Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Sędziowie krytykujš pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na przedawnienie

Fotorzepa, Michał Walczak
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydało stanowisko w sprawie założeń nowelizacji przepisów o przedawnieniu przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

Projekt ma na celu ograniczenie obrotu przedawnionymi wierzytelnoœciami i zjawiska nieograniczonego w czasie prowadzenia windykacji pozasšdowej wobec dłużników.

Zmiana ma polegać na braniu pod uwagę przez sšd z urzędu, czy doszło do przedawnienia, w każdym rodzaju obrotu cywilnoprawnego (w tym powszechnym i gospodarczym). Zakłada się też skrócenie terminów przedawnienia, zmianę regulacji poczštku i końca przedawnienia oraz zastšpienie w przypadku niektórych czynnoœci podejmowanych przez wierzyciela skutku w postaci przerwy biegu przedawnienia skutkiem w postaci wstrzymania jego biegu.

Jak czytamy w stanowisku, stowarzyszenie sędziów popiera działania zmierzajšce do polepszenia sytuacji dłużników w sytuacjach, gdy sš oni słabszš stronš stosunku cywilnoprawnego – tak w procesie cywilnym, jak i poza nim. Jednoczeœnie stowarzyszenie sędziów zauważa, że proponowane regulacje nie zapewniajš realizacji tego celu, a przy tym stanowiš znaczšcy wyłom w zasadach kontradyktoryjnoœci, dyspozycyjnoœci i bezstronnoœci sšdu, na których opiera się nowoczesny proces cywilny. Rodzš one ponadto ryzyko lawinowego wzrostu spraw cywilnych kierowanych do rozpoznania w postępowaniu zwyczajnym, co przyczyniłoby się do znacznego wydłużenia czasu trwania wszystkich postępowań cywilnych.

„Iustita" wskazuje, iż w razie przyjęcia wykładni projektowanych przepisów nakładajšcej na sšd obowišzek zbadania z urzędu biegu przedawnienia (w tym jego przerw i zawieszeń), a następnie uwzględnienia z urzędu upływu przedawnienia, może dojœć do „zapaœci sšdownictwa w szeroko pojętych sprawach cywilnych na skutek koniecznoœci podejmowania czynnoœci zmierzajšcych do poszerzenia z urzędu podstawy faktycznej o okolicznoœci dotyczšce biegu przedawnienia oraz przeprowadzania z urzędu dodatkowych dowodów".

Innym ryzykiem, na które uwagę zwraca „Iustitia", sš masowe odmowy wydania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym w sytuacjach, gdy wierzyciele nie zamieszczš w pozwie twierdzeń o zdarzeniach wpływajšcych na bieg przedawnienia.

Stowarzyszenie ma własne rozwišzanie. Miałoby ono polegać na przyjęciu w odniesieniu do niektórych roszczeń (np. przeciwko konsumentom) wygaœnięcia roszczenia jako skutku jego przedawnienia. – Pozwoliłoby to uniknšć przedstawionych zagrożeń, a przy tym zapewniałoby lepszš ochronę dłużników przed negatywnymi konsekwencjami masowego obrotu wierzytelnoœciami przedawnionymi i nieograniczonej w czasie windykacji pozasšdowej – podkreœla „Iustitia".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL