Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Szymon Topa: Nie powinno się ignorować wezwań do zapłaty

Adobe Stock
Szymon Topa, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy w Olsztynie.

Rz: Jak mamy się zachować, panie mecenasie, gdy dostaniemy np. e-maila od nieznanej osoby czy firmy z żšdaniem zapłaty? Czytać – nie czytać, odpisywać – nie odpisywać?

Szymon Topa: Nie powinno się ignorować wezwania do zapłaty, w szczególnoœci od nieznajomej osoby, nawet jeœli uważamy, że wskazane w nim roszczenie jest nieuzasadnione czy wręcz niezrozumiałe. Należy zapoznać się z wezwaniem i zwrócić uwagę, czy jest w nim odwołanie do jakiegoœ tytułu egzekucyjnego (wyroku, nakazu). Może się bowiem zdarzyć, że póŸniej w ocenie sšdu data otrzymania tego wezwania będzie rozpoczynać bieg terminu na skorzystanie ze œrodka zaskarżenia. Należy więc niezwłocznie przystšpić do zbadania, co to za akt (tytuł) egzekucyjny lub wykonawczy, i rozważyć – najlepiej z pomocš prawnika – możliwoœci jego zaskarżenia. Może to polegać na wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty czy wyroku zaocznego, a może będzie potrzebny wniosek o przywrócenie terminu na złożenie zażalenia czy apelacji.

A gdy jest to proste wezwanie do zapłaty poprzedzajšce postępowanie sšdowe?

Jeœli uważamy je za bezzasadne, warto odpowiedzieć, aby ewentualnie uchronić się przed zarzutem spowodowania procesu. Gdy taka osoba z kolei ignoruje naszš odpowiedŸ i kieruje kolejne wezwania, można rozważyć roszczenie o naruszenie dóbr osobistych. Jak bowiem wyjaœniał Sšd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 31/13), sš granice, których wierzycielowi przekroczyć nie wolno. Pierwszš jest prawo dłużnika do zgłoszenia zarzutu przedawnienia. Jeżeli taka wola dotarła do wierzyciela (pierwotnego czy wtórnego), to natarczywe ponawianie wezwania do zapłaty jest bezprawne. Tylko tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalnoœci jest skutecznym œrodkiem egzekucji.

A jeœli nie mamy pewnoœci, czy jesteœmy dłużnikami osoby wzywajšcej nas do zapłaty?

W takiej sytuacji zostaje nam skierowanie pisma z proœbš o przedstawienie wyjaœnień i dokumentów uzasadniajšcych wezwanie. Firmy windykacyjne raczej nie sš skłonne do współpracy, ale gdy należnoœć powstała wiele lat wczeœniej, z dużym prawdopodobieństwem jest już przedawniona. Firma windykacyjna liczy zaœ właœnie na to, że wezwany do zapłaty przestraszy się i spłaci przedawnione roszczenie.

Jak reagować na wezwanie wierzyciela do ugody jeszcze przed procesem?

Może to być np. propozycja zawarcia ugody, na spłaty ratami, może też zawierać sugestię, aby wezwany sam zaproponował warunki ugody. W ten sposób wzywajšcy chce uzyskać potwierdzenie na piœmie, że dłużnik akceptuje dług. Ułatwi mu to uzyskanie nakazu zapłaty czy po prostu wyroku zasšdzajšcego należnoœć. Jeœli zatem zamierzamy się spierać z wzywajšcym do zapłaty, to nie jest wskazane deklarowanie rat czy terminu zapłaty.

Podobnie rzecz się ma z zawezwaniem do próby ugodowej, które jest szczególnego rodzaju przedsšdowym wezwaniem do zapłaty. W praktyce służy wierzycielowi głównie do przerwania biegu przedawnienia.

A gdy wszystko wskazuje, że wierzyciel słusznie domaga się zapłaty i nie możemy podnieœć zarzutu przedawnienia?

Warto wtedy podjšć negocjacje celem uzyskania prolongaty czy częœciowego umorzenia zaległoœci, chociażby w zakresie odsetek. Sšd może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zasšdzonš należnoœć rozłożyć na raty (art. 320 kodeksu postępowania cywilnego). W praktyce dzieje się to niezwykle rzadko, ale warto spróbować, jeœli przemawia za tym sytuacja osobista dłużnika.

PrzejdŸmy do egzekucji: komornik wzywa nas do zapłaty i wiemy, że œcišgnie te pienišdze. Jak zminimalizować koszty egzekucji?

Jeœli należnoœć egzekwuje już komornik, to znaczy zwiększenie kosztów, naliczane sš bowiem opłaty komornicze, koszty egzekucji i koszty zastępstwa procesowego. Naturalnym sposobem minimalizowania tych kosztów jest szybka spłata, celem uniknięcia dalszych kosztów egzekucji. Komornik raczej nie zrezygnuje sam z przysługujšcej mu opłaty. Zapłata należnoœci bezpoœrednio wierzycielowi, który następnie cofnie wniosek egzekucyjny, może spowodować jej obniżenie. Dłużnik może również złożyć do sšdu w trybie skargi na czynnoœci komornika wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej, miarkowanie.

Kiedy można skorzystać z egzekucji przedawnienia długu, czyli powództwa przeciwegzekucyjnego?

W tym trybie dłużnik może domagać się pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalnoœci w całoœci lub w częœci. Kodeks postępowania cywilnego okreœla, w jakich sytuacjach dłużnik może z niego skorzystać, jeżeli np. po powstaniu tytułu zaszło zdarzenie, wskutek którego dług wygasł albo nie może być egzekwowany. Stšd tak ważne jest, aby nie ignorować różnego rodzaj wezwań, z których wynika, że został już wydany tytuł egzekucyjny. Zaniechanie jego zwalczania za pomocš właœciwego dla danej sytuacji œrodka zaskarżenia, może bowiem spowodować, że wierzyciel będzie mógł skutecznie egzekwować przedawnionš należnoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL