Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Arbiter w postępowaniu przed sšdem arbitrażowym

123RF
Sšd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski sš organizatorami konferencji pt. „Arbiter w postępowaniu przed sšdem polubowny". Partnerem spotkania jest kancelaria prawna Allen&Overy.

Konferencja odbędzie się 18 listopada br. we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja skierowana jest zarówno do prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli œrodowiska sędziowskiego, przedsiębiorców jak i do młodzieży akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych polubownym rozstrzyganiem sporów. Spotkanie ma na celu omówienie zagadnień dotyczšcych arbitrów, sposobu konstytuowania się sšdu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sšdownictwa polubownego. Prelegenci, autorytety naukowe posiadajšce bogate doœwiadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych, podejmš próbę udzielenia odpowiedzi na pytania czym kierujš się strony dokonujšc wyboru arbitrów oraz na ile zdajš one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddadzš pod dyskusję tezę, że możliwoœć kształtowania składu sšdu polubownego przez same strony przesšdza o atrakcyjnoœci arbitrażu nad sšdownictwem państwowym.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokona Marek Furtek, Prezes Sšdu Arbitrażowego przy KIG, prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Przewodniczšcy konferencji prof. dr hab. Józef Fršckowiak – Sędzia Sšdu Najwyższego, Uniwersytet Wrocławski. Wykład wprowadzajšcy wygłosi prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

W pierwszym panelu dyskusyjnym dotyczšcym „Arbitra i jego funkcji w postępowaniu", weŸmie udział dr hab. Przemysław Drapała, który przybliży obowišzek rozpoznania i rozstrzygnięcia sporu przez arbitra, dr Marcin Asłanowicz przedstawi podstawowe obowišzki i kwalifikacje wymagane od arbitra, a dr Cezary Wiœniewski opowie o powołaniu arbitra. Natomiast kwestie zwišzane z niezależnoœciš i bezstronnoœciš arbitra jako przesłanki do pełnienia funkcji omówi prof. dr hab. Andrzej Szumański. Moderatorem tego panelu będzie prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska.

W drugim panelu pt. „Wyłšczenie, odwołanie i ustšpienie arbitra – wybrane problemu proceduralne udział wezmš: dr hab. Zbigniew Banaszczyk, który omówi wniosek o wyłšczenie arbitra, – r. pr. Agata Ksionda i r. pr. Marek Neumann przedstawiš podstawy wyłšczenia arbitra, procedurę wyłšczenia arbitra przybliży dr Rafał Morek, natomiast aspekt zwišzany z wygaœnięciem mandatu arbitra przybliży dr Karol Zawiœlak. Moderatorem tego panelu będzie adw. Maciej Łaszczuk.

Moderatorem ostatniego panelu pt. „Podstawy i zakres umocowania arbitra" będzie prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krzeœ. Podczas panelu umowę między stronami umowy o arbitraż a arbitrem przedstawi r. pr. Marek Miller, z kolei umowę z arbitrem w arbitrażu instytucjonalnym – prof. dr hab. Piotr Machnikowski. Dr hab. Łukasz Błaszczak przybliży skutki przekroczenia umocowania, a prof. dr hab. Wojciech Popiołek omówi odpowiedzialnoœć arbitra.

Więcej szczegółów dotyczšcych wydarzenia można również znaleŸć na stronie www.sakig.pl.

Sšd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwš Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikajšcych z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sšd Arbitrażowy kontynuuje swojš działalnoœć w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu - prostszego i szybszego sposobu rozwišzywania sporów - realizowanš przez SA KIG w œrodowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodš Kod Sukcesu 2012.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL