Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Postępowanie administracyjne: czy stronie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania?

123RF
W orzecznictwie przyjmuje się, że zażalenie można wnieœć na takie postanowienie dotyczšce zawieszenia, które tamuje dalsze rozpatrywanie sprawy. Strona może zaskarżyć postanowienie o zawieszeniu albo o odmowie podjęcia postępowania.

- Strona zwróciła się o zawieszenie postępowania, na co organ rozpatrujšcy sprawę nie wyraził zgody. Czy stronie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania?

W orzecznictwie dominuje poglšd, że nie przysługuje takie uprawnienie. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania przez organ wymieniono w art. 97 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Należš do nich m.in. œmierć strony bšdŸ sytuacja, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sšd. W art. 98 § 1 k.p.a. przewidziano także, że organ może zawiesić postępowanie, jeżeli wystšpi o to strona, na której żšdanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiajš się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Jak zwrócono uwagę w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 28 paŸdziernika 2016 r. (sygn. I OSK 2999/14, LEX nr 2168065), uprawnienie do żšdania zawieszenia postępowania przysługuje wyłšcznie stronie, na której żšdanie wszczęto postępowanie. Uprawnienie to nie służy pozostałym stronom ani podmiotom uczestniczšcym w postępowaniu na prawach strony (np. organizacji społecznej dopuszczonej do udziału w postępowaniu – por. art. 31 § 3 k.p.a.). Wymaganie dotyczšce braku sprzeciwu pozostałych stron wobec zawieszenia postępowania ma oczywiœcie zastosowanie tylko w przypadku, gdy w postępowaniu uczestniczy więcej niż jedna strona. Omawiany przepis nie okreœla formy wyrażenia sprzeciwu, w zwišzku z czym strona zgłaszajšca sprzeciw może uczynić to np. ustnie do protokołu (por. art. 63 § 1 k.p.a.). Ocena, czy zawieszenie postępowania zagraża, czy nie zagraża interesowi społecznemu, należy do organu prowadzšcego postępowanie.

We wskazanym wyżej wyroku NSA przyjęto, że w sytuacji, gdy przesłanki okreœlone w art. 98 § 1 k.p.a. sš spełnione, organ powinien zawiesić postępowanie bez oceniania, czy żšdanie zawieszenia jest zasadne. O złożeniu przez stronę wniosku o zawieszenie postępowania oraz o prawie zgłoszenia sprzeciwu trzeba poinformować pozostałe strony, doręczajšc im odpis wniosku (wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie z 26 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Lu 78/17, LEX nr 2294813). Procesowš formš załatwienia takiego wniosku jest postanowienie (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 12 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Go 1091/16, LEX nr 2275861).

Zgodnie z art. 101 § 3 k.p.a. na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania stronie przysługuje zażalenie. W orzecznictwie dominuje poglšd, że treœć tego przepisu należy odczytywać w ten sposób, że zażalenie przysługuje tylko na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania. Stronie nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania (por. np. wyrok NSA z 26 stycznia 2018 r., sygn. II GSK 2865/17, LEX nr 2430798). Podnosi się, że skoro w art. 101 § 3 k.p.a. posłużono się zwrotem „w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania", przez który ustawodawca rozumie tylko postanowienia negatywne, to nie ma podstaw, aby w stosunku do postanowień „w sprawie zawieszenia postępowania" dokonywać wykładni rozszerzajšcej ten zwrot, zamiast ograniczać go do postanowień o zawieszeniu postępowania.

Regulacja ta jest rozumiana jako umożliwiajšca wniesienie zażalenia na postanowienia tamujšce postępowanie i wyłšczajšca możliwoœć zaskarżania postanowień, które nie wstrzymujš biegu postępowania, czyli postanowień o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu zawieszonego postępowania (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 31 maja 2017 r., sygn. VI SA/Wa 893/17, LEX nr 2398237). W razie pouczenia strony przez organ, że przysługuje jej zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania, takie błędne pouczenie nie kreuje dla strony nowego prawa, nieprzewidzianego w przepisach (por. np. wyrok WSA w Gdańsku z 22 listopada 2017 r., sygn. II SA/Gd 598/17, LEX nr 2411705). W wyroku NSA z 27 paŸdziernika 2017 r. (sygn. II OSK 340/16, LEX nr 2423037) zwrócono uwagę, że skarga do sšdu przysługuje na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończšce postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygajšce sprawę co do istoty. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie należy do żadnego z tych rodzajów postanowień, w zwišzku z czym w razie zaskarżenia takiego postanowienia sšd powinien odrzucić skargę jako niedopuszczalnš. 

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 97-103 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: art. 3 § 2 pkt 2, art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL