Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Termin na wdrożenie JPK_VAT

Mikroprzedsiebiorcy sš ostatniš grupš podatników VAT, którzy od 2018 r. muszš przesyłać fiskusowi rejestry VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
AdobeStock
Od 1 stycznia przedsiębiorcy mikro będš musieli przekazywać fiskusowi swoje rejestry VAT w formacie jednolitego pliku kontrolnego. Informacje przesyła się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesišca za miesišc poprzedni. Termin ten dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy rozliczajš VAT kwartalnie.

Od 1 stycznia 2018 r. także najmniejsi przedsiębiorcy będš musieli przesyłać fiskusowi swoje rejestry VAT w formacie elektronicznego pliku kontrolnego (tzw. jednolity plik kontrolny – JPK). Przedsiębiorcy kwalifikowani jako mikro to ci, którzy co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych :

- zatrudniali œredniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

- osišgnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczajšcy równowartoœci w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporzšdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartoœci w złotych 2 milionów euro.

I właœnie ta, ostatnia już grupa podatników musi teraz wdrożyć obowišzek przesyłania JPK dla potrzeb VAT. Wielu takich drobnych przedsiębiorców, którzy z obowišzków wynikajšcych z ustawy o VAT rozliczajš się kwartalnie, czeka tutaj jednak pewne zaskoczenie.

Przypomnijmy, że obecnie możliwoœciš takš objęci sš co do zasady mali podatnicy rozliczajšcy się metodš kasowš, a także inni mali podatnicy, którzy wybrali tę formę rozliczeń (z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie wyłšczeń). Fakt kwartalnego rozliczania VAT nie oznacza jednak możliwoœci przesyłania JPK w zakresie VAT za okresy kwartalne. Stosownie bowiem do art. 82 ust. 1b ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzšce księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, sš obowišzane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocš œrodków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Muszš jš przekazywać w postaci elektronicznej odpowiadajšcej strukturze logicznej (wskazanej w art. 193 a § 2 o.p.) na zasadach dotyczšcych przesyłania ksišg podatkowych lub ich częœci, za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesišca następujšcego po każdym kolejnym miesišcu, wskazujšc miesišc, którego ta informacja dotyczy. Oznacza to zatem, że niezależnie od przyjętej formy rozliczeń, JPK_VAT musi być przesyłany za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia kolejnego miesišca za miesišc poprzedni. Warto tutaj zwrócić też uwagę, że od 1 stycznia 2018 r. będzie istniał obowišzek prowadzenia ewidencji VAT (wskazanej w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) za pomocš komputera.

Ważnym zagadnieniem jest także kwestia wyłšczeń z omawianego obowišzku. Mianowicie, obowišzkiem przekazywania prowadzonej ewidencji sprzedaży nie zostali objęci podatnicy, u których sprzedaż korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, a więc ci podatnicy, którzy korzystajš ze zwolnienia z podatku z uwagi na wartoœć osišganej sprzedaży nieprzekraczajšcej w poprzednim roku wartoœci 200 tys. zł. Tacy podatnicy nie prowadzš bowiem rejestru, o którym mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (prowadzš oni ewidencję sprzedaży wymaganš przez art. 109 ust. 1 tej ustawy). Obowišzkiem przekazywania rejestrów VAT w formacie JPK nie zostali też objęci podatnicy dokonujšcy wyłšcznie dostaw towarów lub œwiadczenia usług zwolnionych przedmiotowo z podatku (np. wskazanych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). Tacy przedsiębiorcy także bowiem nie prowadzš rejestrów, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Autor jest doradcš podatkowym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL