Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Japonia drugš Polskš?

Rafał Tomański
Fotorzepa
Przed laty prezydent Lech Wałęsa kreœlił wizję Polski jako państwa wzorujšcego się na sukcesie ekonomicznym Japonii. Okazuje się, że wymiana doœwiadczeń może mieć także odwrotny kierunek.

30 lipca w Muzeum Historii Żydów Polskich odbyło się seminarium poœwięcone pojednaniu. Miejsce jak najbardziej tłumaczyło temat wydarzenia, jednak już jego pełen tytuł mógł budzić zdziwienie. Na byłym terenie warszawskiego getta, do serca społecznoœci żydowskiej i polskiej przyjechała bowiem... delegacja Koreańczyków.

Południowokoreański MSZ we współpracy z polskim ministerstwem zorganizował debatę poœwięcona pojednaniu polsko-niemieckiemu. Miało ono posłużyć za przykład dla Korei oraz Japonii, krajów, które od czasów wojny nie mogš wypracować mechanizmów komunikacji pozwalajšcych przebaczyć to, co wydarzyło się przed 70 laty.

Minister spraw zagranicznych Korei Płd., Byung-se Yun pojawił się w muzeum POLIN wraz z 200-osobowš delegacjš Koreańczyków, którzy dalekš drogę pokonali kolejš transsyberyjskš. Tzw. Ekspres PrzyjaŸni Euroazjatyckiej (Eurasia Friendship Express) ma zakończyć podróż w Berlinie. Po drodze zbierane sš doœwiadczenia, œwiadectwa ludzi, którzy pamiętajš rzeczywistoœć II wojny oraz dokumentowane sš dotychczasowe osišgnięcia Polski i Niemiec.

Syn profesora Władysława Bartoszewskiego w głównym przemówieniu seminarium przypominał, jak trudna i kręta była droga do odnowy relacji między Polakami a Niemcami. Pojednanie rozpoczęli polscy biskupi niejako stawiajšc w szachy pozostałš częœć społeczeństwa. W latach 60. ubiegłego wieku Polska nie była gotowa ani chętna do wycišgania ręki do niedawnych wrogów. Jednak już w 1970 ówczesny kanclerz Niemiec Willy Brandt klękał przed pomnikiem Bohaterów Getta wyrażajšc ogromny szacunek i chęć pojednania się z naszym narodem.

Koreańscy naukowcy podczas swoich wystšpień porównywali obecne stosunki między Seulem a Tokio do relacji polsko-niemieckiemu podczas wojny. Korea wcišż uważa, że Japończycy nie przeprosili za wojenne zbrodnie wystarczajšco dobitnie. Sondaże opinii publicznej pokazujš ogromnš różnicę we wzajemnym postrzeganiu narodów. Zaledwie 4 proc. Koreańczyków twierdzi, że Tokio wyraziło dostatecznš skruchę, mieszkańcy Japonii z kolei w większoœci (70 proc.) nie majš sobie nic do zarzucenia. Profesor Sangjoon Kim z uniwersytetu Yonsei oraz dr Woondo Choi z Northeast Asian History Foundation podkreœlali wage pięciu głównych pół, na których może dochodzić do niezgodnoœci. Wskazywali na koniecznoœć zapewnienia odpowiednich reparacji, przeprosin, zbudowania przekazu zgodnego z prawdš historycznš, stworzenia programu edukacji oraz systemu prawnego wymierzajacego sprawiedliwoœć za zbrodnie.

Według nich Japończycy wcišż majš problem z przepraszaniem za to, czego dopuszczono się podczas wojny. Korea Płd. zarzuca wcišż brak odpowiedniego zaangażowania w zawartoœć wypowiadanych słów. Podawane sš przykłady œwiadczšce o japońskiej schizofrenii, gdy po kolejnych oœwiadczeniach z oficjalnymi przeprosinami premier potrafił odwiedzać œwištynię Yasukuni, w której czci się najwiekszych zbrodniarzy. Tak właœnie działo się przed dekadš, gdy po oœwiadczeniu Murayamy, kolejny premier, Koizumi szedł do miejsca kultu tych, którzy odpowiadali za cierpienie zadawane Korei, Chinom i innym azjatyckim narodom.

Choć wiele oficjalnych słów skruchy i żalu padło, Koreańczycy wcišż uważajš, że sš one nie doœć szczere. Zarzucajš Japończykom ukrywanie prawdziwych intencji. Wciaz zatem trudno jest liczyć na zakończenie kłopotliwego impasu, jeżeli żadna ze stron nie chce dostatecznie ustšpić. Propozycja skorzystania z doœwiadczeń naszych i niemieckich miała zatem rzucić nowe œwiatło na koreańsko-japońskie relacje.

Jest to jednak sprawa trudniejsza niż się wydaje. Z pewnoœciš można bazować na tym, że 70 lat po wojnie nastroje wœród młodych ludzi nie kršżš tak silnie wokół tego, co dotyczyło ich dziadków. Młodzież w obu krajach wykazuje najmniejszy statystycznie odsetek deklarowanej nienawiœci, co jest dobrš podstawš do budowania nowej przyszłoœci. Brak jest jednak wspólnego celu, który mógłby zjednoczyć. Ani Japonii, ani Korei nie łšczy tak silnie religia - jak miało to miejsce w przypadku Polski i Niemiec. Nie może być mowy o kapłanach shinto, którzy poprowadzš Japończyków do przebaczenia i poproszš o to samo protestantów czy buddystów z Korei.

Azja także nie jest połšczona organizacjami jak NATO czy UE, które gwarantowałyby działanie pod wspólnym mianownikiem. Nie można skorzystać zatem z religii i Polityki na dotychczasowym poziomie, dlatego warto zastanowić się nad stworzeniem nowych mechanizmów współpracy. Po wystšpieniach pojawił się także bardzo ciekawy głos w dyskusji od polskiego architekta, który działa w Australii. Kraj, którego historia liczy zaledwie 250 lat, od poczštku stanowił zbitek przypadkowych i niestety najgorszych osób wysiedlanych z własnych ojczyzny. WięŸniowie, mordercy, przestępcy wraz ze swoimi strażnikami i żołnierzami bronišcymi względnego porzšdku tworzyli społeczeństwo kompletnie nie wierzšcego w siebie. Australia nawet po wojnie potrzebowała pojednania wewnętrznego, animozje były bowiem tak silnie zakorzenione od lat we wszystkich grupach.

Z pomocš przyszły igrzyska olimpijskie w 1956, które zorganizowano w Melbourne. Były jednymi z pierwszych transmitowanych na szerokš skalę w telewizji, cały œwiat mógł zobaczyć, jak bardzo postarano się w dalekiej i kompletnie nieznanej Australii, by sprostać olimpijskiemu wyzwaniu. Nagle można było poczuć się dumnym z własnego osišgnięcia. 1956 rok stworzył australijskie społeczeństwo.

Podobnego celu potrzeba Japonii i Korei Południowej. Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, proponowała stworzenie ogrodów pamięci, miejsc, które znakomicie wpisywałyby się w tradycje obu azjatyckich narodów tak bardzo czułych na piękno przyrody. Kwestionowała także sensownoœć skrupulatnego ustanawiania rekompensat dla ofiar represji. Pienišdze nie sš bowiem w stanie zadoœćuczynić krzywdom, a najlepszym œrodkiem pojednania jest zapewnienie należytej pamięci o ofiarach zbrodni.

Euroazjatycki Ekspres PrzyjaŸni ruszył dalej, a dyskusja o pojednaniu japońsko-koreańskim z pewnoœciš powróci w niedalekiej przyszłoœci. Podobnie jak nawišzania do doœwiadczeń Polski i Niemiec. Oby kolejnym razem wœród goœci znaleŸli się także Japończycy, których tym razem na seminarium wœród panelistów zabrakło.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL