Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Sšdy rodzinne częściej orzekajš opiekę naprzemiennš

123RF
Po rozwodzie rodzice dzielš się opiekš nad dziećmi po połowie. To jest możliwe tylko tam, gdzie nie ma konfliktu – mówiš sędziowie.

W sprawach o rozwód w 2015 r. wydano blisko 40 tys. orzeczeń. Wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom powierzono w blisko 14 tys. spraw – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Wœród takich orzeczeń coraz więcej jest tych, które stanowiš o naprzemiennej opiece rodziców nad dzieckiem. Jeszcze dwa lata temu takie wyroki były sporadyczne, w ostatnich oœmiu miesišcach odnotowano ich już ok. 500 w całym kraju. Z raportu „Orzekanie o pieczy naprzemiennej" przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci wynika, że w ponad 43 proc. spraw sšdy zdecydowały o takiej formie opieki, mimo silnego konfliktu między rodzicami.

– To niedopuszczalne – mówi Anna Pawlicka, sędzia rodzinny. Wierzy jednak, że to dlatego, że sšdy dopiero uczš się tej instytucji.

Zmiana co miesišc

29 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów kodeksów: rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Wprowadziła ona instytucję opieki naprzemiennej do polskiego prawa. Czym jest? To system sprawowania opieki nad małoletnim, w którym dziecko po rozwodzie rodziców przebywa raz u jednego, raz u drugiego z nich w podobnych okresach (np. po dwa tygodnie lub po miesišcu). Zdaniem psychologów powoduje to destabilizację życia dziecka, które co dwa tygodnie czy co miesišc zmuszone jest zmieniać swoje miejsce pobytu i otoczenie.

– Nie oznacza to jednak, że jej orzekanie wczeœniej było niemożliwe. Polskie sšdy jednak bardzo rzadko uciekały się do takiego rozwišzania sprawy. Opieka naprzemienna popularna jest za to w krajach Europy Zachodniej oraz w USA – mówi dr Roman Cebula, cywilista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci przyjrzał się 150 sprawom, w których sšdy orzekły proporcjonalnš, naprzemiennš opiekę rodziców na dzieckiem. Co wynika z raportu?

Polskie sšdy słabo radzš sobie ze stosowaniem tej instytucji. W 43 proc. zbadanych spraw sšd orzekł opiekę naprzemiennš, mimo że między rodzicami panował silny konflikt. Tymczasem w takiej sytuacji niedopuszczalny jest wybór takiego modelu.

– Pozytywna prognoza „współdziałania w sprawach dziecka" powinna być bezpoœredniš przesłankš pozostawienia rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej – mówi sędzia Pawlicka.

W 20 proc. spraw rodzice nie przedstawili porozumienia dotyczšcego wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Niepokojšce jest też to, że w 56 proc. spraw o opiekę sšdy, nawet poœrednio, nie poznały stanowiska dziecka w sprawie preferowanego rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej. W ponad 14 proc. spraw opinia dziecka została wyrażona jedynie podczas wywiadu œrodowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sšdowego.

Dwa pokoje i dwa łóżka

– Nie bez znaczenia jest też sytuacja finansowa rodziny – zwraca uwagę adwokat Paulina Wilk. Oznacza bowiem utrzymywanie dwóch domów, w których pełnoprawnym mieszkańcem jest dziecko (pokój dziecka, podwójny komplet rzeczy codziennego użytku). Pomocna może być również niewielka odległoœć między domami rodziców – im sš bliżej, tym większa szansa, że dziecko – obok kontaktów z rodzicami – ułoży sobie bliskie i stabilne relacje z rówieœnikami i nie będzie musiało dojeżdżać godzinami do jednego z rodziców.

Kiedy rodzice potrafiš się porozumieć

Opieka naprzemienna

Rodzice, którzy zdecydujš się na opiekę naprzemiennš, zwykle zawierajš ugodę. Powinna uwzględniać następujšce kwestie:

- Dwa miejsca zamieszkania dziecka (dwa adresy), numery telefonów stacjonarnych i komórkowych obydwu rodziców.

- Œciœle okreœlone terminy kontaktów obydwu rodziców (im młodsze dziecko, tym krótsze okresy pobytu).

- Uregulowane w szczegółach kontakty ze szkołš (spotkania z rodzicami, imprezy szkolne).

- Prawo dziecka do nieskrępowanego kontaktu z obojgiem rodziców (dziecko może rozmawiać z każdym z rodziców, kiedy tylko zechce).

- Dokładnš regulację spraw finansowych. Należy ustalić pewne minimum dla obojga rodziców obliczone według dochodów rodzica gorzej sytuowanego, a także pozwolić rodzicowi lepiej sytuowanemu na dodatkowe œwiadczenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL