Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Bogdanka złożyła wniosek o koncesję wydobywczš na pole Ostrów

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego z pola Ostrów złożyła w Ministerstwie Œrodowiska kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, należšca do grupy Enea. Uzyskanie koncesji umożliwi Bogdance podwojenie dostępnych zasobów węgla.

„Po uzyskaniu dostępu do złoża Ostrów, zasoby spółki wzrosnš o ok. 186 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola Bogdanka o ok. 33 mln ton. W sumie spółka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co - przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie - oznacza przedłużenie żywotnoœci kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku" – poinformowała spółka w komunikacie przesłanym w poniedziałek PAP.

„Zwiększenie bazy naszych zasobów operatywnych ma na celu zabezpieczenie rozwoju kopalni i stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea. To z kolei oznacza zapewnienie stabilnoœci zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społecznoœci lokalnych i Lubelszczyzny w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat" – powiedział cytowany w komunikacie prezes zarzšdu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Krzysztof Szlaga.

Spółka spodziewa się pozyskania koncesji wydobywczej na złoże Ostrów jeszcze w 2017 r.

Eksploatacja tego złoża "może być rozpoczęta w oparciu o obecnš infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów" – głosi komunikat. Spółka poinformowała, że w perspektywie po 2025 roku w polu Ludwin, w którym znajduje się złoże Ostrów, planowane jest „udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej". Łšczne wstępnie szacowane nakłady zwišzane z budowš takiej infrastruktury wynoszš 1,2-1,3 mld zł.

Prezes Bogdanki w czerwcu mówił PAP, że w pierwszym etapie węgiel z pola Ostrów będzie udostępniony dzięki podziemnym połšczeniom z obecnych wyrobisk kopalni Bogdanka. „Pod ziemiš udostępnimy sobie bezpoœrednio z dzisiejszego obszaru kilka œcian, z których chcemy skorzystać (...). Za kilka lat będziemy w stanie tam wejœć i uruchomić pierwsze œciany z pola Ostrów" - zadeklarował Szlaga. PóŸniej, ok. 2030 r., planowana jest budowa szybu obsługujšcego pole Ostrów. "Pierwszy węgiel z instalacji szybowej pojawi się po 2030 r." - mówił prezes.

Złożenie wniosku o koncesję wydobywczš zostało poprzedzone przeprowadzeniem m.in. badań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, realizowanych w ramach koncesji rozpoznawczej, udzielonej spółce w czerwcu 2014 r. Bogdanka sporzšdziła także raport odziaływania na œrodowisko i uzyskała stosownš decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Lublinie o œrodowiskowych uwarunkowaniach „dla przedsięwzięcia Ostrów w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego Ludwin". Jak zaznaczono w poniedziałkowym komunikacie spółki, „w kilkuletni proces przygotowywania wniosku koncesyjnego zaangażowanych było kilkudziesięciu pracowników Bogdanki".

Bogdanka jest częœciš grupy Enea, do której należy 66 proc. akcji kopalni. Ponad 10 proc. należy do TFI PZU, a pozostała częœć do mniejszych akcjonariuszy. Kopalnia wydobywa rocznie ponad 9 mln ton węgla z szeœciu pól wydobywczych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL