Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

W sšdach będzie łatwiej o informacje

AdobeStock
Przybędzie biur obsługi interesantów. Pomogš w przygotowaniu i kompletowaniu dokumentów.

Regułš w sšdach od 1 stycznia 2018 r majš być biura obsługi interesantów (BOI). W miarę możliwoœci lokalowych powinny się znajdować tuż przy wejœciu do budynku. Jeœli tak się nie da, droga do BOI ma być widocznie oznaczona. W samym biurze z kolei dla interesantów majš stanšć stoły i krzesła.

Odstšpienie od obowišzku utworzenia biura może nastšpić wyjštkowo i pod warunkiem, że jego rolę przejmie wyznaczony pracownik biura podawczego lub pracownik sekretariatu. Szczegółowe przepisy zwišzane z funkcjonowaniem biura znajdujš się w rozporzšdzeniu zatytułowanym „Regulamin urzędowania sšdów powszechnych".

Pomocna dłoń

Wszyscy wiedzš, że wizyta w sšdzie – nie tylko ta pierwsza – bywa stresujšca, a odnalezienie się w tak niecodziennej sytuacji może zrodzić wiele problemów (nawet tych pozornie najprostszych). Z tego względu istotne jest zapewnienie interesantom możliwoœci uzyskania pomocy. Temu właœnie majš służyć biura obsługi interesantów. W ich skład wchodzić ma m.in. czytelnia akt.

Obsługa interesantów w BOI (tych, które już funkcjonujš, i tych, które dopiero powstanš) odbywa się na stanowiskach telefonicznych i za poœrednictwem poczty elektronicznej. Biuro prowadzi ewidencje składanych wniosków o dostęp do akt i o kserokopie dokumentów.

A czym się zajmuje? Udziela m.in. informacji, udostępnia formularze urzędowe, wzory pism sšdowych, akta sšdowe i wydaje zamówione dokumenty. Zastrzeżenie jest jedno – nie udziela porad prawnych.

Jakie więc informacje można uzyskać w BOI? Przede wszystkim o stanie postępowania w sprawie, w szczególnoœci jej sygnaturze, terminach rozpraw i posiedzeń. Ale nie tylko. Za jego poœrednictwem można poznać datę wydania orzeczenia i czynnoœci w postępowaniu międzyinstancyjnym czy rodzaj spraw rozpoznawanych w konkretnym sšdzie, sposób wszczęcia postępowania i podstawowe dokumenty, jakie należy złożyć w sprawie. To jeszcze nie wszystko.

Adres, telefon od ręki

Pracownicy biura majš pod rękš i mogš udostępnić adresy siedzib innych sšdów, numery telefonów do nich, adresy wydziałów i godziny ich pracy oraz adresy niektórych instytucji, jak Archiwum Państwowe, prokuratury czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci,Z pomocy biura mogš skorzystać interesanci, którzy majš problemy z obliczeniem lub uiszczeniem kosztów postępowania oraz opłat sšdowych i kancelaryjnych, a także ci, którzy nie wiedzš, co zrobić, by ustanowić obrońcę i pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego) z urzędu. To jeszcze niecały katalog czynnoœci, w których interesanta mogš wesprzeć fachowcy.

Załóżmy, że przegrana strona nie chce odpuœcić i będzie skarżyć niekorzystny dla niej wyrok. W biurze dowie się, w jaki sposób się od takiego orzeczenia odwołać, jakich œrodków użyć i w jakim terminie musi to zrobić, by nie zamknšć sobie drogi do zaskarżenia orzeczenia.

Nie tylko powód

Pracownicy powinni udzielać także szeroko rozumianej pomocy œwiadkom i stronom postępowań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udzielanie informacji odbywa się zasadniczo według kolejnoœci zgłoszeń. Jest jeden wyjštek: do biura obsługi interesantów trafiš informacje wymagajšcej szybkiego przekazania, np. o wezwaniu na rozprawę. Tu kolejnoœć nie decyduje, załatwia się te sprawy od ręki.

Potrzebne i ważne

O tym, że BOI sš w sšdach naprawdę potrzebne i powinny być bardziej powszechne oraz profesjonalne, œwiadczyć mogš wyniki raportów, jakie każdego roku sporzšdza Fundacja Courth Watch. Chodzi o obywatelski monitoring sšdów. Wolontariusze udajš się do sšdów, uczestniczš w rozprawach, korzystajš z sekretariatów i BOI, by sprawdzić, jak działajš. Tak było i w minionym roku. BdTXT - W - 8.15 J: Co wynikło z badania? Według większoœci wolontariuszy w budynku odwiedzanego przez nich sšdu dostępny był punkt biura obsługi interesanta lub inny punkt, choć w 3 proc. badanych sšdów dostęp do nich był utrudniony. Powód to złe oznaczenie drogi do BOI.

Obserwatorzy sprawdzali też możliwoœć uzyskania prostej informacji w biurze. Pytali o numer sali, w której odbędzie się rozprawa o danej sygnaturze. Większoœć wolontariuszy (42 proc.) proszšcych o informacje w punkcie BOI uzyskało je bez większych problemów. Czasem jednak spotykali się z odmowš jej udzielenia lub innymi utrudnieniami w jej uzyskaniu, np. bardzo długš kolejkš oczekujšcych. Niekiedy wolontariuszom odmówiono udzielenia informacji na temat interesujšcych ich rozpraw. Czasem pracownicy argumentowali, że przekazać je mogš tylko stronom postępowania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL