Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynagrodzenia

Spółki Skarbu Państwa szybciej podnoszš płace

Bloomberg
Zamiast zwiększać miesięczne wynagrodzenie, zarzšdy wolš dawać premie i nagrody.
W tym roku wyraŸnie wzrosła presja na wynagrodzenia w spółkach z bezpoœrednim lub poœrednim udziałem Skarbu Państwa. W efekcie firmy zmuszone sš ponosić z tego tytułu wyższe koszty niż w 2016 r. Zarzšdy starajš się jednak podwyżki uzależnić od osišganych przez spółki zysków. W efekcie więcej wydajš na płace, ale w formie nagród i premii, nie podwyżek zasadniczych uposażeń. – W niedalekiej przyszłoœci można się spodziewać dalszych zwyżek wynagrodzeń w całej gospodarce. Będš one jednak bardziej zróżnicowane niż dziœ, m.in. w zależnoœci od branży czy realizowanych przez spółki inwestycji – twierdzi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Podwyżki w rafineriach

Stosunkowo duże wypłaty w tym roku otrzymajš pracownicy PKN Orlen. Koncern informuje, że wynagrodzenie obligatoryjne jest realizowane przez wypłatę trzech jednorazowych nagród w łšcznej kwocie 4,6 tys. zł. W marcu już wypłacono pracownikom po 1,2 tys. zł, a w kwietniu po 1,7 tys. zł. Pozostałš kwotę, czyli po 1,7 tys. zł, zaplanowano przekazać w grudniu. – Z kolei podwyżki uznaniowe wyniosš œrednio 200 zł na jednego pracownika i będš zrealizowane do końca sierpnia 2017 r. – informuje biuro prasowe PKN Orlen. Dodaje, że tym samym œrednia kwota przeznaczona dla jednego pracownika wynosi w tym roku 6,2 tys. zł, z czego 4,6 tys. zł jest kwotš obligatoryjnš. Podwyżki wywalczyły zwišzki zawodowe Grupy Lotos. Pracownicy zarabiajšcy do 5 tys. zł majš otrzymać we wrzeœniu 350 zł podwyżki z wyrównaniem od poczštku czerwca. Osoby, których wynagrodzenie mieœci się w przedziale 5–8,5 tys., mogš liczyć na wzrost pensji o 250 zł.

Premie w kopalniach

W tym roku jednorazowe premie w łšcznej wysokoœci 220,1 mln zł wypłaciło JSW. – Do końca 2017 r. nie przewiduje się dodatkowych wydatków z tytułu wynagrodzeń – zapewnia Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik JSW. Wiosnš zarzšd Bogdanki i przedstawiciele organizacji zwišzkowych podpisali porozumienie w sprawie tegorocznego poziomu wynagrodzeń. – Koszt œredniego wynagrodzenia w LW Bogdanka w tym roku może wzrosnšć o maksymalnie 2 proc., w przypadku wypłaty premii, pod warunkiem realizacji założeń planu techniczno-ekonomicznego – mówi Grzegorz Gawroński, dyrektor biura zarzšdu spółki. W efekcie maksymalny poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 7487,62 zł na osobę. – W bieżšcym roku podwyżka wynagrodzeń obejmujšca wszystkich pracowników wyniosła 2,88 proc. – informuje Justyna Mosoń, zastępca dyrektora departamentu komunikacji korporacyjnej KGHM. Dodaje, że œrednia płaca w spółce (z uwzględnieniem wypłat dodatkowej nagrody rocznej) wzroœnie w tym roku o około 4,4 proc.

Porozumienia z załogš

W grupie Tauron zawarto porozumienie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w latach 2017–2019. Zostały one uzależnione od wyników finansowych i z założenia majš stymulować inicjatywy oszczędnoœciowe. – W wyniku porozumienia wynagrodzenia nie zostały podwyższone. W bieżšcym roku firma wypłaciła jedynie jednorazowš premię w wysokoœci 1850 zł na etat – podaje Daniel Iwan z zespołu komunikacji zewnętrznej Tauronu. Negocjacje płacowe ze stronš społecznš zakończyły się w grupie Enea. Koncern twierdzi, że w ich efekcie wzrost wynagrodzenia mieœcił się w założeniach budżetowych w poszczególnych firmach i w zależnoœci od spółki nie przekroczył 5 proc. brutto. Od 1 wrzeœnia wzrosnš wynagrodzenia pracowników PKP Cargo. Do końca roku na podwyżki płac spółka przeznaczy 26,7 mln zł. W porównaniu z nagrodami JSW może się to jednak wydawać wydatkiem nadzwyczaj skromnym.

Zwišzki zawodowe chcš wykorzystać koniunkturę

W niektórych spółkach z udziałem Skarbu Państwa zarzšdy nadal spierajš się z załogš w sprawach płac. Tak jest w kilku firmach z grupy PGE. Spółka przekonuje, że nawet jeœli rozmowy zakończš się porozumieniami i w efekcie podwyżkami, to nie wpłynie to znaczšco na kondycję koncernu, który zatrudnia około 38,4 tys. osób. – Obecnie w grupie Energa prowadzony jest wielozakładowy spór zbiorowy dotyczšcy 27 pracodawców grupy Energa, wszczęty z powodu żšdań oœmiu organizacji zwišzkowych – informuje Adam Kasprzyk, rzecznik spółki. Załoga domaga się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 600 zł brutto na każdego pracownika. Również w spółkach z grupy PKP Cargo prowadzony jest dialog z partnerami społecznymi dotyczšcy wynagrodzeń.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL