Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Strategiczne partnerstwo Wietnamu i Japonii drogowskazem dla regionu

Rafał Tomański
Fotorzepa
Po raz trzeci w tym roku dojdzie do wizyty na najwyższym szczeblu z udziałem przedstawiciela wietnamskiego rzšdu.
Między 15 a 18 wrzeœnia z oficjalnš wizytš do Japonii uda się Nguyen Phu Trong, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Wietnamu. To jeden z trzech najważniejszych polityków kraju, dwaj pozostali to prezydent Truong Tan Sang oraz premier Nguyen Tan Dung. W kwietniu bieżšcego roku Nguyen Phu Trong odwiedził Chiny, w lipcu z kolei Stany Zjednoczone. Obie wizyty miały ogromne znaczenie dla obecnej sytuacji państwa. Relacje z Chinami od miesięcy pozostajš bardzo skomplikowane ze względu na terytorialne napięcia prowokowane przez Pekin. W USA z kolei podsumowywano 20 lat stosunków dyplomatycznych (11 lipca 2015 roku mija okršgła rocznica wznowienia relacji). Ostatnie 5 lat przyniosło szczególne nasilenie kontaktów. Hillary Clinton jako Sekretarz Stanu odwiedzała Wietnam trzykrotnie (lipiec, paŸdziernik 2010 oraz lipiec 2012), jej następca John Kerry przebywał z wizytš w Hanoi w grudniu 2013 roku. Sekretarze obrony Robert Gates i Leon Panetta także prowadzili rozmowy wyjazdowe z przedstawicielami Wietnamu, a premier Nguyen Tan Dung od siedmiu lat regularnie składa oficjalne odwiedziny w USA. Prezydent Bill Clinton odwiedzał Wietnam w 2000 i 2006 roku. Ostatnie miesišce 2015 roku oznaczały dalsze zacieœnianie stosunków, w szczególnoœci w dziedzinie bezpieczeństwa. Wietnam chce korzystać z amerykańskiej pomocy oraz rozwišzań w dziedzinie ochrony granic oraz walki z przemytem ludzi i towarów. Prezydent Obama wielokrotnie podkreœlał wagę wizyty oraz wzmacniania wzajemnych relacji. Nguyen Phu Trong podkreœlał wagę strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi, do ustanowienia jakiego dšży strefa ASEAN. Dzięki temu można by podnieœć wagę wielu wewnętrznych mechanizmów organizacji mogšcych ugruntować stabilnoœć politycznš oraz militarnš w regionie. Kwestia jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy od kilkunastu miesięcy kraje Azji i Pacyfiku zmagajš się z bezpardonowymi roszczeniami terytorialnymi Chin. Bezpieczeństwo Morza Południowochińskiego, regionu o kluczowym znaczeniu dla œwiatowego transportu surowców energetycznych oraz towarów zależy w ogromnej mierze od zaangażowania USA. Jest to jedyne państwo na œwiecie, z którego siłš militarnš może liczyć się Pekin.
W drugiej połowie wrzeœnia czas na podróż do Japonii. Partnerstwo z Tokio może stać się kolejnš osiš wzmacniajšcš pozycję Hanoi wobec działań chińskich jednostek straży przybrzeżnej roszczšcych sobie coraz więcej praw do terenu wokół archipelagów Spratly i Paracele. Ważne dla Wietnamu jest także uzyskanie japońskiego wsparcia w dziedzinie rewitalizacji obszaru delty rzeki Mekong. Historia wietnamsko-japońskich relacji sięga wielu wieków wstecz. Choć stosunki dyplomatyczne zostały nawišzane oficjalnie 40 lat temu, już w XVI wieku wietnamskie miasto Hoi An było uważane za największy japoński oœrodek handlowy nie tylko w samym kraju, ale i w całej Azji Południowowschodniej. Japonia zajmuje obecnie drugie miejsce pod względem bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, jest także czwartym partnerem ekonomicznym Wietnamu. W cišgu minionych 20 lat Tokio udzieliło wsparcia w wysokoœci blisko 30 mld dolarów, co stanowiło 30 proc. łšcznej kwoty uzyskanej od wszystkich partnerów na œwiecie. Nie do przecenienia pozostaje także obietnica wsparcia Wietnamu przez japońskie okręty straży przybrzeżnej złożona po rozpoczęciu kryzysu zwišzanego z chińskš platformš wiertniczš, który rozpoczšł się w maju 2014 roku. Warto podkreœlić, że Wietnam był pierwszym krajem, do którego z oficjalnš wizytš zagranicznš udał się obecny premier Japonii Shinzo Abe. Japonia także jako pierwszy kraj grupy G7 potwierdziła polepszajšce się warunki wietnamskiej gospodarki. Dla Nguyena Phu Tronga będzie to czwarta wizyta w Japonii, jednak pierwsza od momentu objęcia stanowiska sekretarza generalnego. W marcu ubiegłego roku kraj odwiedził także prezydent Wietnamu, Truong Tan Sang. W lipcu br. doszło także do wizyty premiera Nguyena Tan Dunga, który brał udział w siódmym szczycie poœwięconym sprawom regionu Mekong i Japonii. 2015 rok dla Wietnamu jest także szczególny ze względu na 70. rocznicę powstania państwa. Zbliżajšca się wizyta sekretarza generalnego KP Wietnamu ma także na celu podniesienie międzypaństwowych stosunków na kolejny, jeszcze wyższy poziom. W programie przewidziano spotkania m.in. z cesarzem Akihito, premierem Abe, liderami glównych partii oraz przedstawicielami œrodowisk biznesowych. W interesie Wietnamu jest skorzystanie z jak największej liczby możliwoœci, które oferuje Japonia. Niedługo póŸniej, na poczštku następnego roku w Wietnamie odbędzie się 12. Krajowy Kongres Partii, na którym także zapadnš kluczowe decyzje odnoœnie przyszłoœci nie tylko samego państwa, ale i całej Azji Południowowschodniej. Wspominana strategia współpracy Kraju Kwitnšcej Wiœni z regionem Mekongu opiera się na czterech głównych filarach: rozwoju przemysłu, tzw. infrastruktury miękkiej, zrównoważonym rozwoju oraz koordynacji planów wspólnego działania. Japonia oferuje terenom delty głównej rzeki Wietnamu wysokš jakoœć działania oraz nadzorowania projektów, z kolei w zamian otrzymuje poparcie dla własnej kandydatury do stałego uczestnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz wobec stabilizacji wydarzeń zwišzanych z Półwyspem Koreańskim. W interesie obu stron jest także działanie ramię w ramię wobec poprawy sytuacji na Morzu Południowochińskim. Cały czas stan panujšcej tam względnej równowagi może budzić wštpliwoœci, ponieważ w każdej chwili chińskie działania mogš wywołać niepotrzebny i zgubny w skutkach incydent. Japonia działa jako adwokat sprawy spornego morza na forum G7. Podczas tegorocznego spotkania na szczycie grupy w Niemczech premier Abe apelował do pozostałych przywódców o jak najszybsze wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie. Wydano deklarację wzywajšcš do utrzymania międzynarodowych zasad wobec działań na morzu i znajdujšcych się na nim archipelagach. Liderzy najważniejszych państw œwiata przestrzegali także wówczas przed użyciem siły jako œrodka rozwišzania kwestii terytorialnych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL