Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Procesy gospodarcze majš wrócić

Fotolia.com
Po pięciu latach nieobecnoœci majš wrócić procesy gospodarcze. Przepisy sš już gotowe.

Spory między przedsiębiorcami trwajš coraz dłużej, i to mimo likwidacji odrębnego postępowania gospodarczego w 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci chce je przywrócić, bo zaległoœci rosnš. Krótsze majš być też terminy wyznaczania rozpraw.

Rocznie do sšdów wpływa prawie 2 mln spraw gospodarczych. Bank Œwiatowy i Heritage Foundation w ostatnich raportach wskazujš, że sšdownictwo w Polsce jest mało efektywne, a wicepremier Mateusz Morawiecki uważa, że przez to Polska wyraŸnie traci na wzroœcie gospodarczym.

W pierwszym półroczu 2017 r. procesy gospodarcze trwały œrednio prawie 16 miesięcy. Ale sš i takie, które cišgnš się latami. Wykonawcom Stadionu Narodowego taki proces udało się zakończyć po czterech latach ugodš w I instancji. Gdyby przeszedł on wszystkie trzy instancje, a to norma w poważnych sprawach, trwałby kilkanaœcie lat.

Usprawnień ma być więcej i majš dotyczyć wszystkich spraw cywilnych, a te stanowiš 80 proc. z 16 mln trafiajšcych rocznie do sšdów. Na poczštku procesu ma być sporzšdzany plan rozprawy, który dokładnie okreœli żšdania stron, kwestie sporne, konieczne dowody i – co ważne – terminy kolejnych posiedzeń, o ile nie da się zakończyć sprawy na jednej rozprawie.

Procesy skrócić powinno też ograniczenie kontroli pism wnoszonych do sšdów. Zażaleń, by nie tracić już czasu na przesyłanie akt, nie będš rozpoznawały inne sšdy, lecz inni sędziowie z sšdu, w którym toczy się sprawa.

Nadużywajšcych praw procesowych majš zniechęcić kary finansowe i opłaty sšdowe. Najniższa ma wynosić 100 zł (teraz 30 zł). – Chcemy, by projekt został uchwalony tej jesieni i szybko wszedł w życie – powiedział „Rzeczpospolitej" Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwoœci.

Pomysły ministerstwa chwalš przedsiębiorcy. – Zmiany sš konieczne – mówi dr Wojciech Warski, przewodniczšcy Konwentu BBC. Dodaje, że kwestiš drugorzędnš jest to, czy będzie to oddzielny sšd gospodarczy, ważne, by sędziowie byli specjalistami. Trzeba pójœć dalej i zagwarantować sšdom kwalifikowanych biegłych, np. w dziedzinie papierów wartoœciowych.

Bardziej sceptyczni sš prawnicy. – Posiedzenia organizacyjne od dawna funkcjonujš w arbitrażu i œwietnie się sprawdzajš – wskazuje Marcin Szymański, adwokat. – Pamiętać jednak trzeba, że szybkoœć procesu to nie wszystko. Jego strony muszš mieć poczucie, że umożliwiono im obronę praw, a wyrok zapadł po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy.

– Ustawodawca niweczy doœwiadczenie sędziów, którzy sš w sytuacji, jakby dopiero rozpoczynali orzekanie. Nawet zmiany, które należy ocenić pozytywnie, nie poprawiš ogólnej sytuacji sšdów – uważa z kolei Cezary Zalewski, szef Sšdu Upadłoœciowego w Warszawie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL