Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

VAT: Nowe obowišzki dot. przewozu towarów

www.sxc.hu
Monitorowanie drogowego przewozu towarów to kolejny œrodek służšcy uszczelnieniu systemu VAT i akcyzy oraz eliminowaniu wyłudzeń podatkowych. Dotyczy m.in. paliw silnikowych i pochodnych, olejów smarowych oraz alkoholu etylowego.

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: ustawa) weszła w życie 18 kwietnia 2017 r. i na jej mocy uruchomiono narzędzie w postaci rejestru zgłoszeń, który pozwala na œledzenie przewozu okreœlonych typów towarów (tzw. wrażliwych), wykorzystujšc dane zgromadzone w rejestrze.

Rejestr zgłoszeń (SENT), zgodnie z ustawš, to œrodek techniczny prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenie do rejestru polega na wprowadzeniu danych o przewozie towaru (uwzględniajšcych jego iloœć i rodzaj), przewożonego od jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym œrodkiem transportu, od jednego nadawcy do jednego odbiorcy.

Lista się powiększa

Przedmiotem monitorowania jest przewóz przede wszystkim towarów akcyzowych m.in. paliw silnikowych i pochodnych (w tym biodiesel), dodatków do paliw, olejów smarowych, olejów roœlinnych (stanowišcych dodatki do paliw silnikowych), rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego częœciowo i całkowicie skażonego. Monitorowaniu podlegajš wymienione w ustawie towary, których masa lub objętoœć w ramach przesyłki zasadniczo przekracza 500 kg lub 500 l.

Minister ds. finansów publicznych może jednak rozszerzyć ten katalog o dowolny typ towarów, jeżeli zajdzie uzasadnione prawdopodobieństwo, że obrót tego typu towarami powoduje znaczne uszczuplenia w VAT lub w podatku akcyzowym. Minister skorzystał już z tej możliwoœci i w czerwcu wydał rozporzšdzenie, na podstawie którego monitorowaniem zostały objęte m.in. surowe oleje: kukurydziany, palmowy i rzepakowy oraz oliwa z oliwek. Rozporzšdzenie to wejdzie w życie 22 wrzeœnia br.

Na poczštek zgłoszenie do rejestru

Przepisy ustawy nakładajš na podmioty uczestniczšce w przewozie towarów (podmiot wysyłajšcy, przewoŸnik oraz podmiot odbierajšcy) dodatkowe obowišzki sprawozdawcze zwišzane z prowadzeniem rejestru zgłoszeń na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Podmioty uczestniczšce w przewozie towarów sš obowišzane do rejestracji na platformie i dokonywania zgłoszeń do rejestru. O tym, który z podmiotów jest zobowišzany do zgłoszenia przewozu w konkretnym przypadku, decyduje typ dostawy. Jest to:

- podmiot wysyłajšcy – gdy przewóz rozpoczyna się na terytorium Polski (dostawa towarów, wewnštrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów),

- podmiot odbierajšcy – gdy przewóz kończy się na terytorium Polski (wewnštrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów),

- przewoŸnik – gdy przewóz rozpoczyna i kończy się poza terytorium Polski (tranzyt).

W zależnoœci od typu dostawy, podmiot wysyłajšcy, przewoŸnik lub podmiot odbierajšcy sš zobowišzani do przekazania w zgłoszeniu informacji właœciwych dla danego etapu transportu. Na każdym etapie informacje podlegajš uzupełnianiu i aktualizacji. Trzeba jednak podkreœlić, że dane dotyczšce towarów nie mogš po ich wprowadzeniu do rejestru podlegać jakimkolwiek zmianom.

Monitorowanie przewozu kończy się wraz z uzupełnieniem zgłoszenia o informację o odbiorze towaru przez podmiot odbierajšcy. Bioršc jednak pod uwagę treœć ustawy, wštpliwoœci może budzić to, czy w przypadku wewnštrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu zakończenie monitorowania przewozu jest w ogóle możliwe. Wtedy bowiem podmiotem zobowišzanym do zaktualizowania danych w rejestrze jest podmiot odbierajšcy z kraju UE lub kraju trzeciego. Praktyka pokaże jak takie podmioty będš wypełniały obowišzki wynikajšce z polskiego prawa.

Niezbędny numer referencyjny

Dla każdego zgłoszenia przesłanego do rejestru należy za pomocš platformy PUESC pobrać numer referencyjny będšcy unikalnym identyfikatorem zgłoszenia. PrzewoŸnik musi posiadać numer przed rozpoczęciem przewozu i, co ważne, jest zobowišzany do odmowy przyjęcia towaru do przewozu, jeœli nie otrzyma właœciwego dla niego numeru referencyjnego.

Numer jest ważny przez 10 dni od dnia jego nadania. W przypadku upływu tego terminu, do kontynuacji przewozu uprawnia ponowne zgłoszenie do rejestru oraz uzyskanie nowego numeru.

Kierowca też odpowiada

Przepisy ustawy wskazujš na osobę kierujšcš œrodkiem transportu, która pomimo że nie jest zobowišzana do prowadzenia rejestru, to ma również w tym zakresie okreœlone obowišzki.

Obowišzkiem przewoŸnika jest przekazanie przed rozpoczęciem przewozu kierujšcemu œrodkiem transportu numeru referencyjnego, ponieważ w przypadku kontroli kierujšcy zobowišzany jest do posiadania i okazania tego numeru. Nieuzyskanie numeru nakłada na kierujšcego obowišzek odmowy rozpoczęcia przewozu towarów. Brak numeru podczas kontroli przewozu naraża kierujšcego na dotkliwe kary finansowe. Kierowcy nie majš przy tym skutecznych narzędzi, aby uniknšć tej odpowiedzialnoœci. Platforma PUESC umożliwia im co prawda sprawdzenie ważnoœci zgłoszenia na podstawie jego numeru oraz numeru rejestracyjnego œrodka transportu. Wymaga to jednak rejestracji na platformie PUESC i uzyskania dostępu do znajdujšcych się tam danych.

Kontrola i sankcje

Do kontrolowania przestrzegania obowišzków wynikajšcych z ustawy uprawnieni sš funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, ale także Policji, Straży Granicznej czy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ustawa przewiduje sankcje finansowe dla poszczególnych podmiotów. I tak m.in.:

- podmiot wysyłajšcy lub odbierajšcy - za niedokonanie zgłoszenia może zostać obcišżony karš w wysokoœci 46 proc. wartoœci przewożonych towarów (nie niższš niż 20 000 zł),

- przewoŸnik – za niedokonanie zgłoszenia może zostać obcišżony karš w wysokoœci 20 000 zł,

- kierowca – za podjęcie się przewozu towarów bez numeru referencyjnego naraża się na grzywnę od 5 000 zł do 7 500 zł.

Ponadto, w sytuacji niezgodnoœci rodzaju, iloœci, masy bšdŸ objętoœci towaru ze zgłoszeniem, na œrodek transportu lub towar może zostać nałożone zamknięcie urzędowe. Natomiast w przypadku braku zgłoszenia lub braku numeru referencyjnego towar lub œrodek transportu może nawet zostać zatrzymany.

—Natalia Sęk jest młodszš konsultantkš w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

—Magdalena Szczepańska jest doradcš podatkowym, menedżerem w Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.

podstawa prawna: Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (DzU z 2017 r. poz. 708)

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (DzU z 2017 r. poz. 1178)

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL