Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Państwo odcišży węglowe spółki

Bloomberg
Górnicy emeryci z kolejnych firm majš szansę skorzystać z rekompensaty za utratę deputatu węglowego.

W tegorocznym budżecie państwa na wypłatę specjalnego œwiadczenia dla górniczych emerytów zostanie wygospodarowane 2,35 mld zł. Częœć posłów ma wštpliwoœci, czy nie dojdzie do udzielenia węglowym spółkom pomocy publicznej.

Trudne rozmowy

W Lubelskim Węglu Bogdanka i Tauronie Wydobycie trwajš negocjacje zarzšdu ze zwišzkami zawodowymi dotyczšce przyszłoœci tzw. deputatów węglowych dla emerytów i rencistów. Pozostałe spółki – Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy (dziœ ich kopalnie należš do Polskiej Grupy Górniczej) czy Jastrzębska Spółka Węglowa – na fali niedawnego kryzysu wypowiedziały tej grupie prawo do bezpłatnego węgla.

W Sejmie trwajš właœnie prace nad ustawš, która ma zrekompensować emerytom to utracone œwiadczenie poprzez wypłatę po 10 tys. zł na osobę. Jeœli tylko zgodzš się na to zwišzkowcy, z tej jednorazowej wypłaty będzie mogło skorzystać także 6,5 tys. byłych pracowników Bogdanki i Tauronu Wydobycie. Ale najpierw muszš się zrzec deputatu. Zapytaliœmy obie spółki, ile rocznie wydajš na emerycki deputat. Odpowiedzi nie dostaliœmy.

Z nieoficjalnych informacji płynšcych od zwišzków zawodowych wynika, że nie wszyscy emeryci sš skłonni dla jednorazowej rekompensaty zrezygnować z dożywotniego prawa do bezpłatnego węgla. Natomiast oficjalnie zwišzkowcy nie chcš ujawniać szczegółów toczšcych się rozmów. – Negocjacje trwajš. Sprawa może się rozstrzygnšć w najbliższy poniedziałek – mówi Stanisław Ćwirko, przewodniczšcy ZZ Kadra w Bogdance. Z kolei według Stanisława Kłysza z Solidarnoœci w Tauronie finał rozmów możliwy jest już w pištek.

Pomoc publiczna?

Obecnie częœć emerytów, według których spółki węglowe bezpodstawnie pozbawiły ich deputatów, walczy w sšdzie o przywrócenie przywileju. Wiele sporów sšdowych prowadzi np. JSW. Do spółki tej wpłynęło już około 900 powództw o zapłatę deputatu za rok 2015. JSW zawišzała na ten cel rezerwę sięgajšcš aż 1,9 mld zł. Jak dotšd spółka wygrywa jednak sšdowe spory.

Pojawia się pytanie, czy zdejmujšc ze spółek ciężar wypłaty deputatów czy nawet prowadzenia sporów sšdowych, Polska nie narazi się na zarzut udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej. Takie wštpliwoœci ma m.in. Włodzimierz Karpiński, poseł PO i były minister Skarbu Państwa. – To realizacja kosztem podatnika okreœlonych zdarzeń, za które ponoszš odpowiedzialnoœć podmioty gospodarcze. Branie tego ciężaru na barki państwa wydaje mi się, delikatnie mówišc, niesprawiedliwe – mówił w Sejmie Karpiński.

Przedstawiciele rzšdu przekonujš natomiast, że o pomocy publicznej nie ma mowy. – Aby nie narazić się na pomoc publicznš, mogliœmy objšć ustawš tylko tę grupę osób, która już dostawała deputat i nagle została go pozbawiona – wyjaœnił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że „nie występuje bezpoœredni zwišzek pomiędzy uprzednio wypłacanymi œwiadczeniami przez przedsiębiorstwa górnicze a wprowadzanš regulacjš".

Opinia

Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal, były wiceminister gospodarki

Sprawa deputatu węglowego dla emerytów jest obecnie szeroko dyskutowana. Mam wrażenie, że w tym przypadku postulaty górniczych zwišzków zawodowych sš dalej idšce niż oczekiwania samych emerytów. W moim odczuciu wœród emerytów jest większa œwiadomoœć sytuacji finansowej spółek węglowych. Dlatego wiele osób z tej grupy jest zadowolonych z tego, że cokolwiek udało im się wywalczyć. Niefortunnie stało się przed laty, że ten obowišzek wypłacania deputatu węglowego emerytom przeniesiono na węglowe spółki. Teraz jednak trzeba tę żabę połknšć, a rozwišzanie proponowane przez rzšd wydaje się najbardziej optymalne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL