Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

RPO: do sšdu na eksmisję z tymczasowego lokum

Fotorzepa, Rafał Guz
Droga sšdowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia jest dopuszczalna – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Przed Sšdem Najwyższym rozpatrywane jest zagadnienie prawne, czy dopuszczalna jest droga sšdowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia (sygn. akt III CZP 61/17). O rozstrzygnięcie tego zagadnienia zwrócił się Sšd Okręgowy w Warszawie, który spostrzegł, że powstały dwie rozbieżne linie orzecznicze dotyczšce dopuszczalnoœci drogi sšdowej we wskazanych sprawach.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystšpił do postępowania przed Sšdem Najwyższym i przedstawił stanowisko, iż droga sšdowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia jest dopuszczalna.

Odmienne stanowisko jest w ocenie RPO wynikiem niewłaœciwej interpretacji przepisu procedury cywilnej, który nakazuje komornikowi sšdowemu wstrzymanie czynnoœci egzekucyjnych w sprawach wykonania wyroku nakazujšcego opuszczenie mieszkania, w którym to wyroku sšd nie przyznał dłużnikowi prawa do lokalu socjalnego. W takim wypadku eksmisja powinna być przeprowadzona do tymczasowego pomieszczenia, które ma obowišzek wskazać gmina.

Dlatego właœnie komornik prowadzšc eksmisję powinien zwrócić się do gminy o wskazanie tymczasowego pomieszczenia dla dłużnika i wstrzymać dalszš procedurę, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy. Po upływie tego czasu komornik sšdowy musi wyeksmitować dłużnika i jeœli gmina nie wskazała pomieszczenia tymczasowego, czyni to do noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub podobnej placówki. Nie oznacza to jednak, że w sytuacji gdy eksmisja ma się odbyć z tymczasowego pomieszczenia (a nie z mieszkania), to komornik sšdowy może sam, po upływie 6 miesięcy, bez wyroku sšdowego wyeksmitować dłużnika z tego pomieszczenia. A tak właœnie interpretujš przywołany przepis Kodeksu postępowania cywilnego niektóre składy orzekajšce Sšdu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Rzecznika, taka wykładnia nie tylko nie znajduje oparcia w treœci przepisu, ale byłaby również niezgodna z Konstytucjš, która gwarantuje każdemu prawo do sšdu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL