Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynajem

Najpierw wypowiedzenie warunków, potem zmiana stawki najmu

materiały prasowe
Mariusz Łubiński, ekspert firmy Admus: Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieœć stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy. Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wczeœniejszych ustaleń z najemcš? - Podpisujšc umowę najmu pomieszczenia, zakładamy, że okreœlone w umowie i zaakceptowane przez obie strony warunki nie powinny ulec zmianie. Szczególnie jeœli odnoszš się one do uzgodnionej w trakcie podpisywania umowy wysokoœci stawki czynszu.
- Takie przekonanie jest jednak nieuzasadnione z punku widzenia prawa. Fakt, że nasz czynsz w trakcie trwania umowy nie podlega zmianie, wynika wyłšcznie z dobrej woli wynajmujšcego. - Niezależnie od tego, czy podpiszemy umowę na dwa lata czy na 30, wspólnota mieszkaniowa może w każdej chwili podnieœć stawkę czynszu za wynajmowany lokal użytkowy. - W tej materii nie ogranicza jej ani regulacja dotyczšca częstotliwoœci wprowadzanych zmian kwoty, ani ograniczenia dotyczšce jej ewentualnej podwyżki. Jedyny wymóg brany pod uwagę przy wejœciu w życie zaprowadzonych przez wspólnotę zmian – dotyczšcych w tym wypadku wysokoœci stawki czynszu – to obowišzek pisemnego powiadomienia najemcy. - Ważne jest, aby zawiadomienie wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgodnie z prawem wspólnota mieszkaniowa może podwyższyć czynsz, wypowiadajšc dotychczasowš jego wysokoœć najpóŸniej miesišc wczeœniej. - Podwyższenie wysokoœci opłaty musi poprzedzać wypowiedzenie wczeœniej obowišzujšcych warunków. Samo wypowiedzenie czynszu ma natomiast charakter jednostronnego oœwiadczenia woli. - Czy podwyższenie opłaty wymaga jednak wczeœniejszych ustaleń z najemcš? Co w sytuacji, gdy nie ma on zamiaru zgodzić się na nowe warunki wynajmu? W takim wypadku najemcy pozostaje rozmowa z zarzšdem wspólnoty, która może przyczynić się do pozostawienia obecnej kwoty czynszu. - Wspólnota może jednak odmówić, a brak zgody wynajmujšcego na nowe warunki oznacza, że umowa najmu wygaœnie po upływie okresu wypowiedzenia. Jeœli najemca zgodzi się na nowe warunki, umowa trwa nadal. —gb
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL