Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Stawki VAT: fiskus nie dostanie wyższego podatku od producenta bram

AdobeStock
Sprzedaż bramy garażowej z montażem zarówno do nowych, jak i starych budynków mieszkalnych, objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlega 8-proc. stawce VAT.

Firma sprzedaje klientom m.in. bramy garażowe. Planuje rozszerzyć działalnoœć o œwiadczone na rzecz klientów usługi polegajšce na montażu u nich sprzedawanych przez siebie bram garażowych. W przypadku nowych budynków będš to prace zwišzane z wykończeniem garaży znajdujšcych się w bryle budynków mieszkalnych, w zakresie zamontowania bram garażowych. W przypadku starych budynków będš to prace remontowe, polegajšce na usunięciu starej bramy, dopasowaniu otworu do nowej oraz montażu tej nowej bramy. Wartoœć œwiadczonej usługi będzie obejmowała m.in. koszt nabycia i transportu bramy garażowej z miejsca sprzedaży do miejsca montażu u klienta.

Podatniczka zapytała czy usługi w zakresie wykończenia albo remontu, polegajšce na dostosowaniu garażu do nowej bramy, lub na jej montażu w istniejšcym, znajdujšcym się w bryle budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym, będš podlegały 8-proc. stawce VAT.

Fiskus odpowiedział, że œwiadczenie spółki polegajšce na montażu bramy garażowej u klienta – w przypadku, gdy wlicza też koszty zakupu bramy i jej dostarczenia – stanowi odpłatne œwiadczenie usługi. Ale jeœli chodzi o stawkę, to jego zdaniem opisane czynnoœci, stanowišce usługi budowlano – montażowe, polegajšce na montażu bramy garażowej w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, które nie sš wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy, nie korzystajš z preferencyjnej stawki. Stwierdził, że do usług œwiadczonych przez spółkę ma zastosowanie stawka podstawowa VAT w wysokoœci 23 proc.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżonš interpretację w częœci do tyczšcej stawki.

Zauważył, że jeœli obiekt budowlany był wyposażony w bramy garażowe, to ich wymiana z zastosowaniem innych wyrobów, niż użyte pierwotnie, będzie wypełniać znamiona remontu. Jeœli nie, to ich instalacja będzie modernizacjš budynku poprzez jego unowoczeœnienie i dostosowanie do współczesnych standardów budownictwa, a także poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed włamaniem. Jeœli chodzi o nowe budynki, to w ocenie WSA montaż bram odbywa się w ramach prac zwišzanych z wykończeniem nowych garaży. A to mieœci się w zakresie prac budowlanych wykończeniowych, umożliwiajšcych właœciwe, zgodne z projektem budowlanym funkcjonowanie budynku. WSA uznał, że spółka do wykonywania usługi w obu przypadkach może stosować obniżonš stawkę 8 proc.

Ostatecznie stanowisko korzystne dla spółki potwierdził Naczelny Sšd Administracyjny. Zauważył, że niewštpliwie sporne usługi dotyczš obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ratio legis stosowania stawki obniżonej do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich częœci, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jest zmniejszenie kosztów (obcišżeń) zwišzanych z tymi czynnoœciami wykonywanymi właœnie w takich obiektach. NSA nie miał wštpliwoœci, że spółka w obu przypadkach miała prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT.

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 29 sierpnia 2017 r. (I FSK 2305/15).

Komentarz eksperta

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy

Nadal nie kończš się spory w zakresie stawek podatku dla budownictwa mieszkaniowego, mimo licznych orzeczeń sšdów dotyczšcych okien czy szaf wnękowych. Organy wcišż majš problemy z interpretowaniem zakresu stosowania stawki obniżonej, tj. wszelkie wštpliwoœci rozstrzygajš na korzyœć stawki 23 proc. W komentowanej sprawie były to bramy garażowe, które sš oczywiœcie jednym z elementów budynku, tak samo jak okna. Budynek bez zamkniętego garażu byłby raczej wiatš (budowlš) niż budynkiem. Rozważania organu odnoœnie do tego, czy brama garażowa w nowym budynku jest jego modernizacjš, czy nie, budzi wštpliwoœci. To po prostu element budowy budynku, bo brama jest niezbędna do jej zakończenia. Podobnie rozważania, czy wymiana samej bramy jest remontem, wydajš się nietrafione. Żšdanie wykonywania remontu jako usługi wymagajšcej łšczenia wielu czynnoœci i majšcej charakter kompleksowy, dotyczšcy całego budynku, sš oderwane od rzeczywistoœci. Remont nie zawsze musi być tzw. generalnym remontem. Może dotyczyć poszczególnych częœci budynku, a nawet obejmować drobne naprawy (np. malowanie kawałka œciany). W kontekœcie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wydaje się, że organy zbyt dużš wagę przykładajš do pojęć budowy, remontu, modernizacji, przebudowy, itp. W sprawach podatkowych nie ma chyba sensu zastanawiać się, czy jak œciana była biała, to jej pomalowanie na biało jest remontem, ale już pomalowanie na zielono to modernizacja lub przebudowa. Nie o to tu chodzi. Liczba sporów dotyczšcych tych zagadnień wskazuje na koniecznoœć zmiany sposobu okreœlania przesłanek stosowania stawek obniżonych, co zapowiada resort finansów. Na szczęœcie sšdy administracyjne nie wykluczajš możliwoœci remontowania mieszkań i domów jako sumy wykonywania kolejno drobnych prac, majšcych na celu remont całoœci lub częœci budynku zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli w sposób, w jaki robi to większoœć z nas. To, że nie stać kogoœ na kompleksowy remont nie oznacza, że musi płacić wyższy VAT. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL