Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Ranking urzędów skarbowych 2015

Rzeczpospolita
Doceniliœmy urzędy otwarte na potrzeby podatników, wydajšce prawidłowe decyzje i dbajšce o budżet.

Historia pokazuje, że przynajmniej od ewangelicznych czasów systemem poboru podatków rzšdzš dwie zasady. Jedna to ta, że trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. Druga – że poborcy nie powinni pobierać więcej, niż im wyznaczono. Te reguły można przetłumaczyć na dzisiejszy język tak: miarš efektywnoœci urzędów jest zarówno sprawne pobieranie danin publicznych, jak i zachowanie umiaru w traktowaniu tych, którzy te daniny płacš.

Liczš się czas i pienišdze

W rankingu doceniamy te urzędy, które efektywnie zbierajš pienišdze – czy to w wyniku kontroli podatkowych, czy realizacji tytułów egzekucyjnych. Ale też doceniamy te, w których „nie pobiera się więcej" nie tylko pieniędzy, ale i czasu podatników. Dlatego najwyżej oceniamy urzędy, które szybko radzš sobie z ważnymi dla podatników procedurami, oraz te, które chętnie wdrażajš elektroniczne rozwišzania (co oczywiœcie też oszczędza czas).

Najlepsze urzędy to także te, które wydajš poprawne merytorycznie decyzje. Innymi słowy – takie, które nie sš póŸniej kwestionowane. W ten sposób bez sporów z podatnikami pobierajš tyle, ile się budżetowi należy. Podatnicy nie tracš przy tym czasu na walkę w izbach skarbowych ani w sšdach administracyjnych.

Z tych powodów wyróżniamy urzędy przyjazne, poprawiajšce jakoœć i efektywne. W ramach każdej z kategorii przyznajemy wyróżnienia dla urzędów małych, œrednich i dużych (zależnie od stanu zatrudnienia). Choć taki podział wydaje się sprawiedliwy, to nawet w ramach każdej z tych grup występujš spore różnice. Na przykład wœród 161 sklasyfikowanych œrednich urzędów czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika różnił się znacznie – od dziesięciu do ponad 400 dni. Tym bardziej uzasadnione wydaje się premiowanie urzędów, które swojš pracš zasłużyły na dobre wyniki.

Zdecydowały liczby

Ranking opracowaliœmy na podstawie najnowszych danych statystycznych obrazujšcych działanie administracji skarbowej. Dostarczyło je nam Ministerstwo Finansów. Statystyki z MF były podstawowym i jedynym kryterium oceny.

Nie prowadziliœmy żadnych badań ankieterskich, które przynosiłyby subiektywne opinie podatników czy pracowników administracji skarbowej. Być może byłyby one cennym uzupełnieniem niektórych kategorii, zwłaszcza przyjaznoœci. Uznaliœmy jednak, że wyniki według kryteriów długoœci procedur czy prawidłowoœci decyzji dajš lepszy obraz.

Na kolejnych stronach przedstawiamy po dziesięć najlepszych urzędów w każdej kategorii i wielkoœci. Przedstawiamy pełne zestawienia, obejmujšce wszystkie klasyfikowane urzędy.

PEŁNA WERSJA RANKINGU (PDF):

Choć kryteria rankingu przedyskutowaliœmy m.in. z Ministerstwem Finansów, to zdajemy sobie sprawę, że w przyszłoœci można je udoskonalić. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych – przedsiębiorców, doradców podatkowych i samych skarbowców – do nadsyłania swoich uwag co do sposobu oceny fiskusa. Prosimy o e-maile na adres p.rochowicz@rp.pl. Szczegółowy opis metodologii.

Do reformy

Wyróżnienie najlepszych to dobra okazja, by poruszyć kwestię przeprowadzanych reform aparatu skarbowego. Na ten temat wypowiada się minister finansów Mateusz Szczurek. O tym, w jakim kierunku powinien ewoluować model działania urzędów, wypowiadajš się doradcy podatkowi. O to, jaki jest sekret sukcesu urzędów, pytamy niektórych ich naczelników. Przytaczamy też inne ciekawe dane o wydajnoœci pracy urzędów skarbowych, niewpływajšce na wyniki rankingu. Przedstawiamy również wyniki badania opinii publicznej na temat wrażeń podatników z kontaktów z administracjš skarbowš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL