Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Węgiel

Pracownicy PGG otrzymali po 1,2 tys. zł brutto jednorazowej nagrody

Bloomberg
Polska Grupa Górnicza (PGG) wypłaciła w poniedziałek ok. 30-tysięcznej załodze jednorazowš nagrodę w maksymalnej wysokoœci 1,2 tys. zł brutto dla każdego pracownika. Zarzšd PGG zdecydował się na wypłatę takiego œwiadczenia wobec lepszego od zakładanego wyniku spółki w 2016 r.

W styczniu br. PGG podała, że jej strata za ubiegły rok wyniosła (przed audytem) 326,7 mln zł i była o 35,7 mln zł niższa od zakładanej w biznesplanie spółki. Działajšca od maja 2016 r. firma od paŸdziernika nie traci już na sprzedaży węgla, podczas gdy biznesplan zakładał, że uda się to osišgnšć dopiero w pierwszym kwartale 2017 r.

Na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników zarzšd PGG przeznaczył kwotę w przybliżeniu równš tej wynikajšcej z różnicy między rzeczywistym a planowanym wynikiem finansowym firmy za ubiegły rok. Oficjalnie przedstawiciele PGG nie informujš, jaka dokładnie kwota została wypłacona w postaci nagrody ok. 30-tysięcznej załodze spółki.

Częœć œrodków uzyskanych dzięki lepszym wynikom ma trafić także na wyrównanie wynagrodzeń w PGG do œredniego poziomu 6225 zł. W niedawnym porozumieniu społecznym, otwierajšcym drogę do planowanego na poczštek kwietnia br. połšczenia PGG z Katowickim Holdingiem Węglowym, zarzšd Grupy zobowišzał się do ukształtowania œredniego wynagrodzenia właœnie na takim poziomie - dla częœci górników z kopalń holdingu ma to oznaczać wzrost miesięcznego wynagrodzenia po przejœciu do PGG.

Według zwišzkowców z PGG nagroda za ubiegły rok należała się górnikom. Zwišzki podkreœlajš, że nie należy utożsamiać jej z tzw. czternastš pensjš, która jest obecnie w PGG zawieszona.

"Skoro Polska Grupa Górnicza od paŸdziernika ubiegłego roku przynosi zyski, pracownicy kopalń PGG powinni zostać nagrodzeni okreœlonš gratyfikacjš pieniężnš, bo to dzięki ich pracy, dzięki wyrzeczeniom finansowym, które wczeœniej ponieœli, firma przetrwała i właœnie wychodzi na prostš. Poza tym pracownicy innych spółek węglowych otrzymali już œwiadczenia podobnego typu, czy to w postaci premii jednorazowej czy czternastej pensji" - wskazał szef Solidarnoœci w PGG Bogusław Hutek.

Regulamin wypłaty nagrody ustalił pracodawca w załšczniku do uchwały zarzšdu PGG. Œwiadczenie otrzymali w poniedziałek pracownicy zatrudnieni w Grupie 1 marca 2017 r., a przyjęci do pracy przed 1 stycznia 2017 r. Osoby ukarane w ubiegłym roku za przewinienia pracownicze otrzymały nagrodę pomniejszonš od 15 do 25 proc. Z nagród potršcono też 7,10 zł za każdy dzień absencji chorobowej, urlopu wychowawczego, œwiadczenia rehabilitacyjnego czy urlopu bezpłatnego, z wyłšczeniem nieobecnoœci wynikajšcej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Osoby zatrudnione na etatach czšstkowych otrzymały nagrodę w wysokoœci proporcjonalnej do wielkoœci etatu. Nagród nie otrzymały osoby, które dokonały zaboru mienia, otrzymały karę zwišzanš z posiadaniem lub pozostawaniem pod wpływem alkoholu lub miały na koncie nieusprawiedliwione nieobecnoœci w pracy.

Inicjatywa wypłacenia jednorazowej nagrody załodze PGG zrodziła się w trakcie rozmów dotyczšcych fuzji Grupy z KHW. Zwišzkowcy postulowali wówczas renegocjację porozumienia z kwietnia ubiegłego roku, na mocy którego w PGG na dwa lata zawieszono nagrodę rocznš, tzw. czternastš pensję. Argumentowali, że lepsze wyniki spółki oraz perspektywa fuzji z holdingiem, to przesłanki do wznowienia rozmów o "czternastce". Ostatecznie do takich rozmów nie doszło, zarzšd PGG zaproponował jednak wypłatę jednorazowego œwiadczenia.

Podczas negocjacji z zarzšdem zwišzkowcy wystšpili również z postulatem waloryzacji wartoœci bonów żywnoœciowych, należnych górnikom zatrudnionym pod ziemiš. Obecnie wartoœć takiego bonu wynosi 14,90 zł na dniówkę; kwota ta nie była waloryzowana od kilku lat.

Kwestiš spornš pozostaje wypłata czternastej pensji za pierwsze cztery miesišce ubiegłego roku, kiedy działała jeszcze Kompania Węglowa. Z poczštkiem maja 2016 r. jej kopalnie przejęła Polska Grupa Górnicza, a zwišzkowcy w porozumieniu społecznym zgodzili się na zawieszenie "czternastki" na dwa lata. Strona społeczna uważa jednak, że za okres przed zawarciem porozumienia - od stycznia do kwietnia 2016 r. - górnicy powinni otrzymać odpowiedniš częœć 14. pensji. Zwišzkowcy chcš, by w tej sprawie wypowiedział się sšd.

"Organizacje zwišzkowe zdecydowały, że skorzystajš z drogi sšdowej. Jako że postępowanie sšdowe wišże się z kosztami, zapadła decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeœli ta droga okaże się skuteczna, skorzystajš z niej pozostali" - wyjaœnił Hutek.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL