlaczego zdecydowaliœcie się na współpracę właœnie z PP?

Rozmowy z Pocztš zaczynaliœmy w marcu 2016 r., a więc nie był jeszcze ogłoszony program „ScaleUp", majšcy rozkręcić współpracę korporacji ze startupami. Poczta to idealny partner do takiego przedsięwzięcia. W Europie większoœć operatorów z tej branży ma swoje spółki akceleracyjne lub korporacyjne fundusze venture capital z uwagi na to, że tego typu przedsiębiorstwa majš największe kanały dostępu do rynku. Żadna inna firma w Polsce nie ma dostępu do wszystkich konsumentów. A PP go ma. Wspólnie wykorzystaliœmy ten potencjał i pokazaliœmy, że można budować synergie ze startupami na nowych obszarach, zwłaszcza w obszarze cyfrowym. To zbieżne ze strategiš PP, która widzi ten segment jako kierunek swojego dalszego rozwoju.

Wybraliœcie – mogłoby się wydawać – najtrudniejszego z graczy. Poczta jest często postrzegana jako przedsiębiorstwo na wskroœ tradycyjne, bynajmniej nie innowacyjne. Czy zderzenie funduszu VC, który na co dzień obcuje ze startupami i innowacjami, z takš spółkš Skarbu Państwa było bolesne?

Taki obraz PP zakodowany jest w œwiadomoœci wielu osób, ale jest on absolutnie nieprawdziwy. Nasze doœwiadczenia, czy startupów współpracujšcych z operatorem, mogš dobitnie œwiadczyć o tym, że jest on otwarty na innowacje. W strukturach PP sš osoby, które zdajš sobie sprawę ze znaczenia nowych technologii, cišgnš ku nowatorskim rozwišzaniom.

Najlepszym dowodem na jakoœć tej współpracy niech będzie nominacja Poczty, ze strony samego œrodowiska startupowego, na instytucję przyjaznš startupom w konkursie The Heart Open Innovation Awards.

Kiedy zaczynaliœmy program „GammaRebels", dochodziły do nas głosy, że PP przy swojej konserwatywnej strukturze nie będzie łatwym partnerem. Poczta jest jednak œwiadoma ograniczeń wynikajšcych ze specyfiki jej działania i ram prawnych, w których się porusza. To pozwoliło stworzyć nam pewne modele, w które startupy musiały się wpasować, jeœli chcš z tego typu firmami współpracować. I to zadziałało.

Ale problem współpracy startupów z dużymi firmami dotyczy wszystkich korporacji. To nie jest kwestia przygotowania technologicznego do takiej kooperacji. To kwestia gotowoœci do współpracy ze znacznie mniejszym, innowacyjnym podmiotem oraz elastycznoœci po obu stronach. Dziœ ci, którzy wštpili w skutecznoœć programu współpracy PP ze startupami, pytajš, jak to nam się udało, i chcš, by przenieœć te rozwišzania na inne duże organizacje.

W jakich obszarach szczególnie poszukiwaliœcie projektów dla PP?

Przede wszystkim chcieliœmy wpisać się w założenie, by przygotować Pocztę pod kštem nowych kanałów przychodowych. PP jest narodowym operatorem pocztowym, ale spółka ta – widzšc trendy na œwiecie – musi wchodzić we współpracę z firmami cyfrowymi. Rynek e-commerce i rynek danych rozwijajš się niezwykle dynamicznie, a PP widzi w tych sektorach swojš rolę. To był pierwszy aspekt, który uwzględnialiœmy.

Druga kwestia to wsparcie operacyjne, pod kštem efektywnoœciowym, zarówno procesów marketingowych, jak i logistycznych, które zachodzš w Poczcie. Do tego włšczyliœmy projekty, które odpowiadajš na trendy zachodzšce w polskiej gospodarce. Stšd np. w II rundzie programu postawiliœmy na elektromobilnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL