Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

SN: bez nazwiska wierzyciela nie ma tytułu egzekucyjnego

Fotolia.com
Sšd Najwyższy orzekł, że tytuł egzekucyjny będšcy aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi zawierać imię i nazwisko wierzyciela, a także jego siedzibę.

Do Sšdu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne - czy stanowišcy tytuł egzekucyjny akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, może nie zawierać imiennego oznaczenia wierzyciela?

Sprawa objęta zagadnieniem dotyczyła tytułu egzekucyjnego w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Tytuł obejmował obowišzek zapłaty sumy pieniężnej do wysokoœci w akcie wprost okreœlonej albo oznaczonej za pomocš klauzuli waloryzacyjnej.

Koniecznym jest aby taki akt wskazywał okolicznoœci, które upoważniajš wierzyciela do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego na podstawie aktu o całoœć lub częœć roszczenia, a także termin, do którego wierzyciel może wystšpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnoœci.

Elementem każdego tytułu egzekucyjnego jest precyzyjne oznaczenie wierzyciela i dłużnika.

Sšd wskazał, że nie ma możliwoœci wydania tytułu egzekucyjnego na okaziciela.

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji musi obligatoryjnie zawierać oznaczenie wierzyciela, w sposób okreœlony w art. 92 § 1 pkt 4 ustawy Prawo o notariacie.

Zgodnie z ww. przepisem akt notarialny musi zawierać imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporzšdziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynnoœci notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby.

Uchwała Sšdu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2017 r., sygnatura akt: III CZP 10/17

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL