Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Nowe podstawy prawne dla rodzinnych wywiadów środowiskowych

123RF
Na polecenie sšdu kuratorzy przeprowadzš wywiady œrodowiskowe na potrzeby obowišzkowego leczenia odwykowego, umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej.

To główne zmiany, jakie przewiduje nowela kodeksu postępowania cywilnego i ustaw: o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia psychicznego. W œrodę odbyło się jej pierwsze czytanie.

Nowela ma usunšć wštpliwoœci, czy sšdy opiekuńcze mogš zlecać kuratorom wywiady œrodowiskowe w sprawach (opiekuńczych) dotyczšcych osób małoletnich i dorosłych objętych opiekš lub kuratelš. Sšdy będš mogły to czynić już po powzięciu wiadomoœci o zdarzeniu, które może być podstawš wszczęcia postępowania z urzędu, a jeszcze przed jego formalnym rozpoczęciem.

Do połowy 2015 r. kwestie przeprowadzania takich wywiadów, już po wydaniu orzeczenia kończšcego postępowanie w sprawie rodzinnej, były zawarte w regulaminie urzędowania sšdów powszechnych. Usunięto je, uzasadniajšc, że mogš ingerować w prawo do poszanowania życia prywatnego. Dlatego będš uregulowane w ustawie. Nowela ma wejœć w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Š?

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL