Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Warszawski ratusz zapłaci za przewlekłość

123RF
Natłok spraw o wypłatę odszkodowań za nieruchomoœci przejęte pod drogi nie uzasadnia prowadzenia sprawy aż 10 lat.

Naczelny Sšd Administracyjny orzekł, że warszawski ratusz będzie musiał zapłacić 2 tys. zł grzywy za przewlekłe prowadzenie postępowania. Chodziło o wypłatę odszkodowania Danucie i Janowi W. (dane zmienione) za działki przejęte pod drogę. Spór cišgnšł się od 2005 r. Wtedy to małżeństwo W. wystšpiło do władz Warszawy o wypłatę odszkodowania. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odpowiedŸ powinno otrzymać najpóŸniej po dwóch miesišcach. Tak się jednak nie stało. Cišgle było zwodzone przez urzędników. W końcu państwo W. wnieœli skargę na przewlekłoœć postępowania do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego. Podnieœli w niej, że w 2014 r., kiedy urzšd dysponował już operatami szacunkowymi ich nieruchomoœci, zaprzestał podejmowania jakichkolwiek czynnoœci. Jedynie pismem z 12 stycznia 2015 r. poinformował, że ich wniosek zostanie rozpatrzony do 31 grudnia 2015 r., a jako przyczynę przedłużenia terminu podał znaczne spiętrzenie się podobnych spraw.

Odpowiadajšc na skargę, prezydent m.st. Warszawy wyjaœnił, że postępowanie odszkodowawcze wišże się z dysponowaniem œrodkami publicznymi, toteż powinno być szczególnie wnikliwe i rzetelne, stšd ta przewlekłoœć.

WSA uwzględnił skargę i ukarał władze Warszawy grzywnš 2 tys. zł. Jego zdaniem postępowanie miasta było ukierunkowane na celowe jego przedłużanie. Przewlekłoœć ta nastšpiła z rażšcym naruszeniem prawa. Powyższe okolicznoœci przemawiały także za wymierzeniem organowi grzywny.

Prezydent Warszawy wniósł skargę do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. A ten uznał jš za bezzasadnš.

Zdaniem NSA w skardze postawiono tylko dwa zarzuty. Oba dotyczš naruszenia przepisów postępowania. Wynika z nich, że skarżšcy prezydent w istocie nie kwestionuje tego, że Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie stwierdził przewlekłoœć w prowadzeniu postępowania, ale nie zgadza się z ocenš, że miała ona charakter rażšcy.

NSA uznał, że WSA miało rację. Od 6 paŸdziernika 2014 r. akta sprawy były już kompletne. Małżonkowie W. oœwiadczyli, że wyrażajš zgodę na odszkodowanie ustalone w operacie rzeczoznawcy, a decyzja w sprawie została wydana znacznie póŸniej i tylko dlatego, że zbliżał się termin rozprawy przed WSA. Sprawa o wypłatę odszkodowania za nieruchomoœci przejęte pod drogi była więc prowadzona z rażšcym naruszeniem prawa.

sygnatura akt: I OSK 747/16

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL