Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Jak legalnie usunšć drzewo złamane po wichurze

123RF
Złamane przez wiatr drzewo można usunšć dopiero po uzyskaniu zezwolenia. By ominšć biurokrację można wezwać straż pożarnš.

Coraz częœciej w Polsce dochodzi do krótkich i gwałtownych wichur, które łamiš i przewracajš drzewa, często zagrażajšc życiu i zdrowiu ludzi. Co ma wtedy zrobić właœciciel działki, by legalnie pozbyć się takiego drzewa?

Niestety przepisy wymagajš uzyskania zezwolenia, chyba że drzewo ma mniej niż 10 lat. Wtedy można pozbyć się połamanego drzewa bez przestrzegania formalnoœci. Podobnie będzie w wypadku drzew owocowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia składa właœciciel działki. Jeżeli wycinkę planuje osoba, która nim nie jest, musi do wniosku dołšczyć zgodę właœciciela.

Zezwolenie na wycięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W niektórych wypadkach urzędy inne niż gminy czy miasta. Tak będzie np. w wypadku drzew rosnšcych na nieruchomoœci wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie rezerwatu przyrody albo parku narodowego. W pierwszym wypadku właœciwš instytucjš będzie wojewódzki konserwator zabytków, w drugim – regionalny dyrektor ochrony œrodowiska, a trzecim – dyrektor parku.

Na zezwolenie czeka się różnie. Teoretycznie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego urzšd ma miesišc od wpłynięcia wniosku, a jeżeli sprawa jest bardzo skomplikowana, to dwa miesišce.

Jeżeli drzewo jest usuwane z działki prywatnej nie płaci się żadnych opłat. Natomiast jeżeli usunie się drzewo bez zezwolenia a o tym fakcie dowie się urzšd i skontroluje tedy grożš wysokie kary.

Uwaga! Można jednak ominšć procedury wzywajšc straż pożarnš. Usunie ona drzewo bez koniecznoœci ubiegania się o zezwolenia

Czasami same urzędy idš na rękę właœcicielom i dopuszczajš œcięcie uszkodzonych drzew bez wydania wczeœniejszej decyzji. Chodzi przede wszystkim o usuwanie skutków burz, wichur, powodzi, œnieżyc. Trzeba jednak udowodnić, że drzewo było tak uszkodzone, że zagrażało bezpoœrednio życiu bšdŸ mieniu. W takim wypadku warto powiadomić przed wycinkš osobiœcie lub telefonicznie stosowny referat do spraw zieleni w gminie oraz wykonać dokumentację fotograficznš i spisać protokół wyjaœniajšcy okolicznoœci. Czasami urzędnicy udzielajš zezwolenia na wycięcie pod warunkiem, że w zamian posadzi się inne. Jest to tzw. kompensacja.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL