Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W kancelariach

Wierzbowski Eversheds Sutherland strategicznym partnerem E-nform w obszarze wdrażania whistleblowingu w sektorze finansowym

Fotolia.com
Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland podpisała umowę z E-nform Sp. z o.o., na podstawie której została wyłšcznym partnerem merytorycznym tej spółki w zakresie wdrażania w podmiotach sektora finansowego (takich jak banki, domy maklerskie, firmy inwestycyjne) systemu whistleblowingu opartego na nowatorskiej aplikacji e-nform. Liderem projektu jest Paweł Dudojc we współpracy z Adamem Nierzwickim.

Platforma e-nform umożliwia bezpieczny i anonimowy dialog z sygnalistami oraz efektywnš komunikację między pracownikami i kadrš zarzšdzajšcš. Przewaga konkurencyjna tego narzędzia w stosunku do innych, podobnych rozwišzań whistleblowingowych polega m.in. na zapewnieniu:

• wysokiego stopnia anonimowoœci zgłoszeń nieosišganego przez większoœć innych dostawców, dzięki zastosowaniu szyfrowania informacji przekazywanych pomiędzy użytkownikiem a systemem oraz wprowadzeniu dodatkowych mechanizmów szyfrujšcych dane po stronie systemu

• zgodnoœci przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa dzięki funkcjonalnoœciom aplikacji umożliwiajšcym m.in. identyfikowanie i usuwanie danych osobowych oraz danych wrażliwych znajdujšcych się w zgłoszeniach

• przejrzystoœci zarzšdzania całym procesem obsługi zgłoszenia.

W projekt zaangażowani byli: Paweł Dudojc, senior consultant z zespołu compliance i ryzyka regulacyjnego oraz Adam Nierzwicki, senior associate z zespołu prawa pracy.

E-nform Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijajšca się firma działajšcš w sektorze IT. Tworzš jš specjaliœci posiadajšcy bogate doœwiadczenie w zakresie projektowania i budowy dedykowanych systemów informatycznych oraz eksperci w obszarze analizy danych, audytu, kontroli wewnętrznej, systemów bezpieczeństwa i systemów zarzšdzania jakoœciš. Połšczenie to gwarantuje, że dostarczane rozwišzania spełniajš najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywnoœci przetwarzania informacji.

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zapewnia kompleksowe wsparcie prawne we wdrożeniu procedury whistleblowingowej (we współpracy z E-nform) oraz w pełnym zakresie dostosowania jej do systemu antykorupcyjnego zakreœlonego w Ustawie o jawnoœci życia publicznego. We wszystkich kwestiach zwišzanych z tematem whistleblowingu zapraszamy do kontaktu ze wskazanymi poniżej prawnikami.

Whistleblowing a ustawa o jawnoœci życia publicznego – o tym warto pamiętać

Na podstawie ustawy każdy przedsiębiorca (będšcy co najmniej œrednim przedsiębiorcš w rozumieniu ustawy o swobodzie działalnoœci gospodarczej) od 1 marca 2018 r. będzie zobowišzany do stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Poprzez stosowanie procedur antykorupcyjnych rozumie się podejmowanie œrodków organizacyjnych, kadrowych i technicznych majšcych na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjajšcego przypadkom popełnienia przestępstw korupcyjnych przez osoby, które działajš w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy.

Co istotne, przedsiębiorca, który nie opracował wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub ich nie stosuje, lub gdy stosowane procedury sš pozorne lub nieskuteczne, na podstawie ww. ustawy zagrożony będzie karš pieniężnš w wysokoœci od 10 000 zł do 10 000 000 zł. Konieczne będzie jednak uprzednie postawienie zarzutu popełnienia przestępstwa osobie działajšcej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Postawienie zarzutów przez prokuratora będzie jednoznaczne z wszczęciem kontroli przez CBA, a w przypadku wymierzenia kary pieniężnej przedsiębiorca ten nie będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Opracowanie i wdrożenie procedur informowania właœciwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych jest jednym z elementów koniecznych do wykazania, iż wdrożone przez przedsiębiorcę procedury antykorupcyjne nie sš pozorne, a ich stosowanie zapewnia skutecznoœć procedur.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL