Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Rok 2017 w sšdach – rokiem frankowiczów

Barbara Garlacz
materiały prasowe
Jeœli spojrzeć na iloœć i jakoœć wydawanych orzeczeń w sprawach tzw. kredytów frankowych, to 2017 rok należał niewštpliwie do tzw. frankowiczów.

Miniony 2017 był rokiem, w którym znacznie więcej osób zdecydowało się na rozpoczęcie spraw sšdowych niż w 2016 roku, a jednoczeœnie rok, w którym w I instancji skończyły się pierwsze sprawy frankowiczów. Poprawie uległa również jakoœć orzeczeń sšdowych.

Coraz lepsza jakoœć orzeczeń i „burza mózgów" w sšdach

W 2017 roku zaczęły pojawiać się orzeczenia sšdów, w których sšdy dostrzegły, że nieuczciwoœć postanowień umownych nie polega tylko na tym, że bank ustalał dowolnie kursy kupna/sprzedaży ale, że sam mechanizm indeksacji jest nieuczciwy.

W tym zakresie głównym argumentem było to, że bank stosował dwa rodzaje kursu (do przeliczenia kredytu – kurs kupna, do spłaty kurs sprzedaży), a także to, że taka konstrukcja wystawiała kredytobiorcę na nieograniczone ryzyko, a jednoczeœnie służyła zabezpieczeniu interesów banku tudzież wynikała z przyjętego przez bank sposobu zabezpieczenia finansowania pod akcję kredytów denominowanych. Sšdy uznawały też, że konstrukcja kredytu indeksowanego nie została dostatecznie klientowi wyjaœniona.

Wyrazem tego, że sšdy poza abuzywnoœciš postanowień umownych zaczęły zastanawiać się głębiej nad konstrukcjš tego typu kredytów w ogóle, sš ciekawe orzeczenia stwierdzajšce np., że:

• przy kredycie denominowanym w CHF strony od poczštku powinny rozliczać się w CHF, zatem skoro klient spłacał w PLN to należy mu się zwrot tych kwot

• w tego typu umowach nie okreœlono głównego œwiadczenia stron, a więc sš one nieważne

• tego typu umowy sš sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i przez to nieważne, gdyż klient został wprowadzony w błšd co do rzeczywistych kosztów kredytu

• pomimo okreœlenia głównego œwiadczenia stron umowy umowa po wykreœleniu klauzuli indeksacyjnej powinna być oceniana w œwietle ogólnych zasad prawa cywilnego, a ponieważ w takiej kadłubowej postaci jest sprzeczna z zamierzonym celem i wolš stron oraz naturš umowy kredytu, którš strony zamierzały zawrzeć, to należy jš uznać za nieważnš.

W kredycie denominowanym z kolei pojawiły się orzeczenia, że bez postanowień odsyłajšcych do kursu kupna/sprzedaży umowa jest niewykonalna, a przez to nieważna.

„Różne zapatrywania sšdów wzbogacajš orzecznictwo i wiedzę sšdów na temat umów kredytów powišzanych z walutš. Różnorodnoœć orzeczeń należy oceniać pozytywnie, gdyż powoduje, że każdy sšd orzekajšcy może dostrzec innš wadliwoœć tego typu umów" – komentuje mec. Barbara Garlacz.

Co może przynieœć 2018 rok?

„Ponieważ pierwsze sprawy trafiły już do sšdów II instancji, na pewno pojawi się znaczna liczba orzeczeń prawomocnych, ale raczej w drugiej połowie 2018 roku. Sprawy zaczynajš też dopiero docierać do Sšdu Najwyższego, dlatego kształtowania się tam linii orzeczniczej i to nie na bazie jednego, lecz kilkudziesięciu wyroków należy spodziewać się dopiero w 2019 roku" – wskazuje mec. Barbara Garlacz.

Na pewno będzie bardzo dużo orzeczeń sšdów I instancji, gdyż wiele spraw rozpoczętych w 2016 roku i z poczštkiem 2017 roku zakończy się w tych sšdach. Co ważne, rozstrzygnięciu będš podlegać sprawy, w których sšdy rejonowe zasšdziły tzw. nadpłaty – czyli uznały istnienie kredytu w PLN ze stawkš LIBOR. Orzeczenia te pozwolš być może na wykrystalizowanie się przeważajšcej linii orzeczniczej, tj. idšcej w kierunku nieważnoœci lub utrzymania kredytu ze stawkš LIBOR. Niemniej ostatecznie nie należy się spodziewać jednolitej linii orzeczniczej i wiele będzie zależało od jakoœci podniesionych argumentów prawnych, a przede wszystkim tego, czy konkretny kredytobiorca w sprawie będzie się godził na stwierdzenie nieważnoœci umowy.

Podsumowujšc, jeœli porównać przygotowanie sšdów do tego typu spraw w 2014 roku i 2017 roku, to miniony rok wypada bardzo pozytywnie.

Barbara Garlacz – radca prawny specjalizujšcy się w sprawach sšdowych tzw. kredytów powišzanych z walutš

ródło: materiały prasowe

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL