Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynajem

Dochód rodziny będzie wpływał na czynsz

Kolejka oczekujšcych na lokal komunalny jest długa. Gminy nie sš w stanie każdemu przyznać mieszkania.
Rzeczpospolita/ Marta Bogacz
Zaczyna się reforma najmu mieszkań komunalnych. W ubiegłym tygodniu w Sejmie ruszyły prace nad nowymi przepisami.

Gmina to największy potentat mieszkaniowy na polskim rynku. W komunalnych lokalach mieszka około 5 mln osób. Dla samorzšdów oraz ich najemców szykujš się zmiany.

W ubiegłym tygodniu w Sejmie ruszyły prace nad nowymi przepisami.

Zamożny zapłaci więcej

Chodzi o projekt nowelizacji m.in. ustawy o ochronie praw lokatorów. Jej autorem jest rzšd. Projekt przewiduje, że gminy będš mogły podnosić czynsz najemcom mieszkań komunalnych, gdy ich zarobki przekroczš progi dochodowe, które ustalš same gminy. Jeżeli podwyżka będzie zbyt duża, tzn. przekroczy 50 proc. dotychczasowego czynszu, zostanie lokatorowi rozłożona na raty.

Zmiana nie dotyczy jednak wszystkich lokatorów. Prawo podwyżek czynszu gminy dostanš tylko w odniesieniu do umów najmu, które zostanš zawarte po wejœciu w życie nowych przepisów.

Najemcy, którym spadnš dochody, będš mogli złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta) o obniżenie czynszu.

W pierwotnej wersji projektu zmiana szła znacznie dalej. Przewidywał on, że umowy najmu będzie można zawierać tylko na pięć lat. Następnie gmina sprawdzałaby, w jakiej sytuacji materialnej znajduje się lokator i jego rodzina. Jeżeli w dobrej, to odmówiłaby mu zawarcia umowy na kolejne lata.

Miało tak być również w stosunku do umów zawartych przed wejœciem w życie noweli. Pod wpływem uwag Ministerstwo Budownictwa wydłużyło ten okres. Zaproponowało, by umowy były zawierane na pięć do dziesięciu lat. Następnie z tej zmiany całkowicie się wycofało na rzecz propozycji podwyżek czynszu.

Projekt nie rozwišże więc podstawowego problemu gmin: nie mogš one swobodnie dysponować swoimi lokalami. Mieszkania przechodzš z pokolenia na pokolenie. Nie ma przy tym znaczenia zasobnoœć portfela lokatora. Umowy najmu zawiera się bowiem na czas nieokreœlony, a rodzinie po œmierci najemcy przysługuje roszczenie o zawarcie umowy najmu.

Rzšd wycofał się również ze zmian dotyczšcych wstępowania w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Pierwotnie projekt pozbawiał rodzinę zmarłego roszczenia z tego tytułu.

Projekt noweli przewiduje również, że ubiegajšcy się o najem lokalu komunalnego będš składać w urzędzie gminy (miejskim) nie tylko deklarację o wysokoœci dochodów gospodarstwa domowego, ale i oœwiadczenie o swoim stanie majštkowym. Majš także, na żšdanie gminy, złożyć oœwiadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowoœci.

Natomiast w katalogu zaległoœci w opłatach, które mogš być podstawš wypowiedzenia stosunku prawnego, uwzględniono opłaty za dostawę mediów do lokalu wnoszone za poœrednictwem właœciciela nieruchomoœci.

Zdaniem rzšdu to rozwišzanie powinno przyczynić się do bieżšcego płacenia przez lokatorów należnoœci za otrzymywane – za poœrednictwem właœciciela nieruchomoœci – dostawy mediów do lokali.

Zmiany w najmie socjalnym

Nowe przepisy wprowadzajš nowe pojęcie: „najem socjalny lokali mieszkalnych". Jednoczeœnie rzšd zrezygnował ze stosowania pojęcia „lokal socjalny" oraz z koniecznoœci wydzielania tego rodzaju lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. W praktyce stosowanie najmu socjalnego ma polegać na tym, że gmina będzie mogła każdy lokal spełniajšcy wymagania ustawowe wynajšć lub podnajšć na zasadach najmu socjalnego. Dzięki temu powinna zmniejszyć się skala problemów zwišzanych z niedoborem lokali socjalnych.

Projekt przewiduje, że sšd nie musi w wyroku eksmisyjnym przyznać prawa do lokalu socjalnego, gdy eksmitowany lokator posiada inne mieszkanie albo jest w stanie je wynajšć.

Oznacza to, że majętna ciężarna czy bezrobotny takiego lokalu nie dostanš. Dziœ zasobnoœć portfela w ich wypadku nie ma znaczenia. Sš one bowiem na liœcie osób chronionych.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL