Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Szansa dla polskiego węgla

Bloomberg
We wspólnym stanowisku na paryski szczyt klimatyczny Unia nie mówi już o dekarbonizacji, ale o redukowaniu emisji z zachowaniem „neutralnoœci węglowej".

Czy nowe sformułowania oznaczajš jednak zmianę nastawienia Komisji Europejskiej do energetyki opierajšcej się na spalaniu węgla, jak ta w Polsce? Ze słów pełnomocnika rzšdu ds. polityki klimatycznej Marcina Korolca można wnioskować, że długofalowo przyniesie to korzyœci także naszej gospodarce. – Dla państw rozwiniętych to propozycja, by rozwijać nowe technologie wyłapywania i używania dwutlenku węgla – mówił Korolec.

Nadzieja na zmianę

Nasza branża energetyczna wydaje się daleka od odtršbienia sukcesu. Nie udało nam się uzyskać komentarza jej przedstawicielstwa – Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Jednak nieoficjalnie energetycy mówiš o pewnym wyłomie w polityce KE. W perspektywie długofalowej majš też nadzieje na to, że nowe podejœcie przełoży się na łagodniejsze traktowanie kwestii węglowych w dyrektywach unijnych czy wręcz możliwoœć finansowania inwestycji w czystsze spalanie węgla.

Na razie jednak wskazywane przez urzędników unijnych tzw. czyste technologie węglowe, np. zwišzane ze składowaniem i wyłapywaniem dwutlenku węgla, nie rozwijajš się zgodnie z założeniami KE. – CCS raczej nie ma szans na szersze zastosowanie ze względu na wysokie koszty, energochłonnoœć oraz zagrożenia dla mieszkańców i œrodowiska. Technologie utylizacji CO2 sš w powijakach i majš niewielki potencjał – tłumaczy Bolesław Jankowski, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

Fundamenty te same

Według obserwatorów rynku nie ma co się łudzić, że modyfikacja stanowiska negocjacyjnego na szczyt paryski może przełożyć się na fundamentalnš zmianę nastawienia Brukseli w kwestiach klimatycznych.

– W kontekœcie negocjacji paryskich Unia poszerzyła co prawda swój mandat: dekarbonizację, czyli redukcję emisji, zastšpiono hasłem „neutralnoœci węglowej", czyli możliwoœciš bilansowania redukcji emisji innymi działaniami. Jednak w stosunku do stanowiska wypracowanego na posiedzeniu Rady Europejskiej w paŸdzierniku 2014 r. przynajmniej na razie nic się nie zmieniło – ocenia Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Analiz Energetycznych, która w przeszłoœci była zaangażowana w globalne negocjacje klimatyczne. Ma na myœli zobowišzanie Unii Europejskiej do 40-proc. redukcji CO2 do 2030 r.

O zmianie kursu nie œwiadczy też bynajmniej kompromis w sprawie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej, który wejdzie w życie w 2019 r., czyli dwa lata wczeœniej niż oczekiwała Polska. – Wynika z niego, że europejski system handlu emisjami będzie nadal podstawowym narzędziem redukujšcym emisje, który ma prowadzić do wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, aby pobudzić inwestycje w nowe, czyste Ÿródła energii i modernizację przemysłu – argumentuje Maćkowiak-Pandera.

Bolesław Jankowski wprowadzone do unijnego stanowiska hasła „neutralnoœci węglowej" okreœla wręcz jako nic nieznaczšce dla polityki klimatycznej Brukseli. – To pojęcie, które może mieć znaczenie dla mechanizmów globalnych, ale nie zmienia sytuacji Polski funkcjonujšcej w ramach regulacji unijnych. One i tak zmierzajš w kierunku podniesienia cen za emisję CO2, co osłabia konkurencyjnoœć i wyklucza węgiel z energetyki praktycznie już w tym momencie – twierdzi Jankowski.

Mogš pomóc nasze lasy

Niemniej jednak eksperci zgodnie przyznajš, że pojawiło się œwiatełko w tunelu. – Obecnie przyjęte zasady działań globalnych oraz propozycje „neutralnoœci węglowej" prowadzš do sytuacji, w której dla Polski byłoby o wiele korzystniej realizować redukcje emisji w ramach globalnych mechanizmów niż przez uczestnictwo w unijnej restrykcyjnej polityce klimatycznej – wskazuje Jankowski.

Z kolei szefowa FAE zaznacza, że tworzy się szansa na włšczenie do systemu handlu emisjami obszarów leœnych, które pochłaniajš CO2, o co walczyliœmy w Brukseli kilka lat temu. – To powinno być dla Polski ciekawe ze względu na wysoki stopień zalesienia w porównaniu z innymi krajami unijnymi – podpowiada Maćkowiak-Pandera.

Nowa koncepcja Unii mówi bowiem o tym, że państwa rozwijajšce się mogš absorbować dwutlenek węgla, nie wycinajšc lasów albo uprawiajšc je.

Esa Hyvärinen, wiceprezes ds. relacji korporacyjnych w Fortum

Stanowisko UE zakłada redukcję emisji na poziomie całej Wspólnoty. Pozwala to na skuteczniejsze działanie – poszukiwanie możliwoœci obniżenia emisji tam, gdzie jest to łatwiejsze i tańsze. Tym samym mniejszš redukcję w jednym kraju będzie można zrównoważyć wyższš w innym. Co ważne, propozycja jest neutralna pod względem technologii. Nie musi oznaczać rezygnacji z węgla, jeœli będziemy w stanie obniżyć emisje lub je skompensować.

Odpowiedziš Fortum w Polsce jest elastycznoœć paliwowa. W budowanej przez nas elektrociepłowni w Zabrzu będziemy mogli dostosowywać miks paliwowy do aktualnych warunków rynkowych. Gdy cena CO2 wzroœnie, będziemy mieli możliwoœć zmniejszenia udziału węgla na rzecz biomasy lub paliw alternatywnych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL