Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Rejestr paragonów z kas fiskalnych już od 2018 r.

Fotorzepa, Michał Walczak
Kasy fiskalne będš automatycznie przekazywać dane do centralnego repozytorium, prowadzonego przez ministra finansów. Celem jest zaawansowana analiza danych fiskalnych.

Jak już pisaliœmy w „Rzeczpospolitej" z 28 lipca („Powstanie rejestr paragonów") oraz 3 sierpnia („Rejestr paragonów: informacja z kasy fiskalnej dotrze przez internet do skarbówki"), rzšd wdraża rozwišzania, które ograniczš szarš strefę w VAT. Informacje z kas fiskalnych majš być przekazywane automatycznie do specjalnego serwera ministerstwa, co umożliwi ich analizę i pozwoli wychwycić nieprawidłowoœci.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt rozporzšdzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszš odpowiadać kasy rejestrujšce. Nowe przepisy majš wejœć w życie 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z projektem kasa fiskalna ma mieć m.in. interfejs komunikacyjny, umożliwiajšcy współpracę z repozytorium za poœrednictwem sieci internet oraz interfejs umożliwiajšcy odczyt zawartoœci pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

Projekt okreœla, że kasy majš zapewnić automatycznie transmisję pakietu danych, obejmujšcych m.in. raporty fiskalne dobowe, paragony fiskalne oraz paragony fiskalne anulowane.

Okreœlono, że repozytorium to system teleinformatyczny, prowadzony przez ministra finansów, którego celem ma być odbieranie danych z kas, komunikacja z kasami oraz wykonywanie innych zadań kontroli skarbowej.

– Stworzenie rejestru paragonów to krok w dobrym kierunku – mówi doradca podatkowy Andrzej Sadowski. Podobne rozwišzania, funkcjonujšce już w innych krajach, m.in. na Węgrzech, przyczyniły się do wzrostu wpływów z VAT.

– Sama koniecznoœć posiadania kasy połšczonej z serwerem ministerstwa nie sprawi jednak, że przedsiębiorcy, którzy dotychczas działajš w szarej strefie, zacznš rejestrować dokonane transakcje na kasach fiskalnych – dodaje.

Według Ministerstwa Rozwoju projekt będzie oddziaływał na 2,1 mln przedsiębiorców objętych obowišzkiem rejestracji sprzedaży przy użyciu rejestrujšcych kas fiskalnych. Ma być „kosztowo neutralny w odniesieniu do obowišzku posiadania kasy rejestrujšcej". To dlatego, że wymiana kas następuje w cyklu wynikajšcym z okresu ważnoœci homologacji, co trzy–cztery lata. Zmniejszyć ma się liczba kontroli u przedsiębiorców.

Dla Ministerstwa Finansów oznacza to koniecznoœć organizacji infrastruktury centralnego rejestru paragonów oraz opracowania oprogramowania analitycznego.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL