Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Kopalnia Knurów-Szczygłowice zwiększy udział węgla koksowego w produkcji do 80 proc.

Za dwa lata należšca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnia Knurów-Szczygłowice ma zwiększyć udział węgla koksowego w produkcji do 80 proc., wobec 55 proc. obecnie.

Stanie się też producentem węgla koksowego typu hard, osišgajšcego - ze względu na jakoœć - najwyższe ceny.

Osišgnięciu zakładanych parametrów ma służyć m.in. kompleksowa modernizacja zakładów przeróbki węgla w kopalni Knurów-Szczygłowice. W pištek JSW przedstawiła szczegóły tej inwestycji. Wczeœniej, w œrodę, spółka podpisała umowę na modernizację zakładu przeróbczego w innej swojej kopalni - Budryk, kosztem 132,3 mln zł. Tam również chodzi o zwiększenie udziału w produkcji wysokiej jakoœci węgla koksowego.

- W zakładach przeróbczych ruszajš pierwsze inwestycje, dzięki którym Jastrzębska Spółka Węglowa będzie produkowała więcej węgla koksowego wysokiej jakoœci. Takie sš założenia programu restrukturyzacji oraz opracowywanej aktualnie strategii na lata 2018-2030. W najbliższych kilku latach produkcja węgla koksowego w kopalniach JSW ma osišgnšć poziom 85 proc. ogólnej produkcji (wobec ok. 70 proc. obecnie - PAP). Aby tego dokonać, musimy sporo zainwestować, przede wszystkim w zakłady przeróbcze w kopalni Budryk i w obu ruchach kopalni Knurów-Szczygłowice - wyjaœniła w pištek rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Większoœć przedsięwzięć inwestycyjnych jest na etapie przetargów i przygotowania dokumentacji technicznej, jednak w ruchu Knurów rozpoczęto już pierwsze roboty przy budowie tzw. zagęszczacza lamelowego. To ogromny, betonowy obiekt o œrednicy 12 metrów, który jest niezbędny w technologii wzbogacania węgla. "To poczštek ogromu prac modernizacyjnych w ruchu Knurów, który już wkrótce zamieni się w plac budowy. Podobnie będzie w ruchu Szczygłowice oraz w kopalni Budryk" - zapowiedziała rzeczniczka.

Łšcznie w obu częœciach (tzw. ruchach) kopalni Knurów-Szczygłowice zaplanowano wiele inwestycji służšcych wzrostowi udziału węgla koksowego w produkcji kopalni. Chodzi m.in. o pełne zamknięcie obiegów wodno-mułowych (tzw. płuczka, której poddawany jest węgiel) i zwiększenie wydajnoœci węzłów technologicznych. Realizowane będš zadania nastawione głównie na modernizację obiegów wodno-mułowych, poprzez montaż nowoczesnych, wysokowydajnych pras filtracyjnych, a także maszyn wzbogacajšcych, jak osadzarki czy flotowniki.

Obecnie kopalnia Knurów-Szczygłowice produkuje ok. 55 proc. węgla koksowego. Po zakończeniu inwestycji ten rodzaj węgla ma stanowić ok. 80 proc. całej produkcji. Efekty inwestycji pojawiš się w 2019, kiedy kopalnia ma rozpoczšć produkcję węgla koksowego typu hard (najwyższego gatunku) oraz zanotować wzrost produkcji do 4 mln ton rocznie.

Inwestycje zaplanowano również w kopalni Budryk w Ornontowicach, która dziœ produkuje przede wszystkim węgiel energetyczny dla elektrowni i elektrociepłowni, a w mniejszym stopniu węgiel koksowy. Aby znaczšco zwiększyć udział dobrego jakoœciowo węgla koksowego, od kilku lat prowadzone sš prace zwišzane z budowš poziomu 1290 m - będzie to najgłębiej położony poziom wydobywczy w polskim górnictwie.

- Celem inwestycji jest udostępnienie i zagospodarowanie ok. 167 mln ton węgla koksowego, zalegajšcego pomiędzy poziomami 1050 a 1290 m. Dzięki udostępnieniu zasobów zalegajšcych poniżej poziomu 1050, kopalnia Budryk będzie mogła prowadzić wydobycie do 2077 r. - wyjaœniła Jabłońska-Bajer.

Budowa nowego poziomu w Budryku obejmuje pogłębienie szybu oraz budowę wyrobisk górniczych, a także stworzenie niezależnego systemu transportowego dla węgla koksowego typu hard oraz rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla pod kštem niezależnego wzbogacania węgli koksowych najwyższej jakoœci. Efektem inwestycji ma być wzrost udziału węgla koksowego w produkcji z 35 do 59 proc. Rozpoczęcie produkcji węgla typu 35 w kopalni Budryk planowane jest, podobnie jak w kopalni Knurów-Szczygłowice, w 2019 r.

Według wczeœniejszych informacji, modernizacja zakładów przeróbczych w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice należy do tegorocznych priorytetów inwestycyjnych JSW. Ponadto w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie sš kontynuowane prace udostępniajšce do eksploatacji węgiel z pola Bzie-Dębina Zachód, która ma rozpoczšć się w 2018 r.

W ub. roku grupa JSW wydała na inwestycje 777,7 mln zł, wobec 859,3 mln zł rok wczeœniej. Tegoroczne inwestycje grupy JSW - jak informował w marcu pełnišcy obowišzki prezesa spółki Daniel Ozon - majš być finansowane zarówno ze œrodków wypracowywanych przez grupę (ok. 896,5 mln zł), jak i pozyskanych ze Ÿródeł zewnętrznych - w minionym roku grupa uzyskała 721,8 mln zł ze sprzedaży aktywów, 300 mln zł z obligacji objętych przez Towarzystwo Finansowe Silesia oraz 290 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL