Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Błędne pouczenie organu nie może szkodzić stronie

Fotolia.com
Jeżeli strona składa odwołanie w terminie podanym jej w decyzji, to wnosi je skutecznie, nawet jeżeli złożyła odwołanie po terminie okreœlonym w przepisach. Natomiast zastosowanie się przez stronę od innych błędnych pouczeń organu dotyczšcych odwołania uzasadnia przywrócenie, na jej wniosek, terminu do skorzystania z tego œrodka.

- W decyzji pominięto zupełnie informację o prawie strony do wniesienia odwołania, co spowodowało, że strona nie wniosła odwołania w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji. Czy w takim przypadku, wnoszšc odwołanie po terminie, powinna ubiegać się o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania?

Tak. Zgodnie z art. 107 § 1 pkt 7 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) decyzja powinna zawierać m.in. pouczenie, czy i w jakim trybie przysługuje od niej odwołanie. W myœl art. 129 k.p.a. odwołanie wnosi się do właœciwego organu odwoławczego za poœrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a jeżeli decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. W art. 112 k.p.a. zastrzeżono jednak, że błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania (albo wniesienia powództwa do sšdu powszechnego lub skargi do sšdu administracyjnego) nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

W orzecznictwie przyjmuje się, że niepouczenie strony o prawie do wniesienia odwołania jest równoważne z przypadkiem, gdy organ błędnie objaœnił stronie, że nie przysługuje jej odwołanie. W takiej sytuacji, jeżeli strona dowiedziała się o rzeczywistym stanie prawnym już po upływie ustawowego 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania, brak pouczenia może stanowić tylko podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Warunkiem przywrócenia uchybionego terminu jest jednak złożenie wniosku o przywrócenie terminu, zgodnie z art. 58 § 2 k.p.a. Wniosek o przywrócenie terminu powinien być złożony w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednoczeœnie z wniesieniem tej proœby należy dopełnić czynnoœci, dla której okreœlony był termin, czyli wnieœć odwołanie. Podkreœla się, że ochrona udzielana na podstawie art. 112 k.p.a., choć doœć szeroka, nie ma charakteru absolutnego. Błędna informacja (w tym brak w ogóle pouczenia) co do prawa, trybu i terminu złożenia przysługujšcych œrodków prawnych nie może powodować konsekwencji negatywnych dla strony, ale nie może też dawać stronie szczególnych uprawnień, naruszajšcych ustalone prawem zasady postępowania. Mylne informacje organu co do przysługujšcych stronie œrodków prawnych nie wpływajš na bieg terminu do wniesienia takich œrodków, w zwišzku z czym nie oznaczajš, że termin do złożenia właœciwych œrodków zaskarżenia nie rozpoczyna w ogóle biegu (por. m.in. wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 14 lutego 2017 r., sygn. II OSK 1363/15, LEX nr 2277846). Odmienna sytuacja ma miejsce tylko wówczas, gdy błędne pouczenie polegało na wskazaniu stronie innego (dłuższego) terminu niż okreœlony w ustawie dla danego œrodka zaskarżenia (w przypadku odwołania – 14 dni). Tylko w takim przypadku przyjmuje się, że wniesienie œrodka prawnego po terminie należy uznać za skuteczne z mocy samego art. 112 k.p.a., bez koniecznoœci przywracania terminu (por. m.in. wyrok NSA z 29 sierpnia 2017 r., sygn. II GSK 3250/15, LEX nr 2384089).

podstawa prawna: art. 58, art. 107 § 1 pkt 7, art. 112, art. 129 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL